در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

آموزش کامل تعریف the در زبان انگلیسی

به طور كلی باید بدانیم حرف تعریف the همانطور كه از اسم آن برمی آید یك حرف معرفه ساز (شناخت ساز) است.

اسم معرفه (known ) در مقابل اسم نكره (un known) قرار دارد. اسم معرف اسمی است كه برای خواننده یا شنونده شناخته شده باشد. البته این شناخته شدن به معنای شناخت سال تولد یا شماره شناسنامه كسی نیست همین كه اسمی یك بار به گوش از سوی گوینده یا نویسنده به گوش با چشم ما بخورد اگر برای بار دوم آن اسم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به معرفه می شود. یعنی بار اول نكره و بار دوم معرفه. (پسری را در پارك دیدم. پسر فوتبال بازی می كرد.)

پسری نكره است و پسر معرفه است. در زبان فارسی علامت نكره (ناشناس) یك در اول و ی در آخر است. علامت معرفه نداشتن علامت است! مقایسه كنید: مردی و مرد- كتابی و كتاب.

اوایل سال چون بعضی از معلم ها را نمی شناسیم می گوییم: معلمی آمد.

A teacher came.

اما بعد از مدتی كه همان معلم را می شناسیم می گوییم: معلم آمد .

The teacher came.

در زبان انگلیسی a علامت نكره (ناشناخته بودن) و the علامت معرفه (شناخته بودن) است.

چه زمانی از the استفاده کنیم؟

www.majazionline.ir

1- زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم.

مثال:

"The apple you ate was rotten."

"Did you lock the car?"

2- زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم.

مثال:

"She"s got two children: a girl and a boy. The girl"s eight and the boy"s nine."

3- زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از the استفاده می کنیم.

مثال:

"the North Pole", "the equator"

4- قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها از the استفاده می کنیم.

مثال:

"the Nile", "the Pacific", "the English channel"

5- از the قبل از اسامی مشخصی که می دانیم تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد استفاده می کنیم.

مثال:

"the rain", "the sun", "the earth", "the White House"

6- قبل از صفات عالی همیشه از the استفاده می کنیم.

مثال:

"the best", "the tallest", "the most beautiful"

7- پیش از اعداد ترتیبی از the استفاده می کنیم.

مثال:

"the fifth lesson", "the ninth day", "the third chapter"

8- حرف تعریف the پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها "of" آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.)

مثال:

"The pronunciation of that word is very difficult."

(کلمه pronunciation یک اسم معنا است)

"The instructing of young children is difficult."

(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

9- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از the استفاده می کنیم.

مثال:

"the United States", "the Philippines", "the Alps"

10- پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از the استفاده می کنیم.

مثال:

"the Forty-Second Street Library", "the Louvre", "the Statler Hotel"

11- پیش از بعضی از قسمت های روز از حرف تعریف the استفاده می شود.

مثال:

"in the morning", "in the afternoon", "in the evening"

www.majazionline.ir

نکته:

حرف تعریف the تنها قبل از این بخش های روز استفاده می شود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از the استفاده نمی کنیم.

"at noon", "at night", "at midnight"

12- بعد از فعل play زمانی که معنی "نواختن" داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد.

مثال:

"play the piano", "play the violin", "play the guitar"

13- قبل از کلمه های تئاتر و سینما.

the theater --- the cinema

14- در مواقع بیان مالکیت اشیاء . ( مضاف و مضاف الیه)

the wheels of the car ---- the door of the house

15– قبل از صفاتی که اشاره به یک گروه خاص دارند.

the lion -- the poor--- the rich--- the Indian

16 – قبل از اسامی سیاره ها.

the planet Mercury.

17 – قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع استفاده شده و به دو یا چند نفر از اعضای خانواده اشاره دارد.

the Johnsons --- the Smiths

18 – قبل از اسامی مرتبط با رسانه ها.

the media ---- the radio----- the newspaper

19 – قبل از طبقات اجتماعی .

the middle class ------ the elite ------ the clergy

20 – قبل از اسامی مرتبط با حمل و نقل.

www.majazionline.ir

the bus --- the train --- the airplane --- the subway

21 – قبل از اسامی روزنامه ها.

the Christian Science monitor --- the Manchester Guardian

22 – قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها.

the United Nations ---the Ford Foundation

23 – قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی.

the Army --- the Navy--- the air force--- the Police

24 – قبل از عنوان های دولتی.

the secretary of state --- the prime minister--- the king --- the mayor

25 – قبل از وقایع یا دوره های تاریخی.

The Middle Ages --- The Civil War --- The Renaissance --- The First World War

26 – قبل از موقعیت های فیزیکی.

the top --- the bottom--- the center--- the inside --- the outside

27 – قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند .

the University Of Michigan

اما Oxford University

28– قبل از ساختمان ها.

the Empire State Building --- the Coliseum

29- قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور.

the Quran

30-قبل از جهت های قطب نما ، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین .

the South --- the Middle West -- the South Pole --The Equator

قبل از جنگل ها ، بیابان ها ،شبه جزیره ها . قبل از اسامی رشته کوه ها

the Sahara Desert---- the Himalaya Mountains

در موارد زیر نباید از حرف تعریف the استفاده كنیم:

1- پیش از نام رشته های ورزشی.

www.majazionline.ir

My son plays soccer.

Tennis is expensive.

2- پیش از اسامی غیرقابل شمارش زمانی که در معنای عام خود به کار رفته باشند.

مثال:

Information is important to any organization.

اطلاعات برای هر موسسه ای اهمیت دارد.

Coffee is bad for you.

قهوه برای شما خوب نیست. (هر نوع قهوه ای)

3- قبل از اسامی شهرها و کشورها. (مگر اینکه از چند ناحیه یا ایالت تشکیل شده باشند یا این که در نام آن ها کلماتی مثل

states، kingdom، republic، یا union وجود داشته باشد.)

Italy, Mexico, Iran, England – Tehran, Tokyo, Paris, Moscow

The United States, The UK (United Kingdom), The Irish Republic

The Netherlands, The Philippines, The British Isles

4- قبل از تمامی ضمیرها و همین طور ضمایر و اسامی اشاره.

He is my only brother.

This hotel will be open next week.

These are the old classrooms.

5- پیش از نام روزها، ماه ها، و سال ها.

- I go to English class on Mondays and Wednesdays.

- He was born in April.

- The First World War began in 1914.

6- معمولا (نه همیشه) قبل از کلمات زیر از the استفاده نمی شود:

Home, town, church, hospital, prison, school, work, sea

He"s on his way to work.

We were in town last Saturday.

We go to school to study.

I arrived home before midnight.


www.majazionline.ir

خود را بیازمایید:

1. Our grandfather says his prayers in …………. Morning.

a) a b) an c)…. d) the

*گزینه d درست است زیرا قسمتی از روز است."

2. My mother will meet ………..my English teacher on …………..Monday.

a) …. / …. b) the / the c) …. / the d) the / ….

*در جاهای خالی اول حركت the قرار نمی گیرد چون با صفت ملكی و یا قبل از صفت ملكی از حرف the استفاده نمی كنیم پس گزینه a درست است.

3. They arrived in Tehran in ………… afternoon.

a) …. b) the c) a d) an

4. They haven’t seen each other since ……… march.

a) the b) a c) ….. d) an

*آن ها همدیگر را از ماه مارس ندیدند. گزینه c درست است زیرا با ماه ها، فصول سال و سال حركت تعریف the به كار نمی برند.

2. I have come to see …….. Jack and his family.

a) a b) ….. c) the d) an

*آمده ام كه جك و خانواده اش را ببینم. پس گزینه b درست است زیرا جك اسم خاص است و با اسامی اشخاص حرف the به كار نمی بریم.

3. They arrived in …….Tehran in the morning.

a) the b) a c) an d) ….

*تهران یك اسم خاص شهر است پس حرف the به كار نمی بریم. گزینه d درست است.

منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : آموزش زبان انگلیسی-کتابهای انگلیسی-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگلیسی-زبان آنلاین-انگلیسی-سایت زبان انگلیسی-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگلیسی-سوال تستی زبان انگلیسی-English-لغات انگلیسی-اصطلاحات انگلیسی-زبان انگلیسی دوره راهنمایی-زبان انگلیسی دوره دبیرستان-آموزش زبان کودکان-آموزش تصویری زبان انگلیسی-مکالمه انگلیسی-فیلمهای زبان انگلیسی-داستان انگلیسی-آهنگ انگلیسی-فایلهای صوتی زبان انگلیسی ,

مطالب مرتبط

در آموزشگاههای زبان در بندرعباس چه میگذرد؟
آموزش 7 مزیت یادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ
آموزش 8 راهکار عالی برای یادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ
آموزش یادگیری 4 زبان ظرف 2 سال
آموزش 3 روش فوق العاده برای تقویت مهارت اسپیکینگ با استفاده از پادکستها
آموزش اصول ترجمه انگلیسی به فارسی
آموزش نحوه استفاده از دیكشنری انگلیسی
آموزش نوشتن پاراگراف و مقاله در زبان انگلیسی
چطور انگلیسی فکر کنیم؟
چرا فلش کارت های متداول مناسب یادگیری زبان نیستند؟
آزمون تولیمو چیست؟ (TOLIMO)
معرفی سه نرم افزار فوق العاده برای یادگیری زبان های خارجی
مراحل تاسیس آموزشگاه زبان
آموزش تسلط بر زبان انگلیسی
آموزش دلایل ناکامی در یادگیری زبان انگلیسی
آموزش از سیر تا پیاز یادگیری زبان انگلیسی
ویژگی یک معلم زبان انگلیسی خوب چیست؟
آموزش زبان انگلیسی از چه سنی بايد آغاز شود؟
آموزش لهجه در زبان انگلیسی
آموزش مهارت های خوب صحبت کردن در زبان انگلیسی
تفاوت بین زبان‌آموزان معمولی و زبان‌آموزان با انگیزه درچیست؟
آموزش یادگیری زبان انگلیسی و تاثیر آن در تحصیل
ویژگی های یک آموزشگاه زبان انگلیسی مناسب
نکاتی در مورد لباس معلم خانم ها و آقایان در کلاس زبان انگلیسی
آموزش فراگیری زبان را کجا شروع کنیم؟
آموزش کلمات هم آهنگ درزبان انگلیسی
آموزش حل مشکل فراموشی املای کلمات در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها
آهنگ های خارجی همراه متن و ترجمه فارسی
21 پيشنهاد براي يادگيري سريع تر زبان انگلیسی
آموزش مهمترین نکات در Listening زبان انگلیسی
آموزش 50راه جادویی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی
تفاوت آموزش زبان انگليسي در موسسات زبان و مدارس
آموزش کلمات و جملات کاربردی در کلاسهای زبان انگلیسی
آموزش تفاوت برخی کلمات هم معنی در زبان انگلیسی
دانستنیهای جالب در زبان انگلیسی
آموزش نکاتی برای بهبود مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی
شوخی با کلمات انگلیسی
آموزش ریاضیات در زبان انگلیسی
آموزش ۱۰ نکته برای موفقیت در writing آیلتس
همه چیز در مورد آزمون تافل و آیلتس
آموزش ۷ نکته برای موفقیت در speaking آیلتس
آموزش ۱۲ نکته برای موفقیت در reading آیلتس
آموزش چگونه تست زبان انگلیسی بزنیم؟
آموزش رفع اشکالات گفتاری و تصحیح تلفظ انگلیسی در کلاس زبان
آموزش greeting در زبان انگلیسی آمریکایی
آموزش تلفظ کلمات در زبان انگلیسی
آموزش نکات جالب در مورد تفاوت کلمات هم معنی در زبان انگلیسی
آموزش تفاوت بین tell و sayدر زبان انگلیسی
آیامی دانستید؟Did you know
اگر زبان انگلیسی تان ضعیف است...! (باز نشر یک مقاله پرخواننده وب)

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1205
افراد آنلاين : 13
تعداد اعضا : 7398
بازديد کل سايت : 14,618,076

چت باکس

[My_Chat_Box]