در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 9)

انگلیسی سوم راهنمایی درس 1 

درس 1 - انگلیسی سوم راهنمایی

زبان انگليسي سوم راهنمايي

 درس اول 

گرامر اين درس درباره استفاده از S مالكيت ، يا آپُستروف S، مي باشد و قسمت ديگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شيء به شيء ديگر مي باشد.
نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد:

 

  نكات

1 – هر گاه بخواهيم جسمي يا شيء را به انساني تعلق و مالكيت دهيم، ابتدا يك آپُستروف s يا(s') به آخر اسم انسان اضافه مي كنيم سپس نام شيء مورد نظر را به دنبال‌ آن مي آوريم . مثال :
Sara's book : كتاب سارا
Teacher's pen : خودكار معلم

2 – (s') يا آپُستروف s مالكيت مخصوص تعلق جسم يا شي به انسان است و براي تعلق دادن شي به شي ديگر هرگز به كار نمي رود.

3 - اگر اسمي كه مي خواهيم شيء را به آن نسبت دهيم به حرف S ختم شود و يا s جمع به دنبال داشته باشد كافي است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S كه در آخر اسم وجود دارد بياوريم مثال :
Students' books : كتاب هاي دانش آموزان
Girls' dresses: لباس هاي دختران

4 – اگر بخواهيم شيء را به شئي ديگر تعلق و مالكيت دهيم ، كافي است حرف اضافه of را بين اسم آن دو شي قرار دهيم مثل :

The door of the class : در كلاس

The legs of the table : پايه هاي ميز

5- حرف اضافه of فقط براي تعلق دادن شي به شي ديگر به كار مي رود و براي تعلق دادن شي به انسان ها به كار نمي رود.

6 – نكته ديگر اين درس در مورد استفاده از «صفت» مي باشد. همانطور كه مي دانيد « صفت» كلمه اي است كه مشخص كننده وضعيت يا حالت اسم مي باشد. صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند مانند :

Old man :‌مردِ پير
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند مانند :

The old man is in the room. پير مرد در اتاق است

و يا بعد از فعل to be مانند was-were-am-is- are مي‌آيد مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . اين دختر خيلي چاق است
fat : صفت

8- رنگ ها صفت هستند چون اسم را توصيف مي كنند مانند :

Blue car اتوبوس آبي
Red shoes كفش هاي قرمز

9- بعضي از صفاتي كه شما با آن ها آشنا هستيد عبارتند از :

Tall : بلند         short: كوتاه         thin: لاغر
Fat : ‌چاق         small : كوچك      large: بزرگ
Old: قديمي       new: جديد         young: جوان
Hard : مشكل    easy: آسان        blue: آبي
Red: قرمز         yellow : زرد        black : سياه  

 

  تمرين :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جديد بسازيد و در آنها s‌'يا of به كار ببريد.

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است براي تعلق دادن car به Ali از s' استفاده مي كنيم.

2- This table has four legs. They are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون مي خواهيم the legs(بي جان) را به table تعلق دهيم از of استفاده مي كنيم.  

 

  2 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد

1- What colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) apples red

پاسخ : گزينه c صحيح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- Whose book is it? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزينه a صحيح است. چون امير انسان است از s'در آخر اسم آن استفاده مي شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boy's
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزينه b صحيح است . bag انسان است و s' مي گيرد. گزينه هاي ديگر از نظر گرامري پاسخ درستي نمي دهند.  

 

  3 - در تمرين زير s' يا of به كار ببريد

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به كار مي رود چون sister جاندار است.  

 

  4 – در جاي خالي كلمه مناسب به كار ببريد.

1- Mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall ..... Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولين جاي خالي Of و در دومين جاي خالي s' قرار مي گيرد.

4. Ahmad.....  mother is a nurse. She is a good nurse.

پاسخ : s'  

 

نمونه سؤالات درس ۱ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)

 

  1 – جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد.

(them – newspaper – small – from – tired - long)
1. Do you have a …. ruler? No,it is short.
2. He likes his students and he practices with…..
3. The house isn’t large . It’s ….
4. His father was very ……. last night.
5. This woman is ……Tehran.
6. Maryam’s father is reading a ……

جواب :

1. Long
2. them
3. small
4. tired
5. from
6. newspaper  

 

  2 – جمله هاي زير را با کلمه ي پرسشي مناسب سؤالي کنيد؟

1. Ali is 18 years old.
2. Reza’s father prays every day.

جواب:

1. How old is Ali?
2. who prays every day?  

 

  3 - کلمات ناقص زير را کامل کنيد؟

1. The r - - f of the house is green.
2. A car has four whe – l - .
3. His fri- nd is sit – ing on a b_n – h.

جواب :

1. roof
2. wheels
3. friend – sitting – bench  

 

  4 – با هر گروه از کلمات زير يک جمله ي صحيح بنويسيد؟

1. jacket – is – a – there – the – on – ground.
2. is not _ the bicycle – the colour – of – black.

جواب :

1. There is a Jacket on the ground.
2. The colour of the bicycle is not black.  

 

  5 – گزينه هاي صحيح را انتخاب کنيد.

1. That man isn’t young. He is …..
a. old
b. fat
c. tall
d. thin

2.My father is not old. He’s …..
a. new
b. thin
c. young

d. long3. The walls ……..my house are short.
a. ‘s
b. Of
c. The
d. It

4. This park is very …
a.small park
b. the small
c. small
c. a small park

5. Mr Amini ……brother is sick.
a. of
b. ‘s
c. The
d. Her

6. This is an ….
a. easy books
b. book easy
c. easy book
d. books easy  

 

  7- کدام گزينه از نظر تلفظ با بقيه ناهماهنگ است.

1. a.Large
b. big
c.gun
d. garden  

 

 

8. How many people …. there in the house last Thursday?

a. is
b. are
c. was
d. were  

 

  پاسخنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

a

c

b

c

b

c

a

d

 منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۲

درس 2 - انگلیسی سوم راهنمایی

زبان انگليسي سوم راهنمايي

 

  درس دوم
ضماير مفعولي و قيود تكرار

دستور زبان اين درس درباره استفاده از ضماير مفعولي مي باشد و قسمت ديگر آن درباره قيدهاي تكرار مي باشد. نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.
1 – ضماير مفعولي ضمايري هستند كه در جمله بعد از فعل قرار مي گيرند و نقش مفعولي دارند. شما قبلاً با ضماير فاعلي آشنا شده ايد. درجدول زير ضمير مفعولي مربوط به هر يك از ضماير فاعلي در جلو آن نوشته شده است.

ضمير مفعولي

ضمير فاعلي

به من يا مرا  me

من         I

به تو يا تو را  you

تو       You

به او يا او را  him

او(مرد)  He

به او يا او را  her

او(زن)  She

به او يا او را    it

او(خنثي) It

به ما يا ما را   us

ما        We

به شما يا شما را you

شما    You

به ايشان يا ايشان را              them

ايشان They

به چند مثال توجه كنيد:
لطفاً به من يك خودكار بده.

Give me a pen please.
me : ضمير مفعولي

I see him every day.      من او را هر روز مي بينم
him : ضمير مفعولي

2 – ضماير مفعولي فقط بعد از فعل هايي مي آيند كه به مفعول احتياج دارند مانند :

See, help, give, ask, buy, eat, want, visit, ... . 

بعضي از فعل ها به مفعول احتياج ندارند و به تنهايي معناي كاملي دارند مانند go, come و ...

3 – ضماير مفعولي سوم شخص مفرد مانند ضمير فاعلي مذكر و مؤنث و خنثي دارد. براي مذکر him ، براي مونث her و براي شیء It به كار مي رود.

4 – قسمت ديگر گرامر اين درس قيدهاي تكرار هستند. شما در اين درس با چند قيد تكرار آشنا مي شويد:
Always       هميشه
Usually       معمولاً
Often         اغلب
Never         هرگز
Sometimes  ‌گاهي اوقات

5 – در جمله قيدهاي تكرار بعد از مشتقات فعل to be ( (am-is-are-was-were قرار مي گيرند مانند :

She is always late.

يعني «او هميشه دير مي كند» . در اين مثال قيد تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنين محل قيدهاي تكرار در جمله قبل از فعل اصلي جمله ( بعد از فاعل) مي باشد.
مانند :

She always comes late.
فاعل : She       always : قيد تكرار      comes : فعل اصلي

They often go to bed late.       میروند آنها معمولاً دير به رختخواب
فاعل : They      often : قيد تكرار        go :

فعل اصلي  

 

زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهاي تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always
0%................................. 50% .................................100%

  • I usually play football with my friends.

  • I never go shopping.

  • sometimes she plays piano for us.


  تمرين
1 - جمله هاي زير را با قيد تكرار usually بازنويسي كنيد.

1. Mohammad gets up early in the morning.
پاسخ: Mohammad usually gets up early in the morning.

قيد تكرار (usually) قبل از فعل اصلي جمله قرار مي گيرد.(بعد از فاعل)

2.Sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قيد تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is)  to be)در جمله قرار مي گيرد.  

 

  2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him مي باشد چون در اينجا احتياج به يك مفعول داريم. فعل see (ديدن) احتياج به مفعول دارد كه مشخص كند كه چه كسي را ديده ام.

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They مي باشد چون در اينجا نقش فاعل را دارد. them ضمير مفعولي است.

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمير مفعولي را دارد

4 – Ahmad's sister has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : صفت ملكي her به كار مي بريم. چون فاعل Ahmad's sister است كه مؤنث  است. (her در اين جمله صفت ملكي است نه ضمير مفعولي)

5 – Do you know that girl ? Yes, I know (she – her)

پاسخ : ضمير مفعولي her به كارمي بريم چون that girl مؤنث  است و مفعول جمله نيز مي باشد.  

 

  3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1- Her son wants an orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحيح است . چون her son مذكر است

2 – Do you like children? Yes, I like …….( him - their – them)

پاسخ : them صحيح است. چون children جمع است

3 – Do you help your mother at home?Yes, I help … (she – her – him)

پاسخ : her صحيح است. چون mother است.

 

نمونه سؤالات درس ۲ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)

 

  ضماير مفعولي و قيود تكرار

 

  6– درهر قسمت زير کلمات ناهماهنگ خط بکشيد.

1. always – near – often – usually
2. ruler – newspapers – pencil – eraser

near- newspapers

  7 - کلمات داخل پرانتز را در جاي صحيح جمله به کار ببريد؟

1. she drinks coffee in the morning?(always)
2. I am in the office at night.(never)
3. I play ping-pong (often)
4. we always listen to the radio at 7 o’clock.(every morning)
5. Do you eat at a restaurant every day?(some times ) (No)

جواب :

1. she always drinks coffee in the morning.
2. I am never in the office at night.
3. I often paly ping-pong.
4. we listen to the radio at 7 o’clock every morning
5. No, we sometimes eat at a restaurant.  

 

  8 – با هر گروه از کلمات زير يک جمله ي صحيح بنويسيد.

1. go to / usually/ do/ by/ bus/ you /school?
2. always / mother/ Maryam/ her / helps
3. play /Friday/They/ football/every.
4. in / park/ them/ is /He / talking / to /the.
5. rest / I / after/ lunch / always.

جواب:

1. Do you usually go to school by bus ?
2. Maryam always helps her mother.
3. They play football every Friday.
4. He is talking to them in the park.
5. I always rest after lunch.  

 

  9 – کلمات ناقص زير را کامل کنيد؟

1. I so – et – mes eat di-ner in the re-t-urant.
2. All people – now him . He’s very f-mous.
3. Do you usua-ly drink t-a after l-nch?

جواب :

1. sometimes – dinner – restaurant
2. know – famous
3. usually – tea– lunch  

 

  10 – گزينه هاي صحيح را انتخاب کنيد؟

1. They eat …..at 7 every evening.
a. lunch
b. dinner
c. breakfast
d. water

3. Mr Taheri is a doctor. ….sister is a teacher.
a.his
b.my
c. her
d. their

4. Do you know…?
a. your
b. she
c. him
d. he

5. Do you practice English every day?
Yes, I …. it.
a. am sometimes
b. usually study
c. often does
d. study always

6. He …….late.
a. is often
b. does often
c. always is
d. does always

7. Do you see your ……every day?
yes, I see him every day.
a. brother
b. mother
c. sister
d. children

8. Where is your sister putting the plates?
She is putting ….on the table.
a. they
b. it
c. them
d. their

9. We need a book. Give …..a book, please.
a.my
b. us
c.we
d. me

10. We … to the mosque.
a. go usually
b. often goes
c. go often
d. usually go  

 

  پاسخنامه

1

3

4

5

6

7

8

9

10

c

a

c

b

a

a

c

b

d

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۳

درس 3 - انگلیسی سوم راهنمایی

زبان انگليسي سوم راهنمايي

 درس سوم

کاربرد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش کدامند؟

کلماتی که ما از آنها می توانیم به تعداد نام ببریم قابل شمارش هستند. مانند :

کتاب = من دو تا کتاب دارم.

خانه = او یک خانه دارد.


اسم های غیر قابل شمارش کدامند؟

کلماتی که ما نمی توانیم از آنها به تعداد نام ببریم ، بلکه از کلماتی مانند : بسته ، گونی ، پاکت ، مقداری و ... استفاده می کنیم.

مانند :

یک پاکت شیر

ده پاکت شیر

دو کیلو عسل

دو بسته برنج

 

 
How much , How many

دستور زبان اين درس درباره استفاده از How much و How many مي باشد و نكات آن عبارتند از :

 

۱ – كلمه How much به معناي «چه مقدار» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چقدر » يا «چه مقدار» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How much براي پرسيدن مقدار اشياء غيرقابل شمارش و يا براي پرسيدن قيمت چيزي است. بعضي از اشياء غير قابل شمارش عبارتند از پولmoney، نان bread، برنجrice‌، آبwater و شيرmilk و....به مثال هاي زير توجه كنيد:

How much money do you have? شما چقدر پول داري ؟

How much milk does he want ? او چقدر شير مي خواهد ؟

طرز سؤالی کردن با how much ( چقدر )


ابتدا how much  را می نویسیم و سپس مقدار (some – a lot of , …) را حذف می کنیم و اسم بعد از مقدار را پس از how much می نویسیم و آنگاه باقی مانده جمله را به شکل سؤالی در جلوی آن می نویسیم و به آخر جمله هم علامت سؤالی اضافه می کنیم.

به طور خلاصه طبق این فرمول سؤال می کنیم.

( مقدار حذف می شود. ) شکل سؤالی جمله + اسم بعد از مقدار + how much

مثال : این جمله را با how much سؤالی کنید :

(There is some milk in the cup. (how much

?how much milk is there in the cup 

همانطوری که ملاحظه شد مقداری ( some ) حذف شد .


2 – كلمه How many به معناي «چه تعداد» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چندتا» يا «چند عدد» يا «چه تعداد» از اين كلمه استفاده مي كنيم.

How many براي پرسيدن تعداد اشياء قابل شمارش به كار مي رود مانند كتابbook، دانش آموزstudent، اتومبيلcar و ... . به مثال هاي زير توجه كنيد:

How many buses are there in the street?   چند تا اتوبوس در خيابان وجود دارد؟

How many friends do you have?               چند تا دوست داريد؟

طرز سؤالی کردن جمله با how many


ابتدا how many را می نویسیم و سپس تعداد را حذف می کنیم و اسم بعد از تعداد را پس از how many می نویسیم و آنگاه باقی مانده جمله را به شکل سؤالی در جلوی آن می نویسیم و به آخر جمله هم علامت سؤال اضافه می کنیم.

به طور خلاصه طبق این فرمول سؤال می کنیم :

( تعداد حذف می شود. ) شکل سؤالی جمله + اسم بعد از تعداد + How many

مثال : این جمله را با how many سؤالی کنید :

(There are ten students in the classroom. (how many

?How many students are there in the classroom 

همانطور که ملاحظه می فرمایید تعداد یعنی ten  حذف شد .

 

3 – در پاسخ به How much معمولاً از كلمات a little- some- a lot of استفاده مي شود و در پاسخ به How many معمولاً از كلمات a few – some- a lot of ‌استفاده مي شود.

4 – با توجه به نكته بالا مي توان گفت كه some , a lot of هم براي اشياء قابل شمارش جمع و هم براي اشياء غيرقابل شمارش استفاده مي شود. اما a little فقط براي اشياء غير قابل شمارش و a few فقط براي اشياء قابل شمارش جمع بكار مي رود.

5 – با How much فعل مفرد و با How many فعل جمع بكار برده مي شود. ضمناً بعد از How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع مي آيد. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the classroom.  

 

 تمرين :
1 – جملات زير را با How much يا How many سؤالي كنيد.

1. There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?

چون meat غيرقابل شمارش است با How much سؤالی مي شود. پس از How much اسم به صورت مفرد(meat) و فعل نيز مفرد (is) مي آيد.

2. There are many students in the class.
How many students are there in the class?

چون student قابل شمارش است با How many سؤالی مي شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل جمع (are) مي آيد.  

 

2 – به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 . How many apples do you see in this picture? (two)
I see two apples in this picture.

پاسخ : apple قابل شمارش است

2. How much milk is there in the glass? (a little)
There is a little milk in the glass.

پاسخ : milk غيرقابل شمارش است

 

  3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1. Does he have ……..friends in this school?
a) A little
b) much
c) Very much
d) many

پاسخ : d صحيح است چون friend قابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي قابل شمارش به كار برد.

2 - How much money do you need? Just …………..
a) a few
b) a little
c) many
d) very

پاسخ : b صحيح است . چون money غيرقابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي غيرقابل شمارش بكار برد.

3. I see …. eggs and…… rice on the table.
a) an – a little
b) a few – a
c) a few – a little
d) a little – a few

پاسخ : C صحيح است چون بعد از جاي خالي eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است تعدادی تخم مرغ روي ميز ديده مي شود نه يكي و براي آن a few (يعني تعداد كمي) درست است. rice (برنج) غيرقابل شمارش است و براي آن a little(يعني مقدار كمي ) درست است.

4. There are …….books on the table.
a) some
b) much
c) a little
d) little

پاسخ : a صحيح است. چون book قابل شمارش است. گزينه هاي ديگر فقط براي اشياء غيرقابل شمارش به كار مي رود.

 

نمونه سؤالات درس ۳ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)


  How much , How many  11 - جاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد

Little – money – bread – flowers – a few – butter- books – How much – animals

1. lions and tigers are wild ……
2. I see a lot of ………..in the park.
3. ……tea is there in the cup?
4. There is  ……water in the glass.
5. Do you need much ….?
6. Is there a lot of ….on the table.
7. He has a lot of ……..
8. There was some ……on the table
9. I drink ……..cups of tea every morning

جواب:

1. animals
2. flowers
3. How much
4. little
5. money
6. butter
7. books
8. bread
9. a few    12 – براي پاسخ هاي زير سؤال مناسب بسازيد؟

1….. ? Her father is forty years old.

2……..? He wants two pencils.
3. ……..? They need a little money.
4……..? I see a little water in the glass.

جواب

1. How old is her father?
2. How many pencils does he want?
3. How much money do they need?
4. How much water do you see in the glass?    13- با استفاده از کلمه ي مناسب مکالمه ي زير را کامل کنيد؟

1. A : What are you ……..mother?

B: I ……cooking lunch.

A: Can I help …?
B: Yes , please give …...some rice.

A:How much rice ….. you need?
B: About ….kilos.

جواب

A: What are you doing mother?
B: I’m cooking lunch.

A: Can I help you?
B: Yes , please give me some rice.

A: How much rice do you need?
B: About 3 kilos.  


   1۴ – گزينه هاي صحيح را انتخاب کنيد؟

1. There are many wild …. in the zoo.
a. animals
b.tickets
c. plates
d. cups


2. They eat some …. for breakfast.
a. bread
b. milk
c. tea
d. water

3.There is a lion in the …..
a.store
b.zoo
c.city
d.plate

4. There are ….men and women in the park.
a. little
b. a little
c. many
d. much

5. How many …. were there in the park?
a. boy
b. man
c. people
d.girl

6.I drink …. cups of tea every morning?
a. a little
b. a few
c. much
d. a

7. There were …. students in the Library.
a. a little
b. a few
c. much
d. a

8. I see …. children in the park.
a. a little
b. a few
c. much
d. a

10 . How ……...chairs do you see the room?

a.much
b. old
c. do
d. many    پاسخنامه

1

A

6

B

2

A

7

B

3

B

8

B

4

C

 

 

5

C

10

D

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۴

درس 4 - انگلیسی سوم راهنمایی

زبان انگليسي سوم راهنمايي

درس چهارم
زمان گذشته ساده

گرامر اين درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زير آورده شده است:
1. زمان گذشته به عملي اشاره مي كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگليسي با افزودن dیا ed به آخر فعل ساخته مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازي مي كنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

2) They watch TV every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلويزيون تماشا مي كنند

They watched TV last night. (زمان گذشته ساده)
آنها ديشب تلويزيون تماشا كردند

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اينصورت براي ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه مي شود مثلاً

Live --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

3 – بعضي از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض مي شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هايي كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قيدهاي زمان گذشته همراهند .

Yesterday             ‌ديروز
Last night             ديشب
Last week             هفته گذشته
Two days ago       ‌دو روز قبل يا دو روز پيش
the day before yesterday     پریروز   

last به معناي گذشته و ago به معناي قبل مي باشد

5 - براي منفي كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده مي شود و فعل با فرم ساده می آید.

I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفي شده)
من ديروز فوتبال بازي نكردم

به جاي did not مي توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – براي سؤالي كردن زمان گذشته از فعل كمكي did كه گذشته do است استفاده مي شود. فعل did را در ابتداي جمله استفاده مي كنيم و فعل با فرم ساده می آید.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من ديروز فوتبال بازي كردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالي شده)
آيا من ديروز فوتبال بازي كردم؟


نکاتي در مورد هجي (verb + ed)

1- هنگاميکه فعلي به e ختم مي‌شود، فقط d اضافه مي‌کنيم:

used

2- افعال يک هجايي (يک بخشي) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بي‌صدا مي‌باشند، حرف بي‌صداي آخر تکرار مي‌شود:

stopped

ولي اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بي‌صداي آخر تکرار نمي‌شود:

looked, cooked

اگر حرف بي‌صداي آخر y يا w باشد نيز تکرار نمي‌شود:

played, showed


کاربرد پايانه ed

 

پايانه ed براي ساختن زمان گذشته ساده و نيز قسمت سوم افعال با قاعده به کار مي‌رود:

 

کاربرد

تلفظ
صداي /Id-/ صداي /d-/ صداي /t-/

حالتهاي گذشته افعال

need » needed

want » wanted

fill » filled

play» played

work » worked

help » helped

 

نحوه تلفظ پايانه ed

1- پس از يک // يا //، پايانه ed صداي /Id-/ مي‌دهد:

landed, started, visited, demanded

2- پس از حروف صدادار و نيز حروف بي‌صداي //، //، //، //، //، //، //، //، //، //، // و //،  پايانه ed صداي /d-/ مي‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

3- پس از بقيه حروف بي‌صدا، يعني //، //، //، //، //، // و // پايانه ed صداي /t-/ مي‌دهد:

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.

  تمرين :
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد

1. When …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : When did you visit the doctor?

در هنگام سؤالي كردن از فعل كمكي did استفاده مي شود و فعل اصلي جمله (visited) به حالت اول خودش برمي گردد.

 

2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

 

 Mina helped her mother ……… .  (last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است بايد قيد زمان گذشته به كار ببريم.

 

News
Jackie loves the news. She listens to the news on the radio. She watches the news on TV. She reads the news in the newspaper. She reads the news in magazines. She loves the news because it is always new. It is always fresh. It is always interesting. There is news every day. There is news in every country. There is news in every state. There is news in every city. Everyone all over the world talks about the news every day. But Jackie has a question about the news. Why is the news usually bad? Why isn’t the news usually good? No one knows the answer.

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۵

زبان انگليسي سوم راهنمايي


  درس پنجم
گذشته ساده افعال بي قاعده

 دستور زبان اين درس ادامه گرامر درس قبل مي باشد. در اين درس شما با فعل هاي بي قاعده آشنا مي شويد.  نكات

1 – افعالي كه با اضافه كردن ed يا d به آخرشان تبديل به زمان گذشته مي شوند. افعال باقاعده ناميده مي شوند مانند play, watch و ....

2 – بعضي از افعال براي تبديل شدن به زمان گذشته ed يا d نمي گيرند بلكه خودشان شكل خاصي دارند و بايستي از حفظ شوند. اين افعال را افعال بي قاعده مي نامند. مانند حال :

go--> went
see--> saw
eat --> ate
have--> had

3 – براي منفي كردن و سؤالي كردن افعال بي قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده مي كنيم. توجه كنيد كه هنگام استفاده از فعل كمكي did و didn't بايستي فعل اصلي جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زير توجه كنيد.

He goes to school every day. (حال ساده)
او هر روز به مدرسه مي رود


He went to school yesterday. (گذشته ساده)
او ديروز به مدرسه رفت


He didn't go to school yesterday. (گذشته ساده منفي شده)
او ديروز به مدرسه نرفت


Did he go to school yesterday? گذشته ساده سؤالي شده
آيا او ديروز به مدرسه رفت؟  

تمرين
1 – پاسخ كامل دهيد:

1 – Did you go to the library last week?

Yes, I went to the libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بي قاعده است. گذشته آن went‌مي باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday?
Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بي قاعده است. گذشته آن bought مي باشد.

3. Did you see Ali's father last night?

No, I didn't see his father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بي قاعده است. گذشته آن saw مي باشد. اما در اينجا چون پاسخ منفي است از شكل اول فعل يعني see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night?

No, she didn't do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلي اين جمله do به معناي انجام دادن مي باشد. گذشته do مي شود did، اما در اين جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفي است) فعل اصلي do، به شكل اول خودش يعني همان do آورده شده است.  


 

نمونه سؤالات دروس ۵-۴زبان انگليسي (سوم راهنمايي)


  زمان گذشته ساده  ۱ – جملات زير را با کلمات داخل پرانتز تغيير دهيد؟

1. Do they talk about their friends every week?(yesterday)
2. Mrs Ahmadi cleaned the room yesterday evening. (every evening)
3. We prayed in mosque yesterday. (now)

جواب

1. Did they talk about their friends yesterday?

2. Mrs AhmadI cleans the room every evening.
3. We are praying in mosque now.    ۲ – از ميان کلمات داده شده براي جاي خالي کلمه مناسب انتخاب کن.

(finish – tired – like – her – yesterday – watched – asked)
1. Last night I …. a good cartoon.
2. They …. work at 4 every day.
3. The man worked hard, so he is …. now.
4. Did you help his sister? Yes , I helped ….
5. Mary cooked lunch ….. .
6. I …. him many questions yesterday.
7.The little boy didn’t … the catoon.

جواب

1. watched
2. finish
3. tired
4. her
5. yesterday
6. asked
7. like    ۳ – متن زير را بخوانيد و به سؤالات پاسخ دهيد؟

Tom is a young boy. He’s a student.His mother gets some different books for him every month. One of them is about the animals like tigers and lions. Tom learned many things from that book. Now he knows these wild animals come from Africa and they eat much meat. Tom has many books in his library. He likes them very much.    1 – با توجه به متن گزينه مناسب کدام است؟

1. There are …….books in Tom’s library.
a. a few
b. some
c. a lot of

2. Tom is a ….. boy.
a. old
b. young

3.The wild animals eat much….
a. rice
b.milk
c.meat

4.His …. buys several books for … every month.
a. mother – him
b. father – him
c. sister – her
d. brother- him

جواب

1. c
2. b
3. c
4. a    2 – با توجه به متن به سؤالات زير پاسخ کامل دهيد؟

1. Does Tom like his books?
2. Where do lions come from?
3. Is the book about the fruits or the animals?

جواب

1. Yes , he likes them.
2. They come from Africa.
3. The book is about the animals.    3 – با توجه به متن براي جمله ي درست (True) و براي جمله ي غلط (False) بنويسيد.

1. Tom has many books in his bag.
2. The book is about the animals.
3. Tom is a dentist?

جواب

1. false
2. True
3. false    19 – جملات زير را منفي کنيد؟

1. I gave her a glass of water.
2. They played ping-pong yesterday.
3. They saw Hamid last night.

جواب

1. I didn’t give her a glass of water.
2. They didn’t play ping-pong yesterday.
3. They didn’t see Hamid last night.    20 – با استفاده از کلمات داخل پرانتز جملات را تغيير دهيد؟

1. How do you spend your time?(last Sunday)


2. I drink a cup of tea every morning.(two hours ago)

جواب

1. How did you spend your time last Sunday?
2. I drank a cup of tea two hours ago.    21 – جملات زير را سؤالي کنيد؟

1.Amir ate dinner at 8 o’clock.
2. Parvin woke up at 5 o’clock.

جواب

1. Did Amir eat dinner at 8 o’clock?
2. Did Parvin wake up at 5 o’clock?    22 – در جاهاي خالي کلمه ي مناسب بنويسيد؟

1. …. is your brother in? He is in grade three.
2. …. did they wake up yesterday morning?
3. … he get up at 5 o’clock?
4. …. did he give you the book? Last week.
5. …. did you get to school? I got there at 8 o’clock.

جواب

1. What grade
2. What time
3. Did
4. When
5. When    22- با هر گروه از کلمات زير يک جمله صحيح بسازيد.

1. didn’t / test/ we / Arabic/ have / on Sunday
2. bought / for/ som / mahin/ her brother / food.

جواب

1. We didn’t have Arabic test on Sunday.
2. Mahin bought some food for her brother.    23 – گزينه هاي صحيح را انتخاب کنيد؟

1. We pray…. sunrise in the morning.
a. after
b. before
c. 3 o’clock

2. Your father’s sister is your….
a. brother
b.aunt
c.mother
c. uncle

3. Did you …. a horse in the zoo?
a. see
b. saw
c. sees
d. seeing

4. Did he … a new book?
a. buy
b. bought
c. buys
d. to buy

5. Ali is …. lunch now.
a. ate
b. eat
c. to eat
d. eating

6. She is Mr Amini’s ….
a. uncle
b. father
c. aunt
d. boy

7. Mrs Ahmadi gave …. a book.
a. he
b. his
c. him
d. he’s

8 . I went to the bookstore …... .
a. yesterday
b. every morning
c. now
d. tomorrow

9. My mother ….. to Mashhad two years ago.
a. go
b. went
c. goes
   پاسخنامه

1

B

6

C

2

B

7

c

3

A

8

a

4

A

۹

b

5

d

 

 

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۶

زبان انگليسي سوم راهنمايي

درس ششم

دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته استمراري مي باشد.

  نكات :

1 – زمان گذشته استمراري در مورد عملي صحبت مي كند كه در گذشته براي مدتي انجام مي گرفته است. فرمول اين زمان به صورت زير است:

فاعل + was-were + ing قيد+ مفعول + فعل همراه

I was studying English in the evening.

در گذشته استمراری:صرف فعلTo play

 

جمع 

مفرد 

ما در حال بازی بودیم 

we were playing

من در حال بازی بودم 

I was playing

شما در حال بازی بودید 

You were playing

تو در حال بازی بودی 

You were playing

   

او در حال بازی بود 

He was playing

انها در حال بازی بودند 

They were playing

او در حال بازی بود 

She was playing

   

آن در حال بازی بود

It was playing

 

2 – فعل هاي was , were فعل هاي كمكي اين زمان هستند. براي منفي كردن و سؤالي كردن از همين افعال كمكي استفاده مي كنيم. به مثال زير توجه كنيد.

She was watching TV when I came. زمان گذشته استمراري
She wasn't watching TV when I came. گذشته استمراري منفي
Was she watching TV when I came. 


جملات پرسشي:

eating?

playing?

talking?

I,  he, she, it

was

 

you, we, they

were

 

 

جملات منفي:

walking

playing

fishing

 

wasn't

I,  he, she, it

 

weren't

you, we, they

 

 

کاربرد

از زمان گذشته استمراري بيشتر براي بيان کارهايي استفاده مي‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتي ادامه داشته‌اند ولي حدود زماني آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.


  تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1. What ………….?
I was reading a book last night .
What were you reading last night . (پاسخ)

براي سؤال ساختن فعل كمكي was يا were را قبل از فاعل مي گذاريم.

2 – when …….?
Ali was playing football yesterday afternoon.
When was Ali playing football? (پاسخ)

3 - ………………?
No, I wasn't eating lunch at 12 yesterday.
Were you eating lunch at 12 yesterday.  

 

  2 – پاسخ كامل دهيد:

1. Was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, he wasn't fixing his bicycle yesterday morning. (پاسخ)

براي جمله منفي زمان ماضي استمراري از weren't , wasn't استفاده مي شود.

2 – Were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn't helping my mother yesterday afternoon.

 

نمونه سؤالات درس ۶ زبان انگليسی سوم راهنمايي  زمان گذشته استمراري  ۱ – در هر قسمت کلمات ناهماهنگ را مشخص کنيد؟

1. speak – spoon- stand
2. restaurant – office – store – letter
3. morning – shopping – evening – afternoon

جواب

1. spoon
2. letter
3. shopping    25 - جمله هاي ناقص ستون A را با استفاده از ستون B کامل کنيد؟

A

B

جواب

1. we cook lunch…

Baker’s

2. we get meat….

A store

3. I buy some bread from the..

In the kitchen

4.we wash dirty dishes in the..

Kitchen

5.I go to school…

By bus

6. onions and potatoes are…

Vegetables

A

B

جواب

1. we cook lunch…

Baker’s

1. in the kitchen

2. we get meat….

A store

2. in the butcher’

3. I buy some bread from the..

In the kitchen

3. baker’s

4.we wash dirty dishes in the..

Kitchen

4. kitchen

5.I go to school…

By bus

5. by bus

6. onions and potatoes are…

Vegetables

6.Vegetables

 


  26 – با کلمات داده شده جمله ها را تغيير دهيد؟

1. My mother cooks dinner every night. (when I arrived)
2. Her brother is watching TV now.(at this time yesterday)
3.They read a newspaper.(at this time last night)

جواب

1. My mother was cooking dinner when I arrived.
2. Her brother was watching TV at this time yesterday.
3. They were reading a newspaper at this time last night.    27 – براي پاسخ هاي زير سؤال مناسب بنويسيد؟

1. …..........? I was reading a book last night.
2. …..........? No, He wasn't watching TV between six and nine.  28- کلمات ناقص را کامل کنيد؟

1. Was he …... TV between 7 and 8?
a. watch
b.watches
c.watching
d.to watch

2. What were they …. at this time yesterday?
a. eat
b. ate
c.eating
d. eats

3. He …. hello to his students.
a. read
b. said
c. spoke
d.made

4.He was …. for the bus for half an hour.
a. teaching
b. waiting
c. reading
d. watching

5. They … home at this time yesterday.
a. are leaving
b. leave
c. were leaving
d. leaves

6. Mina …. her brother every day.
a. is helping
b. helped
c. to help
d. helps

7. Ali and Amir saw … father in the bookstore.
a. their
b. they
c. them
d. they’re   پاسخنامه

1

C

5

C

2

C

6

D

3

B

7

A

4

B

 

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۷

درس هفتم
افعال كمكي can, should, may

 گرامر اين درس درباره استفاده از افعال كمكي can, should, may مي باشد . نكات آن به ترتيب زير مي باشد:

 

1 –  can, should, may از افعال كمكي هستند. معناي اين افعال به شرح زير مي باشد.
Can : توانستن 
Should : بايد

May : ممكن بودن و اجازه داشتن  


2 – براي منفي كردن از not بعد از فعل can,should, may استفاده مي شود.

She can read English well.
او مي تواند انگليسي را خوب بخواند

Can she read English well? (سؤالي)
آيا او مي تواند انگليسي را خوب بخواند؟  

 

  تمرين
1 – پاسخ كوتاه و كامل دهيد.

1 – May I use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

 may يك فعل كمكي است. معناي آن اجازه داشتن و ممكن بودن است. بعد از May فعل اصلي به صورت ساده مي آيد ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can't . She can't speak English.

پاسخ :  can يك فعل كمكي است. معناي آن توانستن مي باشد. بعد از can فعل اصلي به صورت ساده مي آيد (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10?

Yes , he should do his homework before 10.

پاسخ : should يك فعل كمكي است . معناي آن بايد مي باشد. بعد از should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.  

 

نمونه سؤالات درس ۷ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)  افعال كمكي can, should, may  ۱ – جملات زير را منفي کنيد؟

1. Ali can ride a bicycle.
2. Amir may leave the classroom.

جواب

1. Ali can not ride a bicycle.
2. Amir may not leave the classroom.    31 – کلمات داخل پرانتز را در جمله به کار ببريد؟

1.They come at 7 o’clock.(may)
2. The student does his homework first.(should)

جواب

1. They may come at 7 o’clock.
2. The student should do his homework first.    32 – به سؤالات پاسخ دهيد؟

1. who can ride the bicycle?(Amir)
2. Can the girls play ping- pong? Yes, .... 

جواب

1. Amir can ride the bicycle.
2. yes , they can play ping-pong.    33 – جمله ي زير را سؤالي کنيد؟

Amir should go to school by bus.
should Amir go to school by bus?  34 – گزينه هاي درست را انتخاب کنيد؟

1. May he ….. the class before ten?
a. leave
b. left
c. leaves
d. to leave

2. You should …. in time there.
a. are
b. be
c. were
d. am

3.Can he …. a car? No, he can’t .

a. drive
b. drives
c. driving
d. to drive

4. Ali can swim in the …..
a. bank
b. river
c. roof
d. home

5. We ….. be there in time.
a. should
b. are
c. do
d. does

6.Can she …. English?
a. speaks
b. speak
c. speaking
c. spoke

7. When did you see Mr Taban? I….. him this morning.
a. see
b. seeing
c. saw
d. to saw

8.Reza’s brother …. reading a book.
a. were
b. are
c. am
d. is    پاسخنامه

1

a

5

a

2

b

6

b

3

a

7

c

4

b

8

 d

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۸

درس هشتم
قيود حالت

گرامر اين درس درباره قيد حالت مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد:

 

1 – قيد كلمه اي است كه چگونگي انجام شدن فعل را بيان مي كند. شما قبلاً با قيدهاي زمان و مكان مانند yesterday(ديروز) و school (مدرسه) آشنا شديد.
همچنين با قيدهاي تكرار مانند usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده ايد. در اين درس با قيدهاي حالت آشنا مي شويد.

2 – با اضافه كردن ly به آخر صفت مي توان قيد حالت را ساخت. به مثال زير توجه كنيد.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگي (قيد)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آساني (قيد)

3 – صفت قبل از اسم مي آيد و اسم را توصيف مي كند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قيد معمولاً در پايان جمله مي آيد و چگونگي انجام يافتن فعل را بيان مي كند.

He drives badly. ‌او به بدي رانندگي مي كند
badly : قيد

4 – بعضي از صفات براي تبديل شدن به قيد ly نمي گيرند بلكه شكل قيدي آنها با صفت فرق مي كند و بايستي حفظ شوند مانند :
(قيد)Good --> well(صفت)

5 – شكل قيد بعضي از صفات مانند خود صفت است و Ly نمي گيرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زير توجه كنيد:

He is a hard worker. او كارگر سخت كوشي است
He works hard . او سخت كار مي كند  

 

  تمرين
1 – در جاي خالي كلمات مناسب به كار ببريد.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحيح است. Hard صفتي است كه ly نمي گيرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحيح است . fast صفتي است كه ly نمي گيرد

3 – A careful driver drives …………..

پاسخ : carefully صحيح است. با اضافه كردن ly به carful قيد حالت ساخته مي شود  

 

  2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1- She is doing her homework …….( careless-carefully-careful)

پاسخ : carefully صحيح است. چون در اينجا به قيد حالت نياز داريم

2 – She is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحيح است چون در اينجا به صفت احتياج داريم. Fast هم مي تواند صفت باشد هم قيد

3 – Mina is a …………student . She speaks English well. (well – good – bad)

پاسخ : good صحيح است چون قبل از اسم احتياج به صفت داريم كه اسم را توصيف كند.

4 – I am a fast runner. I run ………( careful – fast – quick)

پاسخ : fast صحيح است. چون بعد از فعل احتياج به قيد حالت داريم كه چگونگي انجام فعل را بيان كند.

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحيح است . چون درا ينجا به قيد نياز داريم

 

نمونه سؤالات درس ۸ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)


  قيود حالت  ۱ – در جاهاي خالي کلمات مناسب بنويسيد.

(fast – sky – soon – office – carefully)
1. Mr Irani drives very …….
2. She has a lot of time. She may arrive here …..
3. Does he do his work …..every day?
4. He will leave his ….at seven.
5. I see some clouds in the ….

جواب

1. fast
2. soon
3. carefully
4. office
5. sky    ۲ – کلمات داخل پرانتز را در جاي صحيح جمله به کار ببريد؟

1. Students should do their work.(careful)
2. Maryam doesn’t work today.(well)
3. Mrs Amini drives carelessly.(never)

جواب

1. Students should do their work carefully.
2. Maryam doesn’t work well today.
3. Mrs Amini never drives carelessly.    ۳– جملات زير را با How سؤالي کنيد؟

1. Reza reads the words easily.
2. Mina is reading the book carefully.

جواب

1. How does Reza read the words?
2. How is Mina reading the book?    ۴ – کلمه ي درست داخل پرانتز را انتخاب کنيد.

1. Mr Amiri is a ….. teacher( good – well)
2. My brother can not talk to you. He’s very …(busy – busily)
3. This man is a hard worker. He works ....(hardly – hard)
4. We answer these questions….(easy – easily)
5. They are working ….(careless- carelessly) now.
6. The boys teach English very (good – well).

جواب

1. good
2. busy
3. hard
4. easily
5. carelessly
6. well    ۵- جمله ي زير را منفي کنيد؟

Ali played ping-pong well.

جواب

Ali didn’t play ping-pong well.    ۶– جملات زير را کامل کنيد؟

1. A good teacher teaches …..
2. A slow speaker speaks……
3. A fast runner runs ……
4. A careful worker works …..

جواب

1. well
2. slowly
3. fast
4. carefully    ۷ – مکالمه زير را کامل کنيد؟

- What did you talk about?
- Very well, thank you.
- No, I saw him this morning.
- Hello, Hadi. How are you today?
- We talked about our tests.
- Did you see your friend yesterday.

جواب

A: Hello, Hadi. How are you today?
B: Very well, thank you.
A: Did you see your friend yesterday?
B: No, I saw him this morning.
A: What did you talk about?
B: we talked about our tests.    ۸ – با کلمات زير يک جمله ي صحيح بنويسيد؟

1. Ali drives ……. He’s a bad driver.
a. carefully
b. beautiful
c. carelessly
d. slow

2. This is an …. game. I can play well.
a. easy
b. easily
c. well
c. bad

3. She writes Persian…..
a. good
b. easy
c. well
d. busy

4. Reza swims very…..
a.easy
b. quick
c. rapid
d. fast

5. Does he do his work ….. every day?
a. careful
b. bad
c. carefully
c. careless

6. A good driver drives………..
a. slow
b. rapid
c. well
d. good    ۷- کدام کمله از نظر تلفظ با بقيه ناهماهنگ است.

a. heavy
b. break

c.head
d. bread


8. a. heavy
b. near
c. head
d. bread    ۹- ديکته صحيح کلمه مشخص شده کدام است؟

I’m very b-sy.

a. besy
b. basy
c. bisy
d. busy    پاسخنامه

1

C

6

C

2

A

7

‌B

3

C

8

B

4

D

9

D

5

c

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم راهنمایی درس ۹

درس نهم
زمان آينده ساده 

گرامر اين درس درباره زمان آينده ساده مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد:

 

1 – براي ساختن زمان آينده ساده از فعل كمكي will استفاده مي شود. به اين ترتيب كه will را در جمله قبل از فعل اصلي مي آوريم.

I go to school every day.
من هر روز به مدرسه مي روم

I will go to school tomorrow.
من فردا به مدرسه خواهم رفت

2 – براي منفي كردن از will not یا won't قبل از فعل اصلي استفاده مي شود.

I will not (won't) go to school tomorrow.‌
من فردا به مدرسه نخواهم رفت

3 – براي سؤالي كردن will را اول جمله و قبل از فاعل مي آوريم.

Will you go to school tomorrow?
آيا فردا به مدرسه خواهي رفت

4- فعل كمكي will براي همه فاعل ها به طور يكسان به كار مي رود.

5 – معمولاً در جمله زمان آينده از قيد زمان آینده در آخر جمله استفاده مي شود مانند

Next + ‌اسم زمان
Next + month = next month ‌ماه آينده
Next + week = next week هفته آينده

6 – از فعل كمكي may هم مي توان براي زمان آينده استفاده كرد كه احتمال و امكان انجام كار در آينده را مي دهد.  

 

  تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد؟

1- …………………….?
Yes , I will write a letter tomorrow.
Will you write a letter tomorrow? (پاسخ )

جملات زمان آينده ساده با آوردن will به اول جمله (قبل از فاعل) سؤالي مي شوند.

2 –Where……………………?
They will stay in Tehran for two weeks.
Where will they stay for two weeks.(پاسخ)
 

 

  2 – پاسخ كامل بدهيد.

1- Will you eat lunch in a restaurant tomorrow?

براي دادن پاسخ منفي زمان آينده از will not يا مخفف آن won't استفاده مي شود.

 

نمونه سؤالات درس ۹ زبان انگليسي (سوم راهنمايي)  زمان آينده ساده  ۱ – جملات زير را با کلمات داخل پرانتز تغيير دهيد؟

1. He didn’t get up late.(next Monday)
2. Mina goes to the park every day.( tomorrow)
3. My friend gave me some books today.(soon)
4. We don’t have lunch in a restaurant. (tomorrow)
5. I will do my work soon.(yesterday)

جواب

1. He won’t get up late next Monday.
2. Mina will go to the park tomorrow.
3. My friend will give me some books soon.
4. We won’t have lunch in a restaurant tomorrow.
5. I did my work yesterday.    ۲ – با توجه به پاسخ هاي داده شده، سؤال مناسب بسازيد؟

1. …......... ? No, I won’t go to the cinema tomorrow.
2. …….......? I will meet him in the morning.
3. …..........? They will go to Shiraz next week.
4. …. .... ….? They will close the door at 8 o’clock.

جواب

1. Will you go to the cinema tomorrow?
2. When will you meet him?
3. Where will they go next week?
4. What time will they close the door?    ۳ –  املای کلمات ناقص را کامل کنيد؟

1.  a-rpla-e
2.  ra-n
3.  f-ow-r

4. tr- - n

جواب

1. airplane
2. rain
3. flower
4. train    ۴ – کلمه ي پرسشي مناسب براي هر جمله را با توجه به کلماتي که زير آنها خط کشيده شده را مشخص کنيد؟

1. I will meet him near the post office.(when- what – where)
2. She wrote her homework carefully.(How - who- what)
3. He listenend to the news in the evening.(who, where,when) 

جواب

1. where
2. How
3. when 
    ۵ – گزينه هاي درست را انتخاب کنيد؟

1. The boy was swimming in the river…….week?
a. next
b. every
c. last
d. ago

2. She ….listen to the radio tomorrow.
a. won’t
b. didn’t
c. isn’t

3.She will post the letter……
a. every day
b. tomorrow
c. now

4. The students ……..their homework at 6 yesterday.
a. will do
b. do
c. were doing

5. She …. wash the clothes soon.
a. does
b. will
c. was

6. I will …….a book tomorrow.
a. bought
b. is buying
c. buy

7. She will ……her homework next week.
a. finish
b. finished
c. to finish

8. They …..come to Yazd tomorrow.
a. does
b. do
c. did
d. will

9.We …..our relatives every week.
a. visited
b. will visit
c. visit
d. to visit  


10 . There are many clouds in the ………
a. river
b. sky
c. kitchen
d. roof    پاسخنامه

1

C

6

C

2

A

7

A

3

B

8

D

4

C

9

C

5

b

10

B

 منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

دانلود ویرایش سوم کتاب Techniques and Principles in Language Teaching
دانلود دیکشنری ورق زن OPD
دانلود کتاب ورق زن زبان انگلیسی پایه نهم سال تحصیلی94-95
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هشتم
دانلود رایگان 600 داستان از مشهورترین داستان های انگلیسی -برای آیپد و آیفون
دانلود کتاب قواعد گرامری زبان انگلیسی
دانلود کتاب گرامر برای مکالمه ی زبان انگلیسی
دانلود رایگان کتاب 600 لغت ضروری آزمون TEOIC
دانلودکتاب Dive Into Danger همراه با فایلهای صوتی
دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی در قالب داستان-Can you believe it 1
دانلود کتاب انگلیسیEnglish Grammar for Dummies
دانلودکتاب 1500 واژه پرکاربرد در زبان انگلیسی‎
دانلودرایگان کتاب تست های ضروری زبان انگلیسی-بیش از1000تست-essential english teste
دانلودرایگان کتاب زبان انگلیسی خیلی سبزپایه هشتم
کتاب ۱۰۰ داستان تصویری عبرت انگیز انگلیسی
دانلود کتاب معلم انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) سال تحصیلی 94-93
دانلود کتاب آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب راهنمای معلم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی1393-1394
دانلود کتاب ترجمه فارسی 504
دانلود کتاب انگلیسی پایه هشتم(سال دوم دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی هشتم93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم (سال اول -دوره اول متوسطه)1393-1394(جدید)
دانلودکتاب صوتی ۴۰۰۰iEssential English Words
دانلود کتاب لغات 504 لغت کاربردی انگلیسی همراه با معنی فارسی
متن کامل انگلیسی مکالمات آموزش زبان انگلیسی نصرت 2
دانلود کتاب آزمون سازی -Language testing and assessment
دانلود کتاب زمانهای انگلیسی
دانلود تست کتاب فیس تو فیس-Face to face sample test
دانلود سری کتابهای آیلتس کمبریج
دانلود کتابهای مفید آموزش زبان انگلیسی
دانلود کتاب آمادگی برای آزمون جی ار ایی-GRE
دانلود کتاب تاچ استون 1-touchstone 1
دانلود کتاب گرامر تصویری برای کودکان
دانلودکتاب کارزبان انگلیسی پایه هفتم
دانلودراهنمای معلم -کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود فايل هاي صوتي كتاب زبان انگليسي پایه هفتم
دانلود کتاب فوق العاده زبای گرامر تصویری
دانلود کتاب راهنمای خواندن و درک مفاهیم ۱ دانشگاه پیام نور(این فایل pdf میباشد)
دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(درس 1 الی 9)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان(درس 1 الی 7)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان(درس 1 الی 6)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم راهنمایی (درس 1 الی 10)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 10)
دانلود کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دبیرستان
دانلود بهترين كتاب يادگيري لغت انگليسي Verbal Advantage
دانلود کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی یکبار برای همیشه
دانلود فراگیری زبان با کتب دانشگاه کمبریج به نام Face2Face Cambridge English Course

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7387
کل نظرات : 1244
افراد آنلاين : 3
تعداد اعضا : 7671
بازديد کل سايت : 17,587,187

چت باکس

[My_Chat_Box]