در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

لغتی براي تحت تاثير قرار دادن يك انگليسي زبان در مکالمه

افرادي كه قصد شركت در آزمون‌هايي مثل تافل و آيلتس را دارند و مي‌خواهند تاثير خوبي روي ممتحن بگذارند يا دوست‌ دارند در حين مكالمه با يك انگليسي‌زبان او را مجذوب مهارت زبان خود كنند بهتر است اين 101 لغت را ياد بگيرند.

aberration     انحراف
(n.) something that differs from the norm (In 1974, Poland won the World Cup, but the success turned out to be an aberration, and Poland have not won a World Cup since).

  abhor منزجر شدن
(v.) to hate, detest (Because he always wound up getting hit in the head when he tried to play cricket, Marcin began to abhor the sport).

Acquiesce   راضي شدن
(v.) to agree without protesting (Though Mr. Pospieszny wanted to stay outside and work in his garage, when his wife told him that he had better come in to dinner, he acquiesced to her demands.)

Alacrity     نشاط 
(n.) eagerness, speed (For some reason, Simon loved to help his girlfriend whenever he could, so when his girlfriend asked him to set the table he did so with alacrity.)

   Amiable  مهربان 
 (adj.) friendly (An amiable fellow, Neil got along with just about everyone.)

Appease    تسكين دادن
(v.) to calm, satisfy (When Jerry cries, his mother gives him chocolate to appease him.)

Arcane     محرمانه
(adj.) obscure, secret, known only by a few (The professor is an expert in arcane Kashubian literature.)

     avarice طمع     
(n.) excessive greed (The banker’s avarice led him to amass an enormous personal fortune.)

 Brazen   بي‌پروايي نشان د  
(adj.) excessively bold, brash, clear and obvious (Critics condemned the writer’s brazen attempt to plagiarise Frankow-Czerwonko’s work.)

    brusque خشن در رفتار
(adj.) short, abrupt, dismissive (Simon’s brusque manner sometimes offends his colleagues.)

        Cajole  گول زدن
(v.) to urge, coax (Magda's friends cajoled her into drinking too much.)

callous       بي‌عاطفه
(adj.) harsh, cold, unfeeling (The murderer’s callous lack of remorse shocked the jury.)

     Candor رك گويي
(n.) honesty, frankness (We were surprised by the candor of the politician’s speech because she is usually rather evasive.)

Chide    سرزنش كردن 
(v.) to voice disapproval (Hania chided Gregory for his vulgar habits and sloppy appearance.)

circumspect        محتاط
(adj.) cautious (Though I promised Marta’s father I would bring her home promptly by midnight, it would have been more circumspect not to have specified a time.)

Clandestine     مخفي 

(adj.) secret (Announcing to her boyfriend that she was going to the library, Maria actually went to meet George for a clandestine liaison.)

    Coerce وادار كردن
(v.) to make somebody do something by force or threat (The court decided that David Beckham did not have to honor the contract because he had been coerced into signing it.)

        Coherent منسجم
(adj.) logically consistent, intelligible (William could not figure out what Harold had seen because he was too distraught to deliver a coherent statement.)

Complacency   خوشنودي از خود
(n.) self-satisfied ignorance of danger (Simon tried to shock his friends out of their complacency by painting a frightening picture of what might happen to them.)

Confidant    محرم اسرار
(n.) a person entrusted with secrets (Shortly after we met, he became my chief confidant.)

connive        كلك زدن
(v.) to plot, scheme (She connived to get me to give up my plans to start up a new business.)

     Cumulative انباشته
(adj.) increasing, building upon itself (The cumulative effect of hours spent using the World English website was a vast improvement in his vocabulary and general level of English.)

Debase خوار كردن
(v.) to lower the quality or esteem of something (The large raise that he gave himself debased his motives for running the charity.)

   Decry   تقبيح كردن
(v.) to criticize openly (Andrzej Lepper, the leader of the Polish Self Defence party decried the appaling state of Polish roads.)

  Deferentialاز روي احترام
(adj.) showing respect for another’s authority (Donata is always excessively deferential to any kind of authority figure.)

    demure متين
(adj.) quiet, modest, reserved (Though everyone else at the party was dancing and going crazy, she remained demure.)

   deride تمسخر كردن
(v.) to laugh at mockingly, scorn (The native speaker often derided the other teacher’s accent.)

      Despot ستمگر
(n.) one who has total power and rules brutally (The despot issued a death sentence for anyone who disobeyed his laws.)

     Diligentسخت كوش
(adj.) showing care in doing one’s work (The diligent researcher made sure to double check her measurements.)

   elated بسيار خوشحال
(adj.) overjoyed, thrilled (When he found out he had won the lottery, the postman was elated.)

Eloquent     فصيح و شيوا
(adj.) expressive, articulate, moving (The best man gave such an eloquent speech that most guests were crying.)

Embezzle    اختلاس كردن
(v.) to steal money by falsifying records (The accountant was fired for embezzling €10,000 of the company’s funds.)

      Empathy يكدلي
(n.) sensitivity to another’s feelings as if they were one’s own (I feel such empathy for my dog when she’s upset so am I!)

      Enmity دشمني
(n.) ill will, hatred, hostility (John and Scott have clearly not forgiven each other, because the enmity between them is obvious to anyone in their presence.)

     erudite دانشمندانه
(adj.) learned (My English teacher is such an erudite scholar that he has translated some of the most difficult and abstruse Old English poetry.)

          extol ستودن
(v.) to praise, revere (Kamila extolled the virtues of a vegetarian diet to her meat-loving boyfriend.)

Fabricate     جعل كردن
(v.) to make up, invent (When I arrived an hour late to class, I fabricated some excuse about my car breaking down on the way to work.)

     Feral وحشي
(adj.) wild, savage (That beast looks so feral that I would fear being alone with it.)

      Flabbergastedمبهوت
(adj.) astounded (Whenever I read an Agatha Christie mystery novel, I am always flabbergasted when I learn the identity of the murderer.)

Forsake    پشت سر گذاشتن
(v.) to give up, renounce (I won't forsake my conservative principles.)

Fractious       كج خلق
(adj.) troublesome or irritable (Although the child insisted he wasn’t tired, his fractious behaviour - especially his decision to crush his jam sandwiches all over the floor - convinced everyone present that it was time to put him to bed.)

Furtive          مخفي
(adj.) secretive, sly (Claudia’s placement of her drugs in her sock drawer was not as furtive as she thought, as the sock drawer is the first place most parents look.)

Gluttony    شكم‌پرستي
(n.) overindulgence in food or drink (Helen’s fried chicken tastes so divine, I don’t know how anyone can call gluttony a sin.)

    Gratuitous بلاعوض
(adj.) uncalled for, unwarranted (Every evening the guy at the fish and chip shop gives me a gratuitous helping of vinegar.)

haughty        پرافاده
(adj.) disdainfully proud (The superstar’s haughty dismissal of her co-stars will backfire on her someday.)

Hypocrisy    ظاهرسازي، دورويي
(n.) pretending to believe what one does not (Once the politician began passing legislation that contradicted his campaign promises, his hypocrisy became apparent.)

    Impeccable بي‌عيب و نقص
(adj.) exemplary, flawless (If your grades were as impeccable as your brother’s, then you too would receive a car for a graduation present.)

        Impertinent بي‌ربط
(adj.) rude, insolent (Most of your comments are so impertinent that I don’t wish to dignify them with an answer.)

implacable      سنگ‌دل
(adj.) incapable of being appeased or mitigated (Watch out: once you shun Grandmother’s cooking, she is totally implacable.)

    Impudent عاري از شرم  
(adj.) casually rude, insolent, impertinent (The impudent young woman looked her teacher up and down and told him he was hot.)

Incisive      نافذ، تيز
(adj.) clear, sharp, direct (The discussion wasn’t going anywhere until her incisive comment allowed everyone to see what the true issues were.)

Indolent        تنبل
(adj.) lazy (Why should my indolent children, who can’t even pick themselves up off the sofa to pour their own juice, be rewarded with a trip to Burger King?)

    Ineptبي‌منطق
(adj.) not suitable or capable, unqualified (She proved how inept she was when she forgot two orders and spilled a pint of cider in a customer’s lap.)

    Infamy رسوايي
(n.) notoriety, extreme ill repute (The infamy of his crime will not lessen as time passes.)

 Inhibit  منع كردن
(v.) to prevent, restrain, stop (When I told you I needed the car last night, I certainly never meant to inhibit you from going out.)

     Innate ذاتي
(adj.) inborn, native, inherent (His incredible athletic talent is innate, he never trains, lifts weights, or practices.)

    Insatiableسيرنشدني
(adj.) incapable of being satisfied (My insatiable appetite for blondes was a real problem on my recent holiday in Japan!)

      Insularمنزوي
(adj.) separated and narrow-minded; tight-knit, closed off (Because of the sensitive nature of their jobs, those who work for MI5 must remain insular and generally only spend time with each other.)

intrepid      بي‌باك
(adj.) brave in the face of danger (After scaling a live volcano prior to its eruption, the explorer was praised for his intrepid attitude.)

inveterate    اعتيادانه
(adj.) stubbornly established by habit (I’m the first to admit that I’m an inveterate cider drinker—I drink four pints a day.)

Jubilant    خوشحالي شديد
(adj.) extremely joyful, happy (The crowd was jubilant when the firefighter carried the woman from the flaming building.)

   Knell صداي ضربه ناقوس
(n.) the solemn sound of a bell, often indicating a death (Echoing throughout our village, the funeral knell made the grey day even more grim.)

    Lithe لاغر اندام
(adj.) graceful, flexible, supple (Although the dancers were all outstanding, Joanna’s control of her lithe body was particularly impressive.)

Lurid     رنگ پريده
(adj.) ghastly, sensational (Barry’s story, in which he described a character torturing his neighbour's tortoise, was judged too lurid to be published on the English Library's website.)

    Maverick آدم بي‌سرپرست
(n.) an independent, nonconformist person (John is a real maverick and always does things his own way.)

         Maxim قاعده‌ي كلي
(n.) a common saying expressing a principle of conduct (Ms. Stone’s etiquette maxims are both entertaining and instructional.)

Meticulous           خيلي دقيق
(adj.) extremely careful with details (The ornate needlework in the bride’s gown was a product of meticulous handiwork.)

        Modicum اندك
(n.) a small amount of something (Refusing to display even a modicum of sensitivity, Magda announced her boss’s affair to the entire office.)

     Morose عبوس
(adj.) gloomy or sullen (David’s morose nature made him very unpleasant to talk to.)

      Myriadبي‌شمار
(adj.) consisting of a very great number (It was difficult to decide what to do on Saturday night because the city presented us with myriad possibilities for fun.)

Nadir     بدترين حالت هر چيز
(n.) the lowest point of something (My day was boring, but the nadir came when my new car was stolen.)

           nominal بي‌ارزش
(adj.) trifling, insignificant (Because he was moving the following week and needed to get rid of his furniture more than he needed money, Kim sold everything for a nominal price.)

            novice تازه‌كار
(n.) a beginner, someone without training or experience (Because we were all novices at archery, our instructor decided to begin with the basics

         Nuanceنكات دقيق و ظريف
(n.) a slight variation in meaning, tone, expression (The nuances of the poem were not obvious to the casual reader, but the teacher was able to point them out.)

             Oblivious فراموشكار
(adj.) lacking consciousness or awareness of something (Oblivious to the burning smell emanating from the kitchen, my father did not notice that the rolls in the oven were burned until much too late.)

Obsequious         چاپلوس
(adj.) excessively compliant or submissive (Donald acted like Susan’s servant, obeying her every request in an obsequious manner.)

Obtuse         كند ذهن
(adj.) lacking quickness of sensibility or intellect (Political opponents warned that the prime minister’s obtuse approach to foreign policy would embroil the nation in mindless war.)

         Panacea اكسير
(n.) a remedy for all ills or difficulties (Doctors wish there was a single panacea for every disease, but sadly there is not.)

     Parody مسخره كردن
(n.) a satirical imitation (A hush fell over the classroom when the teacher returned to find Magdalena acting out a parody of his teaching style.)

Penchant       ميل وافر
(n.) a tendency, partiality, preference (Fiona’s dinner parties quickly became monotonous on account of her penchant for Indian dishes.)

    Perusal مطالعه
(n.) a careful examination, review (The actor agreed to accept the role after a three-month perusal of the movie script.)

     Plethora ازدياد
(n.) an abundance, excess (The wedding banquet included a plethora of oysters piled almost three feet high.)

Predilection    برگزيدگي
(n.) a preference or inclination for something (James has a predilection for eating toad in the whole with tomato ketchup.)

    Quaint قديمي و زيبا
(adj.) charmingly old-fashioned (Mary was delighted by the quaint bonnets she saw in Romania.)

     Rash عجول
(adj.) hasty, incautious (It’s best to think things over calmly and thoroughly, rather than make rash decisions.)

    Refurbish تازه‌كردن
(v.) to restore, clean up (After being refurbished the old Triumph motorcycle commanded the handsome price of $6000.)

Repudiate    انكار كردن
(v.) to reject, refuse to accept (Tom made a strong case for an extension of his curfew, but his mother repudiated it with a few biting words.)

Rife    مملو
(adj.) abundant (Surprisingly, the teacher’s writing was rife with spelling errors.)

   Salient چشمگير
(adj.) significant, conspicuous (One of the salient differences between Alison and Helen is that Alison is a couple of kilos heavier.)

     serendipity نعمت غيرمترقبه ، شانس غيرقابل انتظار
(n.) luck, finding good things without looking for them (In an amazing bit of serendipity, penniless Mark found a $50 bill on the back seat of the bus.)

     Staid موقر
(adj.) sedate, serious, self-restrained (The staid butler never changed his expression no matter what happened.)

     superfluous  زائد
(adj.) exceeding what is necessary (Samantha had already won the campaign so her constant flattery of others was superfluous.)

Sycophant     آدم چاپلوس
(n.) one who flatters for self-gain (Some see the people in the cabinet as the Prime Minister’s closest advisors, but others see them as sycophants.)

taciturn      كم‌حرف
 (adj.) not inclined to talk (Though Magda never seems to stop talking, her brother is quite taciturn.)

truculent    خشن
(adj.) ready to fight, cruel (This club doesn’t really attract the dangerous types, so why was that bouncer being so truculent?)

Umbrage    توهين
     (n.) resentment, offence (He called me a lily-livered coward, and I took umbrage at the ینسولت .)

          Venerable      محترم  
(adj.) deserving of respect because of age or achievement (The venerable High Court judge had made several key rulings in landmark cases throughout the years.)

    Vex رنجاندن 
   (v.) to confuse or annoy (My boyfriend vexes me by pinching my bottom for hours on end.)

   Vociferous پرسروصدا
(adj.) loud, boisterous (I’m tired of his vociferous whining so I’m breaking up with him.)

Wanton     عياش
(adj.) undisciplined, lewd, lustful (Joanna’s wanton demeanor often made the frat guys next door very excited.)

      Zenith اوج
(n.) the highest point, culminating point (I was too nice to tell Emily that she had reached the absolute zenith of her career with that one top 10 hit of hers


منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

آموزش چرا قادر به مکالمه روان نیستیم؟
آموزش مهارت های خوب صحبت کردن در زبان انگلیسی
لیست کامل سوالات مورد استفاده در مکالمات انگلیسی
140 اصطلاح در محيطهاي پزشكي و رفتن به دكتر به انگلیسی
مكالمه تلفني به زبان انگلیسی
نمونه سوالات امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی برای علاقمندانی که می خواهند مکالمه یادبگیرند
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Borrowing Class Notes
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Finding an Error in Your Test Score
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Turning Homework in Late
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Making an Appointment with Your Professor
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Meeting New Students
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Registering for a Class
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Leave-Taking
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Ending a Conversation
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Declining an Invitation to a Party2
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Declining an Invitation to a Party 1
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Accepting an Invitation to a Party
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Waiting for an Invitation
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-A Sick Classmate
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Invitation to a Movie
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Sports
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Favorite Music
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Favorite Movie
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Leisure Activities
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Complimenting Someone's Clothes
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Expressing Joy at Someone's Success
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Expressing Concern for Someone
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Describing People
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Calling a Friend
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 3
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 2
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 1
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Greetings
دانلود کتابهای مکالمه زبان انگلیسی برای سطوح مختلف
800مکالمات روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی
مشکلات نامفهوم بودن مکالمه تلفنی در زبان انگلیسی
50مکالمه فیلم های انگلیسی
50مکالمه روزمره امریكایی(مکالمه انگلیسی)
دانلود چندکتاب برای تقویت مکالمه درزبان انگلیسی
مکالمات انگلیسی در کلاس درس – آنچه معلم می گوید
آموزش مکالمه مهاجرت و گمرک به زبان انگلیسی
مکالمه در مورد تحویل گرفتن وتخلیه کردن اتاق در هتل به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد استعفا دادن از شغل به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کاربه انگلیسی
آموزش مکالمه درمورد مرخصی گرفتن به انگلیسی
آموزش مکالمه در اداره یا شرکت به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد سیگار کشیدن به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد سینما و فیلم به انگلیسی
آموزش مکالمه درباره آب و هوا - تابستان و پاییزبه انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد کسل بودن به انگلیسی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1205
افراد آنلاين : 33
تعداد اعضا : 7415
بازديد کل سايت : 14,663,184

چت باکس

[My_Chat_Box]