در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

لیست کامل رايج ترين اصطلاحات انگليسي در مکالمات

کاري را به تاخير انداختن
take a rain check

احساس خوبي نداشتن
under the weather

از موقعيت سختي جان سالم به در بردن
weather the storm

3001) get in some ones hair
3002) اذيت كردن كسي.آزار كسي
3003) Get in somebody’s hair
3004) موي دماغ کسي شدن
3005) GET IN SOMEONE'S HAIR
3006) کسي را اذيت کردن-ذله كردن. به ستوه آوردن. كلافه كردن
3007) get in your hair
3008) اذيتت مي کنند
3009) GET INTO HOT WATER
3010) تو هچل افتادن. توي دردسر افتادن
3011) get into trouble
3012) به زحمت افتادن-دچار دردسر شدن

www.majazionline.ir
3013) Get it out of you chest
3014) سفره دلت و باز کن
3015) get it straight
3016) خوب گوش بده
3017) Get lost
3018) گُم شو
3019) get mixed up
3020) گيج شدن
3021) Get off my back
3022) دست از سرم بر دار
3023) get off my bag
3024) بابا ولمون کن..دست از سرم بردار
3025) Get off someone's back
3026) دست از سر کسي برداشتن
3027) GET OFF SOMEONE'S CASE
3028) دست از سر كسي برداشتن. كسي را ول كردن
3029) get off to a flying start
3030) شروع موفقيت آميزي داشتن
3031) get on one`s high horse
3032) از خود متشکر
3033) get ones hand in sth
3034) مهارت خود را در کاري بازيافتن
3035) Get one’s ticket punched
3036) شناسنامه ي کسي باطل شدن، مردن، کشته شدن
3037) get out of
3038) بيرون امدن از
3039) Get out of my sight
3040) از جلوي چشمم دور شو
3041) get personal.
3042) به خود گرفتن
3043) Get serious whit me
3044) با من جدي باش
3045) GET SOMEONE'S GOAT
3046) روي سگ كسي را بالا آوردن. كفر كسي را بالا آوردن
3047) Get something off one's chest
3048) دل خود را خالي کردن
3049) get something out of one's system
3050) خود را از فکر چيزي خلاص کردن ، موضوعي را به کلي فراموش کردن

2951) From the bottom of my heart
2952) از ته قلبم.
2953) from time to time
2954) بعضي مواقع
2955) From top to bottom
2956) از سر تا پا
2957) From word to deed is a great step
2958) ز حرف تا به عمل صد هزار فرسنگ ست.
2959) frugal
2960) صرفه جو
2961) **** you
2962) لعنتي


2963) fugitive
2964) فراري، در صدد فرار
2965) full fledged
2966) تمام عيار
2967) full of it
2968) چرت و پرت گفتن ، مزخرف گفتن
2969) full of life
2970) سر زنده و شاداب
2971) funny
2972) خنده دار
2973) funny animals
2974) حيوانات خنده دار
2975) Funny how everything changes for me
2976) همه چيز خيلي با مزه برام عوض ميشه
2977) Gauging station
2978) ايستگاه اندازه گيري
2979) generally
2980) معمولا-عموما
2981) Geographic Information System
2982) سيستم اطلاعات جغرافيائي
2983) get a hand
2984) دستگيري، کمک به مردم
2985) GET A KICK OUT OF SOMETHING
2986) از چيزي كيف كردن. از چيزي حظ كردن
2987) Get ants in one's pants
2988) دل شوره داشتن -بي قرار بودن
2989) get away
2990) دور کردن
2991) GET AWAY CLEAN
2992) از مجازات فرار كردن
2993) Get bottom of some thing
2994) ته و توي قضيه رو در آوردن
2995) GET COLD FEET
2996) جا زدن. تو زدن. دچار دودلي شدن
2997) Get cracking
2998) دست به کارشو
2999) get hold of the wrong end of the stick
3000) سرنا را از سر گشاد ش زدن

www.majazionline.ir

2902) forgive and forget
2903) روي هم ديگر را ببوسيد
2904) fork over
2905) اخ کردن ، سُلفيدن ، رد کردن
2906) Form Factor
2907) فاكتور شكل
2908) fortify
2909) استحکام بخشيدن
2910) found
2911) گذشته ي
2912) to find پيدا کردن


2913) fountain pen
2914) خود نويس
2915) fraternize
2916) دوست بودن، برادري کردن
2917) Fraudulent
2918) فريب آميز - رياکارانه - متقلبانه
2919) Free loader
2920) آدم مفت خور
2921) free of
2922) مبرا از
2923) Free/unfettered elections were held.
2924) انتخابات آزاد برگزار شد
2925) Freez! Freez
2926) کسي از جاش جم نخوره
2927) frequently
2928) غالبا
2929) Fresh milk beats powdered milk any time
2930) شير تازه هميشه شير خشک را کنار ميزند (شير خشک به پاي آن نميرسد)
2931) friend and foe
2932) دوست و دشمن
2933) friendly
2934) صميمي
2935) Friends may meet , but mountains never greet
2936) کوه به کوه نمي رسه ولي آدم به آدم مي رسه.
2937) Friendship cannot stand always on one side
2938) چه خوش بي مهربوني هر دو سر بي.
2939) Frightened
2940) ترسيده
2941) from
2942) از
2943) from a folish judge,a quick sentence
2944) قاضي نادان زود حکم مي دهد
2945) From cover to cover
2946) از اول تا آخر(كتاب )
2947) From each of her fingers a talent rains
2948) از هر انگشتش هنر ميباره
2949) From hearing comes wisdom
2950) از شنيدن انسان عاقل ميشه

2851) for a while
2852) براي مدتي
2853) For all the blood the he's spilled
2854) به‌خاطر تمام خوني که ريخته
2855) For apart
2856) دور از هم
2857) for company
2858) براي همراهي شما( در تعارفات )
2859) For god sake
2860) به خاطر خدا
2861) For God’s sake, choose the good and bold
2862) خير نهان براي رضاي خدا کنند

www.majazionline.ir
2863) for good
2864) براي هميشه
2865) For liberty
2866) براي آزادي
2867) For love
2868) افتخاري، بدون چشمداشت
2869) for no reason
2870) همينجوري
2871) for raniy day
2872) براي روز مبادا
2873) FOR THE BIRDS
2874) مفت گران بودن. به درد نخور. بي فايده
2875) for the last two weeks.
2876) از دو هفته ي پيش تا حالا
2877) for the sake of humanity
2878) به‌خاطر انسانيت
2879) for the time being
2880) در اين لحظه-فعلا
2881) همين حالا
2882) For too long that's wrong
2883) و اين هميشه برام يه مشکل بود
2884) for two weeks.
2885) دو هفته هست
2886) for whom
2887) که براي آن
2888) Forbear
2889) اجتناب کردن، دوري کردن
2890) forbid
2891) قدغن کردن
2892) Forbidden fruit is sweet
2893) انسان حريصه
2894) Force
2895) اجبار كردن – زور
2896) foreign
2897) خارجي-خارجه
2898) Forever trust in who we are
2899) هميشه به خودمان باور خواهيم داشت که چه کسي هستيم
2900) forgive
2901) بخشيدن-عفو کردن2802) First kiss and I knew you changed the game
2803) با اولين بوست بازي رو تغيير دادي
2804) fish
2805) ماهي(ها)
2806) fishing
2807) ماهيگيري
2808) Fishy
2809) عجيب-مشکوک
2810) Fit
2811) مناسب – اندازه


2812) Fixed deposits in a bank.
2813) سپرده‌هاي ثابت در بانك
2814) flagrant
2815) بي شرمانه
2816) Flap your gums
2817) فک زدن
2818) Flash flood
2819) تند سيل – تند اب
2820) flat
2821) هموار-مسطح
2822) Flesh & blood
2823) هم خونيم، از يه پوست و استخونيم
2824) flew
2825) گذشته ي
2826) to fly پرواز کردن
2827) Floodplain
2828) دشت سيلابي – سيل دشت
2829) fluctuate
2830) ثابت نبودن-نوسان داشتن
2831) fly a kite
2832) برو پي كارت! بزن به چاك!
2833) FLY OFF THE HANDLE
2834) از جا در رفتن. ازكوره در رفتن
2835) follow
2836) دنبال کردن-پيروي
2837) FOLLOW ONE'S NOSE
2838) مستقيم رفتن. راسته ي دماغتو بگير برو جلو
2839) Fooling everyone
2840) همه را فريب مي‌دادند
2841) fools live poor to die rich
2842) نه خود خورد نه کس دهد گنده کند به سگ دهد
2843) For a moment
2844) براي يک لحظه
2845) For a rainy day
2846) براي روز مبادا
2847) for a short while
2848) براي مدت کوتاهي
2849) FOR A SONG
2850) مفت. ارزان

2751) Fear of death is worse than death itself
2752) ترس از مرگ بدتر از خود مرگ است
2753) FEATHER IN ONE'S CAP
2754) مايه ي سر افرازي. مايه ي افتخار
2755) feed
2756) غذا دادن
2757) Feedback
2758) پس خور
2759) Feel like a million bucks
2760) مثل اينکه خدا دنيا رو بهش داده
2761) feel like a million dollars
2762) کوک کوک ، شنگول


2763) FEEL UNDER THE WEATHER
2764) دمغ بودن. دل و دماغ نداشتن. حال كسي گرفته بودن
2765) fell
2766) گذشته ي
2767) to fall افتادن
2768) Few words are best
2769) کم گوي و گزيده گوي کز اندک تو چهان شود پُر
2770) Fickle
2771) دمدمي - متغير
2772) Fight like cat and dog
2773) مثل سگ و گربه مي مانند
2774) Fight one ,fight anothre,fight all
2775) مثل خروس جنگي
2776) Fill
2777) پر كردن
2778) Filter
2779) *****
2780) finally
2781) سرانجام
2782) finally you have the ide
2783) بالاخره اصل مطلب دستگيرت شد
2784) Finding a job is difficult here.
2785) پيدا كردن كار دراينجا مشكل است
2786) Fine words butter no parsnips
2787) با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمي شود
2788) finish
2789) تمام کردن
2790) fire
2791) اخراج کردن
2792) Fire away
2793) حرف بزن-بپرس
2794) Fireworks
2795) جنجال-در بعضي از جمله ها
2796) First come, first served
2797) بر اساس نوبت--آسيا به نوبت
2798) first come,first served
2799) آسياب به نوبت
2800) First deserve, then desire
2801) اول استحقاقش رو داشته باش بعد خواهانش شو .2701) FACE THE MUSIC
2702) خربزه خوردن و پاي لرز نشستن
2703) Face to face
2704) رو در رو
2705) Facetious
2706) شوخي - بذله گويي
2707) Facilitate
2708) تسهيل کردن - آسان کردن
2709) Fade out your own ego
2710) غرورت رو از بين ببر
2711) Fair is middling
2712) نه خوب نه بد

www.majazionline.ir
2713) fair-weather friend
2714) رفيق نيمه راه
2715) fall
2716) افتادن
2717) Fall down on the job
2718) مثل خر تو گل ماندن
2719) fallen
2720) افتاده
2721) fallout
2722) گرد و غبار اتمي، بارش ذرات راديواکتيو
2723) Fancy free
2724) الکي خوش
2725) Fancy meeting you
2726) چه عجب از اين طرفا
2727) Fanny
2728) باسن
2729) Far across the distance
2730) در آن دور دست
2731) far from
2732) دور از
2733) Far from it
2734) اصلا
2735) far off
2736) دور از
2737) Far- seeing
2738) آدم دور انديش
2739) Fartnose
2740) گوز دماغ
2741) Fast
2742) روزه گرفتن
2743) fast typist.
2744) تايپيست سريع
2745) father-confessor
2746) پدر روحاني
2747) fatherly
2748) پدرانه
2749) Fear is the brother of death
2750) ترس برادر مرگ است

2651) Everything goes back to its origin
2652) کل شيٍ يرجع الي اصله.
2653) Everything has a tithe and tithe of body is fast
2654) هر چيزي زكاتي دارد و زكات بدن روزه است
2655) Everything wasn't okay
2656) همه چيز رديف نبود!
2657) evict
2658) حکم به تخلي? جائي کردن
2659) evolution
2660) تکامل تدريجي
2661) exalt
2662) تمجيد کردن، تجليل کردن، بلند کردن


2663) Except
2664) به جز
2665) Exchange is no robbery
2666) چيزي که عوض داره ، گله نداره.
2667) Excited
2668) هيجان زده
2669) Exciting
2670) هيجان آور
2671) exciting book
2672) کتاب مهيج
2673) excursion
2674) گردش
2675) excuse me
2676) ببخشيد
2677) excuse my french
2678) گلاب به روت...روم به ديوار
2679) Excuse the mess
2680) ببخشيد که اينجا بهم ريخته هست
2681) Exercise helps your body (to) us the extra calories that are coming from food.
2682) ورزش به بدن شما كمك مي كند كه كالري هاي اضافي را كه از غذا مي آيند، استفاده كنيد
2683) Expect less than other
2684) کمتر از ديگران انتظار داشته باش
2685) expedite
2686) تسريع کردن در _ سرعت بخشيدن به
2687) Experience is the best teacher
2688) تجربه بهترين معلم است
2689) experssion
2690) اظهار-بيان
2691) exploit
2692) بيگاري کشيدن _ بهره کشي کردن
2693) extinguish
2694) خاموش و حقير
2695) Extreme values
2696) مقادير حد
2697) Fabulous
2698) عالي
2699) face
2700) روبرو بودن-مقابل بودن


2601) Every fox must pay his own skin at the flayer`s
2602) گذر پوست به دباغ خانه هم مي خوره
2603) Every hill has its valley
2604) هر سر بالايي يک سرازيري هم داره.
2605) every Jom dick and Harry knows
2606) هر کس و ناکسي مي دونه
2607) Every little help
2608) هر چيز که خوار آيد روزي به کار آيد.
2609) Every mad man thinks all other men mad
2610) کافر همه را به کيش خود پندارد

www.majazionline.ir
2611) Every nation is responsible for each act of its individuals.
2612) هر ملتي مسئول هر عملي است که از تک تک افرادش سر مي زند.
2613) Every night in my dreams
2614) هر شب در رويا هايم
2615) every one
2616) همه
2617) every one congradulated the bride
2618) همه به عروس تبريک گفتند
2619) every other day
2620) يک روز در ميان
2621) every other days
2622) يک روز در ميان
2623) every other week
2624) يک هفته در ميان
2625) Every peddler praises his needles
2626) کس نگويد که دوغ من ترش است.
2627) every place
2628) همه جا
2629) every thing
2630) همه چيز
2631) Every thing clicked back to me at once
2632) يک دفعه همه چيز يادم اومد
2633) every thing comes to him who waits
2634) گر صبر کني ز غوره حلوا سازي
2635) Every time I think of you
2636) هر وقت که بهت فکر مي کنم
2637) every where
2638) همه جا
2639) Everybody should have some kind of education whether they are rich or poor
2640) همه بايد نوعي از تحصيلات را داشته باشند چه ثروتمند باشند چه فقير
2641) Everyone has his weak side
2642) هر کسي يه نقطه ضعفي داره.
2643) Everyone is in the same boat
2644) بر هر که بنگري به همين درد مبتلاست
2645) Everyone thinks I’m a chicken
2646) همه فکر مي کنند من آدم ترسويي هستم
2647) Everyone was rolling of laugh
2648) همه ي ما از خنده روده بر شديم.
2649) Everything comes to him who waits
2650) گر صبر کني ز غوره حلوا سازي.

2551) enjoy
2552) لذت بردن
2553) Enjoy your meal
2554) نوش جان / گواراي وجود.
2555) Enough experience
2556) تجربه كافي
2557) Enough is as good as a feast
2558) نه به ان شوري شور نه به ان بي نمکي
2559) Enough is enough
2560) بس کن ديگه
2561) Enough money
2562) پول كافي


2564) Envelope
2565) پاكت نامه
2566) epicurean
2567) عياش – خوش گذران
2568) episode
2569) قسمت
2570) epitome
2571) سمبل _ مثال بارز _ نمونه کامل
2572) Erratic
2573) غير قابل پيشبيني-غير معقول
2574) error is human.
2575) انسان جايز الخطاس
2576) erstwhile
2577) سابقا-قبلا
2578) et.al
2579) همکاران
2580) even though it is available for the public.
2581) اگر چه آن را براي عموم در دسترس است
2582) every body
2583) همه-
2584) Every cloud has a silver lining
2585) در نااميدي بسي اميد است-پايان شب سيه سپيد است
2586) Every cook praises his own broth
2587) هيچ بقالي نمي گويد ، ماستش ترش است
2588) هيچ کس نمي گه دوغ من ترشه
2589) every day
2590) هر روز
2591) every day for us something new
2592) هر روز برايمان چيزهاي جديداتفاق خواهد افتاد
2593) Every day is Ashura and every land is Kerbala gol
2594) کل اليوم عاشورا و کل ارض کربلا
2595) Every dog has his day
2596) هر كس را عاقبت روزي خوشي است
2597) Every dog has its day
2598) هر کسي چند روزه نوبت اوست.
2599) Every dog is a lion at home
2600) هر كس به در خانه‌ي خويش دلير است


2451) Drop dead! Will you
2452) برو بمير. ميري؟
2453) Drop in sometimes
2454) گاهي سري به ما بزن.
2455) drop one's teeth
2456) از تعجب شاخ در آوردن
2457) dropped the charges
2458) از اتهام صرفنظر کردن - ديگر فرد را متهم به انجام کاري نکردن
2459) drove
2460) گذشته ي
2461) to drive رانندگي کردن
2462) dumb bunny
2463) مشنگ و منگل


2464) during our trip
2465) در طي سفرمان
2466) during the day
2467) در طول روز
2468) during the year
2469) در طول سال
2470) dying
2471) مُردن
2472) e.g
2473) براي مثال
2474) each head being the dust of that alley is happy
2475) هر سر كه غبار سر آن كوست خوش است
2476) Each heart being the captive of his affliction, is happy
2477) هر دل كه اسير محنت اوست خوش است
2478) each other
2479) با يکديگر
2480) Each time I open the door to my room
2481) هر وقت که در اطاقم رو باز مي کنم
2482) Each time you enter the room
2483) هر دفه که مي‌ياي توي اتاق
2484) eager beaver
2485) کشته مرده کار
2486) early
2487) زود
2488) Early bird catches the worm
2489) سحر خيز باش تا کامراو باشي
2490) Early To Bed And Early To Rise,Make The Man Healthy, Wealthy And Wise
2491) سحرخيز باش تا کامروا باشي
2492) earn
2493) بدست اوردن
2494) earnest
2495) مصمم و جدي
2496) easy com,easy go
2497) باد اورده را باد مي برد
2498) Easy come , easy go
2499) هر چه آسون يافتي ، آسون از دست مي دي
2500) باد آورده را باد مي بره
2401) Don’t try to run away
2402) سعي نكن فرار كني
2403) don’t you ever go again
2404) ديگه هرگز نري ها
2405) Doomed to die
2406) محکوم به مرگ
2407) Doorbell rings, go and get the door
2408) در مي زنند.برو ببين کيه.
2409) down to earth
2410) از خواب و خيال بيرون امدن
2411) Down town
2412) مرکز يا قسمت اداري شهر


2413) DRAG ONE'S FEET
2414) لفت دادن. فس فس كردن. اين پا و آن پا كردن
2415) Drainage
2416) زهكشي
2417) Drainage basin yield
2418) آورد حوزه
2419) Drainage density
2420) تراكم زهكشي
2421) draw
2422) کشيدن-رسم کردن
2423) dress
2424) لباس پوشيدن
2425) dress up like a cristmas tree
2426) تيپ زدن
2427) dressed to kill
2428) بهترين لباس خود را پوشيدن
2429) Drifting further everyday
2430) هر روز و هرروز دورتر ميشه
2431) drink more water in the morning, less at night
2432) در صبح آب بيشتر و در شب آب كمتر بنوشيد.
2433) Drink of life
2434) نوش جان
2435) Drinking the forbidden wine with sincerity
2436) مي خور که صد گناه ز اغيار در حجاب
2437) Drive somebody up the wall
2438) کسي رو عصباني کردن
2439) drive someone up a wall
2440) کلافه کردن ، عاجز کردن ، ذله کردن
2441) Driven from pillar to post
2442) از چاله در امد توي چاه افتاد
2443) driving licenes
2444) گواهي نامه
2445) Driving test
2446) امتحان رانندگي
2447) drop
2448) انداختن-افتادن
2449) Drop dead
2450) برو بمير
2351) don’t be again
2352) ديگه نباشي ها
2353) Don’t be narrow and orange
2354) نازک نارنجي نباش
2355) Don’t be tired
2356) خسته نباشي
2357) Don’t be too long about it
2358) طولش نده!
2359) don’t be too sure
2360) زياد هم مطمئن نباش
2361) Don’t brown nose
2362) تملق نکن


2363) Don’t do it on my expense
2364) به حساب من نزن (با خرج من اين كاررو نكن)
2365) don’t do that yet.
2366) فعلا اون کار رو نکن
2367) Don’t drop worms
2368) کرم نريز
2369) Don’t flatter me
2370) تعريف الکي از من نکن-چاپلوسي من رو نکن
2371) Don’t get my monkey up
2372) روي سگ منو بالا نيار
2373) Don’t look at me left left
2374) بهم چپ چپ نگاه نکن
2375) Don’t make yourself spoiled
2376) خودتو لوس نکن
2377) Don’t mention it
2378) قابلي ندارد
2379) Don’t open the door , please
2380) لطفاً درب را باز نكن
2381) Don’t play that whit me
2382) برا من فيلم بازي نکن
2383) Don’t pull my leg
2384) سربه سرم نذار
2385) Don’t put a hat on my head
2386) سرم کلاه نگذار
2387) Don’t put watermelon under my arms
2388) هندونه زير بغلم نگذار
2389) Don’t rub it in
2390) اينقدر) به رخ ما نکش
2391) Don’t shoot off your mouth for me.
2392) براي من يکي ديگه لاف نزن
2393) Don’t show off
2394) پُز نده
2395) Don’t sit on the floor
2396) روي زمين ننشين
2397) Don’t smoke in there .
2398) اونجا سيگار نکش
2399) don’t tell them anything yet.
2400) فعلا به انها چيزي نگو
2301) Don't wait dinner for me
2302) شام منتظر من نباشيد.
2303) don't wait until people are dead to give them flower
2304) براي دادن گل به ديگران منتظر مراسم تدفين آنهانباشيد.
2305) Don't wait up for me tonight
2306) امشب منتظر من نمانيد.
2307) Don't worry
2308) نگران نباش
2309) Don't you dare talk to me like that
2310) مواظب باش كه با من داري اينجوري حرف ميزني
2311) Don't you see I'm working
2312) نمي بينيد دارم کار مي کنم

www.majazionline.ir
2313) Don`t borrow from a baby-boomer, if you borrow, don`t spend it
2314) از نو کيسه قرض مکن، قرض کردي خرج نکن
2315) Don`t look a gift horse in the mouth
2316) دندان هاي اسب پيش كش را نمي شمرند
2317) Don`t look the other way
2318) خودتو به کوچه علي چپ نزن
2319) Don`t make a fuss of it
2320) شلوغش نكن
2321) Don`t put the cart before the horse
2322) كالسكه را جلوي اسب نبند
2323) Don`t ride the high horse
2324) از خر شيطان بيا پايين
2325) Donkey head
2326) کله خر
2327) Donkey into donkey
2328) خرتوخره
2329) Donkey work
2330) خر حمالي
2331) Dont bargain the price is fix
2332) چونه نزن قيمت مقطوعه
2333) dont be too long about it
2334) طولش نده-معطلش نکن
2335) dont bother me
2336) مزاحم نشو
2337) dont bother me with foolish question
2338) با سوالات احمقانه مزاحم من نشو
2339) Dont count on your chikens before they are hatched
2340) اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد..
2341) dont deceive yoursef
2342) خودتو خر نکن
2343) dont pick on me
2344) سر به سر من نذار
2345) dont play tricks on my heart
2346) با قلب من بازي نکن
2347) dont put the blame on me
2348) تقصير را به گردن من نيانداز
2349) dont worry about the final exam
2350) نگران امتحان نهايي نباش
2251) Don't count your chickens
2252) جوجه رو اخر پاييز مي شمارند
2253) don't couse trouble
2254) کرم نريز
2255) Don't feel restrained
2256) موذب نباشيد
2257) don't get fresh with me
2258) پررويي نکن !
2259) Don't get me into panic
2260) ترسم نده.
2261) don't get on my bad side
2262) عصبانيم نکن-آن روي مرا بالا نياور

www.majazionline.ir
2263) Don't hesitate to call us if you have any question
2264) اگر سوالي داشتيد ترديد به خود راه ندهيد. از ما سوال كنيد.
2265) don't judge until you know the circumstance
2266) ندانسته قضاوت نکن
2267) Don't keep hassling me
2268) دست از سرم بردار
2269) Don't leave nothing behind
2270) هيچ‌چيز رو اون‌جا باقي نذاريد?
2271) Don't leave off till tomorrow what you can do today
2272) کار امروز به فردا مينداز
2273) Don't let the news get out
2274) اجازه نده خبر به جايي درز پيدا کنه
2275) Don't let the opportunity slip
2276) نگذار اين فرصت از چنگت در بره!
2277) Don't make a big deal out of it
2278) زياد قضيه رو بزرگ جلوه نده
2279) Don't make excuses
2280) عذر و بهانه نيار
2281) Don't mess with him
2282) با اون کاري نداشته باش
2283) Don't misuse it.
2284) درست ازش استفاده کن
2285) don't provoke me to talk
2286) دهنم را وا نکن
2287) Don't put the blame on me
2288) كاسه كوزه رو سر من نشكن
2289) Don't speak ill of the dead
2290) پشت سر مرده حرف نزن
2291) Don't split hairs
2292) مته به خشخاش نگذار
2293) don't spoil the child
2294) بچه رو لوسش نکن
2295) Don't throw your money down the drain
2296) بيخود پولاتو هدر نده
2297) Don't touch it if you think it's got an electrical fault
2298) اگر فکر ميکني مشکل الکتريکي داره بهش دست نزن
2299) Don't try to be good, you'll burn your finger
2300) ثواب نکن ، کباب ميشي.

2201) Do you want it refill?
2202) ميل داريد دوباره برايتان پُرش کنم؟
2203) do you want me to do it again
2204) مي خواهيد ان را دوباره انجام بدهم؟
2205) Do you want us to contact one of you
2206) آيا دوست داريد با كسي از طرف شما تماس بگيريم؟
2207) do you?
2208) مگه نه
2209) Do your best
2210) تمام تلاشت رو بکن
2211) Does he wear an overcoat?
2212) آيا او پالتو مي پوشد ؟


2213) Does Love need a Reason
2214) عشق دليل ميخواد؟
2215) Does that mean Christmas changes too
2216) يعني اين به اين معنيه که "کريسمس" هم تغيير کرده؟
2217) Dog as a verb
2218) هميشه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بودن
2219) Dog day
2220) روز خيلي بد
2221) DOG-EAT-DOG
2222) سگ صاحابش رو نميشناسه-هر كي هركي
2223) Dog eats dog
2224) مثل مور و ملخ
2225) dog in the manger
2226) آدم بخيل ، آدم تنگ نظر
2227) Dog’s mustache
2228) سگ سبيل

2229) don t bite off more than you can chew
2230) گنده تر از دهنت لقمه بر ندار
2231) Don"t panic
2232) نترس
2233) Don't apply a remedy without need
2234) سري که درد نمي کنه دستمال نمي بندند.
2235) Don't be a chicken
2236) ترسو نباش
2237) Don't be so particular
2238) خيلي سخت پسند نباش
2239) Don't be such a baby
2240) تو که بچه نيستي
2241) Don't bit ur nails
2242) ناخنت رو نخور
2243) Don't bite my head off.
2244) کلمو نکن
2245) don't carrid away
2246) جو گير نشو
2247) Don't come away empty-handed
2248) دست خالي برنگرد
2249) don't count on me
2250) رو من حساب نکن
2151) do not have huge meals after 5pm
2152) بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذاي چرب خوداري كنيد.
2153) Do not share syringes and needles
2154) از سوزن و سرنگ مشترك استفاده نكنيد.
2155) Do not take more than the prescribes dose
2156) بيش از مقدار دستور داده شده استفاده نكنيد.
2157) do not take pills with cool water
2158) قرص و داروها را با آب خيلي سرد تناول نكنيد.
2159) do right
2160) درست انجام دادن
2161) Do right and fear no man
2162) ان را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است


2163) Do the best
2164) سنگ تمام گذاشتن، تمام تلاش خود را كردن
2165) Do the best you can
2166) سعي خودت رو بکن
2167) Do you believe me
2168) حرفم را باور مي کنيد؟
2169) Do you come from a large family .
2170) آيا شما از خانواده بزرگي هستيد؟
2171) Do you have 3rd party insurance?
2172) بيمه شخص ثالث داريد؟
2173) Do you have a genetic disease in youe family history?
2174) در سوابق خانوادگي شما آيا بيماري ارثي اي وجود دارد.
2175) Do you have high blood pressure
2176) آيا بيماري فشار خون داريد؟
2177) Do you mind if I ask you something
2178) اشكالي نداره اگر ازت چيزي بپرسم؟
2179) do you mind if I have my suitcase here
2180) اشکالي نداره چمدانم را اينجا بگذارم؟
2181) Do you mind if I join you
2182) اشکالي نداره به شما ملحق شوم؟
2183) do you mind if I open the window
2184) اشکالي نداره پنجره رو باز کنم؟
2185) Do you mind if I put some music on
2186) اجازه مي ديد موسيقي بذارم؟
2187) Do you mind if I smoke
2188) اشکالي نداره سيگار بکشم؟
2189) Do you mind if I take this book
2190) اشکالي نداره اين کتاب رو بردارم
2191) Do you need anything
2192) چيزي احتياج داريد؟
2193) Do you read me Bob
2194) مي فهمي چي ميگم؟
2195) Do you see anything of him
2196) آيا گهگاهي (هر از گاهي) او را مي بيني؟
2197) Do you smoke
2198) آيا دخانيات مصرف ميكنيد؟
2199) do you think
2200) اگه گفتي
2101) Different horses for different courses
2102) هر كسي را بهر كاري ساخته اند
2103) Diffusion Equation
2104) معادله پخشودگي
2105) dig your own grave
2106) گور خود را کندن
2107) Digital Elevation Models
2108) مدل رقومي ارتفاع
2109) Diligence is the mother of good luck
2110) پشتکار مادر خوش شانسي است
2111) Direct runoff
2112) روان اب مستقيم


2113) Direct Runoff Hydrograph
2114) هيدروگراف روان اب مستقيم
2115) Dirt on your head
2116) خاک برسرت
2117) Discover
2118) کشف کردن
2119) discuss
2120) بحث کردن
2121) Disdain
2122) اهانت - تحقير
2123) Disease
2124) بيماري-مرض!
2125) dislike
2126) متنفر بودن
2127) Disparity
2128) اختلاف -عدم توافق
2129) Distance
2130) فاصله
2131) Distributed modeling
2132) مدلسازي توزيعي
2133) Divide and rule
2134) تفرقه بيانداز و حکومت کن
2135) Division Ratio
2136) نسبت تقسيم
2137) Do as you would be done
2138) برکس مپسند آن چه ترا نيست پسند.
2139) do come back and see us again
2140) دوباره به ديدن ما بياييد
2141) Do I have to make another appointment
2142) آيا بايد وقت مجدد بگيرم؟
2143) Do it on private
2144) به طور محرمانه ان رو انجام بده
2145) Do me a favor and get off my back
2146) لطفي به من کن و دست از سرم بر دار
2147) Do not borrow from a parvenu
2148) از نو کيسه هرگز وام مخواه.
2149) do not drink coffee twice a day
2150) روزانه بيش از دو فنجان قهوه ننوشيد
2051) deployed
2052) مستقر شدند
2053) Depression storage
2054) ذخيره چالابي
2055) Deprived of all his thoughts
2056) از تفکراتش بي بهره مي ماند
2057) depth
2058) عمق
2059) derelict
2060) متروکه، رها شده
2061) deserter
2062) سرباز فراري


2063) Design flood
2064) سيل طرح
2065) Design storm
2066) رگبار طرح
2067) desk lamp
2068) چراغ مطالعه
2069) despite
2070) عليرغم
2071) destroy
2072) نابود کردن
2073) deteriorated into a fight
2074) جنگ و دعوا منجر شد
2075) deteriorated into something
2076) منجر شدن،
2077) detest
2078) تنفر داشتن
2079) Diamond in the rough
2080) لوطي، جوانمرد
2081) Dichotomy
2082) متضاد- دوگانگي
2083) Did he actually hit you
2084) ايا اون واقعا تو را زد
2085) did they?
2086) مگه نه؟
2087) Did you have to go?
2088) ايا تو مجبور بودي بروي؟
2089) Did you register yet
2090) ثبت نام کردي؟
2091) did you say,
2092) گفتي
2093) Didn't you feel me lock my arms around you
2094) دستام رو که دورت حلقه زدم احساس نکردي؟
2095) didn’t I?
2096) نکردم؟
2097) Die for someone who will have a fever for you
2098) براي کسي بمير که برات بميره
2099) different as chalk and cheese
2100) زمين تا آسمان فرق داشتن
2001) day in day out
2002) روزهاي متمادي
2003) day-to-day life
2004) زندگي روزانه
2005) Daylight robbery
2006) دزدي روز روشن
2007) Days have passed
2008) روزها گذشته است
2009) dead or alive
2010) زنده يا مرده
2011) deadly
2012) مرگبار


2013) deal with questions.
2014) پاسخ گويي به هر سوال
2015) Death greets me warm
2016) مرگ من رو به آغوش گرمش مي خونه
2017) death is a black camel that kneels before every door
2018) مرگ شتري است که در خانه همه مي خوابد
2019) Death is the black camel that kneels before every door
2020) مرگ شتري هست که در خونه ي همه زانومي زنه.
2021) Death keeps no calendar
2022) مرگ خبر نمي کند
2023) debacle
2024) افتضاح - شکست محض
2025) decide
2026) تصميم گرفتن
2027) Deconvolution
2028) از حالت پيچشي درآوردن
2029) deep
2030) عميق
2031) deep of winter
2032) شب يلدا
2033) deer
2034) اهو(ها)
2035) defer
2036) به تعويق انداختن
2037) delay
2038) به تاخير انداختن
2039) Delays are not denials
2040) دير و زود داره ، سوخت و سوز نداره.
2041) DEM Resolution
2042) تفكيك مدل رقومي ارتفاع
2043) Demmure girl
2044) دختر ناز نازي
2045) Democrat
2046) دموکرات
2047) deny
2048) انکار کردن
2049) depend on
2050) وابسته بودن به


1952) crowded
1953) شلوغ
1954) cry wolf
1955) چوپان دروغگو
1956) Cry your heart out
1957) خودت و خالي کن
1958) Cryptic
1959) مرموز
1960) Curiosity killed the cat
1961) فضول رو بردند جهنم ، گفت هيزمش تره.


1962) Current meter
1963) سرعت سنج- مولينه
1964) Customs
1965) گمرک
1966) cut
1967) گذشته ي
1968) to cut بريدن
1969) CUT CORNERS
1970) صرفه جويي كردن-سمبل كردن. از سر و ته كاري زدن. از كار دزديدن
1971) cut down
1972) بريدن-کوتاه کردن-کم کردن
1973) Cut my legs and call me shorty
1974) تو گفتي و منم باور کردم
1975) Cut no ice
1976) حرفش برش ندارد
1977) Cut off a dog's tail and he will be still a dog
1978) جون به جونش بکني
1979) Cut tail
1980) دم بريده
1981) CUT THE CRAP
1982) دست از اين حرفهاي الکي بردار-چرت و پرت نگو. چرند نگو. مزخرف نگو
1983) Cut your coat according to your cloth
1984) پايت رو به اندازه گيلمت دراز کن
1985) Cuz you weren't there when I was scared
1986) چون وقتي من اونجا ترسيده بودم تو اونجا نبودي
1987) cynic
1988) بدبين-عيبجو
1989) Daddy is objecting to everything
1990) پدرم به همه چيز ايراد مي گيره
1991) Dare
1992) جرات داشتن
1993) Dark Ages
1994) عصر جاهليت
1995) Dark horse
1996) آدم مرموز و آب زيركاه
1997) Data
1998) داده ،آمار
1999) day after day
2000) روز به روز
1902) Could you let me off
1903) ممکن است من را پياده کنيد؟
1904) Could you let me off?
1905) ممکن است من رو پياده کنيد؟
1906) Could you please put my valuables into a locked safe
1907) آيا ميتوانيد اشياء قيمتي من را در محل امني قرار دهيد؟
1908) Could you speak English last year?
1909) آيا شما پارسال مي توانستيد انگليسي صحبت كنيد؟
1910) Could you voice your views on that?
1911) ممکن است نظر خود را در اين باره بيان کنيد؟


1912) couldn't be much more from the heart
1913) از قلبهايمان که نمي تواند نزديکتر باشد
1914) couldn't believe it
1915) اصلا باورم نميشه
1916) count my chickens until they have hatched
1917) جوجه رو اخر پاييز مي شمارند
1918) count the days
1919) روز شماري كردن
1920) countryman
1921) روستايي
1922) Courtesy demands that
1923) ادب اقتضا مي کنه که
1924) cover one’s tracks
1925) رد گم كردن
1926) Covering the truth for ever is out of question
1927) مخفي كردن حقيقت كاري ناشدني ( غير ممكن) است
1928) Cowards die Many times Before Their Death
1929) آدم ترسو هزار بار مى ميره
1930) crayon
1931) مداد شمعي
1932) creator
1933) خالق-افريدگار
1934) credence
1935) باور _ اعتقاد _ اعتماد
1936) critical
1937) بسيار مهم، ضروري
1938) Critical velocity
1939) سرعت بحراني
1940) Crocodile tears
1941) اشك تمساح ريختن
1942) Cross my heart
1943) به جونه خودم قسم
1944) Cross one's finger
1945) ارزوي موفقيت براي کسي کردن
1946) Cross section
1947) برش ارضي- مقطع ارضي
1948) cross swords
1949) سرشاخ شدن ، درگير شدن
1950) Cross your finger
1951) براي موفقيت چيزي يا کسي اميدوار بودن
1800) Come off your perch
1801) پياده شو با هم بريم
1802) Come rain or come shine
1803) چه باراني باشه، چه آفتابي
1804) Come short
1805) کوتاه بيا
1806) Come spring
1807) بهار آينده
1808) Come what may
1809) هر چه بادا باد-بي خيالش
1810) come what will
1811) هرچه بادا باد


1812) Come with me
1813) با من بيا
1814) Come, show yourself in the tavern
1815) بگذر به کوي ميکده تا زمره حضور
1816) comfortable
1817) راحت
1818) Coming events cast their shadow before
1819) سالي که نکوست از بهارش پيداست.
1820) commend one s soul to god
1821) جان به جان افرين تسليم کردن
1822) comment
1823) اضهار نظر
1824) comment about
1825) اضهار نظر کردن در مورد
1826) company limited
1827) شرکت سهامي
1828) compasses
1829) پرگار
1830) Competition
1831) رقابت
1832) complaisance
1833) حرف شنوي، توافق، خوشخوئي، ادب
1834) compliment
1835) خوب تعريف کردن، تمجيد کردن
1836) Compound hydrograph
1837) هيدروگراف مركب
1838) concoct
1839) سرهم کردن _ از خود بافتن _ از خود در آوردن
1840) condition
1841) وضع - شرط - حالت
1842) confessor
1843) کشيشي که نزد او به گناه اعتراف ميکنند.
1844) Confusing
1845) گيج كننده
1846) Congratulations on your promotion
1847) ترفيعت را تبريک مي گم
1848) connoisseur
1849) خبره - اهل فن
1850) consider
1851) بررسي کردن

1752) cleared of all charges
1753) تبرئه شدن
1754) Clerk
1755) كارمند
1756) Climate is the average of a regions weather over a period of time.
1757) آب و هوا يعني ميانگين هواي يك منطقه در طي يك دوره زمان.
1758) clone
1759) شبيه سازي
1760) close contest
1761) رقابت تنگاتنگ


1762) Close your eyes to something
1763) چشم پوشي کردن
1764) clothes do not make the man
1765) تن آدمي شريف است به جان آدميت .....نه همان لباس زيباست نشان آدميت
1766) coach
1767) مربي-کالسکه
1768) COCK-AND-BULL STORY
1769) خالي بندي،شر و ور گفتن
1770) Coefficient of variation
1771) ضريب تغيرات
1772) Coerce
1773) مجبور کردن - ناگزير کردن
1774) color pencil
1775) مداد رنگي
1776) Colorful
1777) رنگي
1778) Comactness coefficient
1779) ضريب فشردگي
1780) COME ALIVE
1781) زنده شدن. به وجد آمدن
1782) Come and get warm
1783) بيا گرم شو
1784) come and take it.
1785) بيا برش دار
1786) come clean
1787) صادق بودن
1788) come down to earth
1789) از رويا بيرون آمدن ، واقع بين بودن
1790) come in
1791) بيا تو-توليد مي شود-بيا
1792) Come in here.
1793) بيا اينجا
1794) come into the class.
1795) بيا توي کلاس
1796) COME OFF IT
1797) دست وردار-بابا ول کن
1798) Come off your high horse
1799) پياده شو با هم بريم
1702) Cheating play never thrives
1703) بار کج به منزل نمي رسد!
1704) check with someone
1705) با کسي چيزي را در ميان گذاشتن
1706) cheeky
1707) پر رو
1708) cheer
1709) تشويق کردن-آفرين- هلهله کردن
1710) cheer up
1711) شجاع باش- ماتم نگير


1712) Cheese it
1713) بزن به چاک(عاميانه)
1714) Chemist
1715) متخصص شيمي
1716) chicken chicken
1717) چقدر ترسو
1718) chicken feed
1719) پول خرد...ناچيز
1720) chicken scrach.
1721) خرچنگ قورباغه
1722) chicken's track
1723) خرچنگ قورباغه
1724) chicken_hearted
1725) بز دل
1726) Children and fools tell the truth
1727) حرف راست را از بچه بشنو
1728) choice fruit
1729) ميوه هاي آبدار درجه يک
1730) Choke
1731) خفه شو
1732) Choppy cat
1733) تقليد کردن
1734) christ sake
1735) خدا به دادمون برسه
1736) Christmas is here
1737) کريسمس" اينجاست
1738) circumstance
1739) موقعيت- کيفيت-رويداد
1740) Clap him
1741) براش دست بزنيد
1742) clapped
1743) کف زد
1744) Clasp one's hands
1745) دستهاي خود را به هم قلاب زدن
1746) Claw me, and i'll claw you
1747) نان به هم قرض دادن
1748) clean shave
1749) شيش تيغ
1750) Cleanliness is next to godliness
1751) نظافت قسمتي از ايمان است
1652) Catchment geomorphology
1653) ژئومورفولوژي حوزه آبخيز
1654) Catchment hydrology
1655) هيدرولوژي حوزه آبخيز
1656) Cats have nine lives
1657) مثل گربه هفته جون داره
1658) Cattle do no die frome the crow's cursing
1659) به حرف گربه سياه بارون نمياد
1660) caught my eye
1661) چشمم رو گرفته


1662) Caution is parent of safety
1663) احتياط شرط عقل است
1664) caution money
1665) وجه الضمانه
1666) cautionary signs
1667) علائم هشداردهنده
1668) Cease fire
1669) آتش بس
1670) Center tendency
1671) تمايل به مركز
1672) certainly not
1673) به هيچ وجه
1674) chalk
1675) گچ
1676) Chalk and chees
1677) اسمان و ريسمان به هم بافتن
1678) chance
1679) تصادف- فرصت- آزمايش
1680) Chance of life time
1681) فرصت طلايي زندگي
1682) chances are
1683) احتمال دارد
1684) change horse in midstream
1685) وسط دعوا نرخ تعيين کردن
1686) change into
1687) change into
1688) Channel precipitation
1689) كيال بارش (بارش مستقيم روي رود )
1690) Channel Routing
1691) روند سيل در رودخانه
1692) Channel storage
1693) ذخيره آبراهه
1694) Charity begins at home
1695) چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است
1696) Charity covers a multitude of sins
1697) صدقه رفع بلاست
1698) chased
1699) دنبال کرد
1700) Cheat
1701) تقلب آردن
1602) candid
1603) منصفانه - صاف و ساده
1604) candid camera
1605) دوربين مخفي
1606) cane
1607) ني-خوش نويس
1608) Cannot stand this hell I feel
1609) ديگه اين زندگي جهنمي رو نميتونم تحمل کنم
1610) can’t he?
1611) نميتونه؟


1612) can’t help
1613) چاره نداشتن
1614) can’t you go?
1615) نمي تواني بروي؟
1616) Capacity
1617) ظرفيت
1618) car hire
1619) سرويس کرايه اتومبيل
1620) careful
1621) دقيق
1622) careful student
1623) دانش اموز دقيق
1624) carefully
1625) با دقت
1626) carry arms
1627) دوش فنگ
1628) Carry coals to newcastle
1629) زيره به کرمان بردن
1630) carry water in a sieve
1631) اب در هاون کوبيدن
1632) Case
1633) مورد
1634) Cash down
1635) فقط نقد
1636) cast not dirt into the well that giwes you water
1637) بر چاهي که به تو اب مي دهد گنداب مريز
1638) Cat got your tongue
1639) گربه زبانت رو خورده
1640) catch
1641) گرفتن- گيرکردن
1642) catch cold
1643) در اصطلاح به معني سرما خوردنه
1644) Catch-phrase
1645) تكيه كلام
1646) CATCH SOMEONE RED-HANDED
1647) سر بزنگاه كسي را دستگير كردن. مچ كسي را گرفتن
1648) catch word
1649) تکيه کلام
1650) Catchment
1651) حوزه آبخيز
1552) Call out
1553) داد زدن
1554) Call up
1555) زنگ زدن به
1556) call_box
1557) باجه تلفن
1558) Calls at midnight that last for hours
1559) تلفن نيمه شب داشته باشيد که ساعتها هم طول بکشه
1560) calves
1561) گوساله ها


1562) Camel never see it's own hump
1563) هيچکس عيب خود را نمي بيند
1564) can
1565) توانستن
1566) Can I crash at your place on Saturday night
1567) ميتونم شنبه شب تو خونه تو (براي خوابيدن) بمونم؟
1568) Can I fast at this time
1569) آيا ميتوانم روزه بگيرم.
1570) Can I not like you for awhile?
1571) ميتونم يه لحظه هم دوست نداشته باشم؟
1572) can i put it in this way
1573) ميتونم اينجوري بگم؟
1574) Can the operation wait
1575) آيا عمل ميتواند به تاخير بيافتد؟
1576) Can you bend your knees
1577) آيا ميتوانيد زانوهايتان را خم كنيد؟
1578) can you fix me a
1579) مي تواني برايم درست کني يک....
1580) Can you give me a lift
1581) ميتوني من رو برسوني؟
1582) Can you go?
1583) مي تواني بروي؟
1584) Can you handle the job
1585) ايا از عهده ي کار بر مي اييد؟
1586) Can you hear the drums
1587) صداي طبل‌ها را مي‌شنوي
1588) Can you help me out ?
1589) ممکنه به من کمک کني؟
1590) can you make a cake
1591) مي تواني يک کيک درست کني
1592) can you make them busy somehow
1593) مي تواني انها رو سرگرم کني؟
1594) Can you please contact my family
1595) ممكن است خانواده من را مطلع سازيد
1596) Can you waiting on me
1597) ممکنه کار مارو راه بيندازيد؟
1598) can't hold a candle to someone
1599) به گرد کسي نرسيدن،انگشت کوچکه ي کسي هم نشدن،حريف کسي نبودن
1600) Can't remember what you did
1601) ديگه کارايي که کردي رو به ياد نميارم

1501) But we've thought of everything
1502) ولي ما فکر همه چي رو کرديم
1503) But you still have all of me
1504) با اين همه، هنوز با تمام وجود مال تو هستم
1505) But you won't let me
1506) ولي تو راحتم نميذاري
1507) Button one's lips
1508) زيپ دهان خود را کشيدن
1509) buy a pig in a poke
1510) نديده خريدن ، چشم بسته خريدن
1511) buy off
1512) رشوه دادن
1513) Buzz off
1514) بزن به چاک
1515) by
1516) توسط-تا-با-نزديک-کنار- در اخر جمله به معني از
1517) طريق(با)مي دهد
1518) by all means
1519) خواهش مي کنم
1520) by any chance
1521) اين اصطلاح براي پرسيدن درست بودن چيزي به کار مي رود
1522) by chance
1523) تصادفاً
1524) By George
1525) پناه بر خدا
1526) By heart
1527) از حفظ
1528) by himself.
1529) تنها خودش
1530) by means of
1531) به وسيله ي
1532) by no means certain
1533) احتمالا-ظاهرا
1534) By The Book
1535) طبق مقررات يا قانون-بر اساس قانون
1536) by the fire
1537) نزديک اتش
1538) By the way
1539) راستي-ضمنآ
1540) by way of apology
1541) براي نشان دادن تاسف براي معذرت خواهي
1542) bye
1543) خدا حافظ
1544) caked with blood
1545) مملو از خون خشک شده
1546) calculator
1547) ماشين حساب
1548) CALL A SPADE A SPADE
1549) بدون رو در بايستي گفتن. رك و پوست كنده گفتن. بي پرده حرف زدن
1550) call on
1551) ملاقات کردن
1451) busy
1452) مشغول
1453) But don,t live to eat
1454) ولي زندگي نکن براي خوردن
1455) but enjoy it less
1456) اما کمترلذت ميبريم
1457) But for the monks it would not shine
1458) اما براي راهبان نمي درخشيد
1459) but have less
1460) اما کمتر داريم
1461) but he can count up to ten.
1462) اما مي تواند از يک تا ده رو بشمارد
1463) but he is quite grown-up for his age
1464) ولي به اندازه ي سن و سالش خوب رشد کرده
1465) but I can prove
1466) اما ميتونم بهت ثابت كنم
1467) But I hate it
1468) ولي از اين متنفرم
1469) But I hate that I love you so
1470) و از اينکه اينقدر عاشقتم متنفرم
1471) But I just can't let you go
1472) ولي نميتونم بي خيالت بشم
1473) But I know
1474) اما من مي دانم
1475) but I really like you
1476) اماواقعا"‌دوست دارم
1477) but I stayed with it
1478) اما طاقت آوردم.
1479) but I want to be with you
1480) اما من ميخوام با تو باشم
1481) but in the end we will prevail
1482) ولي سرآخر برنده خواهيم شد
1483) but is one who needs the least
1484) بلکه کسي است که نياز کمتري دارد
1485) But it's not as if I mind
1486) ولي واقعا منظورم واقعا اين نيست
1487) but no but
1488) اما و آخه نداره
1489) but not anymore
1490) بار ديگه نه
1491) but that has nothing to do whit me
1492) اما من دخالتي نداشتم
1493) But that wasn't the case
1494) ولي موضوع فقط اين نبود
1495) But these are only boys
1496) ولي اينا يه مشت بچه هستن
1497) but they can do is let themselves be loved
1498) اما مي توان محبوب ديگران شد
1499) But though you're still with me
1500) ولي اگر چه هنوز با مني
1352) border guards
1353) گارد مرزي
1354) Bored
1355) كِسل
1356) Boring
1357) كسل كننده
1358) borrow
1359) قرض گرفتي
1360) bosom
1361) سينه
1362) Bother
1363) دردسر
1364) bother me and make me very angry.
1365) منو اذيت مي کنند و منو خيلي عصباني مي کنند
1366) bother the flies
1367) حوصلهء کاري را ندارد
1368) bound
1369) محدود کردن- حد- عازم
1370) Bounded by law and by heart
1371) با دل و جون آماده رفتن ميشم
1372) Bozo
1373) کم عقل
1374) branch
1375) شاخه-شعبه
1376) Bread and point
1377) کوزه گر از کوزه شکسته اب مي خورد
1378) bread line
1379) خط فقر
1380) break on's fast
1381) افطار کردن
1382) break one’s word
1383) زير قول خود زدن
1384) break the ice
1385) سر صحبت را باز کردن ، رو در بايسي را کنار گذاشتن
1386) breaking news
1387) خبرهاي ناگهاني رو ميگن
1388) Breathe one’s last
1389) نفسهاي اخر رو کشيدن
1390) breeze in
1391) شاد و شنگول وارد شدن
1392) breeze new life into
1393) تحول ايجاد کردن
1394) breeze out
1395) شاد و شنگول بيرون رفتن
1396) bridge
1397) پُل
1398) briefcase
1399) كيف سامسونت
1400) Bright
1401) روشن-درخشان
1301) BITE OFF MORE THAN ONE CAN CHEW
1302) لقمه ي بزرگتر از دهان خود برداشتن
1303) bite one’s tongue off
1304) زبان خود را گاز گرفتن
1305) bite the bull
1306) تحمل كردن شرايط سخت
1307) Bite the bullet
1308) طاقت آوردن. تحمل كردن. دندان روي جگر گذاشتن-سوختن و ساختن
1309) BITE THE DUST
1310) نقش بر زمين شدن. به هلاكت رسيدن. شكست خوردن
1311) Black art
1312) جادو جنبل
1313) Black head
1314) كله پوك
1315) Black will take no longer
1316) بالاتر از سياهي رنگي نيست
1317) blankety-blank
1318) فلان فلان شده
1319) bless you
1320) عافيت باشه
1321) blew
1322) گذشته ي
1323) to blow دميدن
1324) Blind
1325) كور
1326) Blind cat
1327) گربه کوره
1328) blithe
1329) خوشحال-بدون دغدغه
1330) Block
1331) چهار راه
1332) blow
1333) وزيدن
1334) blow it
1335) خراب کاري کردن
1336) blow one's top
1337) از کوره در رفتن ، به شدت عصباني شدن
1338) Blowing in the Wind
1339) در باد مي‌وزد
1340) Blue car
1341) اتوبوس آبي
1342) boil
1343) جوشاندن
1344) Bonehead
1345) خنگ
1346) boom town
1347) شهر پر رونق، شهر رشد يافته
1348) Booty
1349) کپل
1350) border dispute
1351) مناقشه ي مرزي
1252) Better late than never
1253) دير آي و باز آي
1254) better safe than sorry
1255) کار از محکم کاري عيب نمي کند
1256) دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است
1257) bettrer alive coward than a dead hero
1258) بهتره يه ترسو باشي تا يه قهرمان مرده
1259) Between tow stools one falls to the ground
1260) با يه دست نميشه دو تا هندوانه برداشت
1261) Between you and me
1262) بين خودمان باشد
1263) beware of pick pockets
1264) مواظب جيب برها باشيد
1265) Beyond the call of duty
1266) بيشتر از حد نياز
1267) Bias
1268) اريب
1269) bid
1270) دستور دادن
1271) Bifurcation
1272) انشعاب ( ابراهه ها
1273) Bifurcation ratio
1274) نسبت انشعاب
1275) big
1276) بزرگ
1277) Big bear
1278) خرس گنده
1279) big deal
1280) مهم نيست
1281) big mouth
1282) دهن لق-وراج
1283) Big noise
1284) كله گنده
1285) big-wig
1286) آدم مهم
1287) birds of a feather flock to gether
1288) كبوتر با كبوتر باز با باز
1289) Birds of a feather flock together
1290) كبوتر با كبوتر باز با باز
1291) Birds of a feather flok to gether
1292) کبوتر با کبوتر, باز با باز,کند هم جنس با هم جنس پرواز .
1293) birds of feather flock together
1294) كبوتر با كبوتر باز با باز كند هم جنس با هم جنس پرواز
1295) birth of his son
1296) تولد پسرش
1297) bit by bit
1298) رفته رفته
1299) bitchin
1300) خيلي خوب
1202) because your voice is sweet
1203) صدات گرم وخواستنيه
1204) before
1205) قبل
1206) Before a long , you'll speak fluently English
1207) طولي نمي کشه که راحت و روون انگليسي صحبت مي کني.
1208) before they change their minds
1209) پيش از آن‌که نظر‌شان تغيير کند
1210) Before you can say knife
1211) تا به خودم بجنبم

1212) beg
1213) خواستن، خواهش کردن
1214) Beg the question
1215) طفره رفتن، ماست مالي كردن
1216) Begin your web T and god will send you the thread
1217) از تو حرکت از خدا برکت
1218) Behave less foolishly
1219) دست از حماقت بردار
1220) Behave yourself
1221) مواظب رفتارت باش
1222) behind his back
1223) پشت سرش
1224) Behind the veil, many schemes remain
1225) حالي درون پرده بسي فتنه مي رود
1226) being kept
1227) نگهداري شدن
1228) Believe in yourself
1229) خودتو باور کن
1230) belongs
1231) تعلق داشتن
1232) bend over backwards
1233) از جان مايه گذاشتن
1234) BENN OVER BACKWARDS
1235) از جان مايه گذاشتن
1236) besides all this
1237) علاوه بر اينها
1238) Bet you wish you'd arrived earlier
1239) شرط ميبندم که تو آرزو ميکني که زودتر آمده بودي.
1240) Better a lock than doubt
1241) در رو قفل کن همسايه ات را دزد نکن
1242) Better a wise enemy than a foolish friend
1243) دشمن دانا به از نادان دوست.
1244) Better an egg today than a hen tomorrow
1245) امروز يک تخم مرغ بهتر از فردا يک تخم مرغ
1246) Better be safe than sorry
1247) چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشيماني؟
1248) Better buzz off
1249) جيم بشيم
1250) Better face a danger once than be always in danger
1251) مرگ يه بار شيون هم يه بار
1152) be interested in
1153) علاقه مند بودن
1154) be intrested in
1155) علاقمند بودن به
1156) Be it so
1157) امين-الهي
1158) be kind to
1159) مهرباني كردن با
1160) Be lowman on totem pole
1161) مثل خر لنگ بودن

1162) be made up of
1163) متشکل بودن-تشکيل شدن از
1164) be obliged to
1165) مودبانه از کسي تشکر کردن
1166) be off balance
1167) تعادل نداشتن
1168) be so bold
1169) جسورانه عمل کردن
1170) be surprised
1171) متعجب شدن-شگفت زده شدن
1172) be the life of the party
1173) نقل مجلس بودن
1174) be to hand
1175) در دسترس بودن
1176) be touch and go
1177) اوضاع نامشخص
1178) Be true and fear not
1179) آنرا كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است
1180) BE UP TO ONE'S EARS TO SOMETHING
1181) تا خرخره در چيزي غرق بودن
1182) bear
1183) بردن، آوردن
1184) BEAT ABOUT THE BUSH.
1185) صغري كبري چيدن و طفره رفتن. حاشيه رفتن
1186) Beat the drum
1187) بوق و كرنا به راه انداختن
1188) beats me
1189) اصلا نمي دونم ، سر در نمي آرم ، نمي دونم
1190) Beauty opens locked doors
1191) اندكى جمال به از بسيارى مال
1192) Becareful someone don't kiss the floor
1193) مواظب باش کسي زمين نيوفته
1194) because of your every movements
1195) بخاطر همه حركاتت
1196) because of your smile
1197) بخاطر لبخندت
1198) because you are beautiful
1199) چون خوشگلي
1200) because you are caring
1201) چون هميشه بهم اهميت ميدي
1102) BC
1103) پيش از ميلاد
1104) be
1105) باشد-بودن
1106) be a breeze
1107) فوت اب بودن
1108) be a good felow and do it
1109) جون من اينکار رو بکن

1110) be a long shot
1111) تيري در تاريکي
1112) be a longer
1113) تک رو بودن
1114) be a man of his word
1115) سر قول خود ايستادن
1116) be a yes -man
1117) بله قربان گو
1118) be able to
1119) توانستن-قادر بودن
1120) be advised by me
1121) پند مرا بپذير
1122) be afraid
1123) ترسيدن از
1124) Be alert
1125) حواست جمع باشه
1126) be all thumbs
1127) دست و پا چلفتي
1128) be an early bird
1129) سحر خيز بودن
1130) be an old hand at something
1131) کهنه کار بودن در کاري
1132) be born
1133) متولد شدن
1134) be careful
1135) با دقت باش
1136) Be careful he is eavesdropping.
1137) مراقب باش-داره استراق سمع مي کنه
1138) be cool toward someone
1139) سرد بودن با ديگران
1140) be down to earth
1141) خاکي بودن
1142) Be fair with my increasing love
1143) بي معرفت مباش که در من يزيد عشق
1144) Be frank with me
1145) با من رو راست باش
1146) be going to
1147) قصد داشتن-خيال کاري رو داشتن
1148) Be in harmony
1149) هماهنگ باش
1150) Be in the same boat
1151) در شرايط مشابهي بودن
1052) Baby you
1053) عزيزم
1054) baccalaureate
1055) مدرک ليسانس.
1056) back breaking job
1057) شغل سخت و کمر شکن
1058) back me up
1059) مراقبم باش , هوامو داشته باش
1060) back out
1061) جر زدن، خلف وعده کردن

1062) back pack
1063) كوله پشتي
1064) back rent
1065) اجاره پس افتاده
1066) back to square one
1067) روز از نو روزي از نو
1068) back to the subject
1069) اصل مطلب را بگو
1070) backward in coming forward
1071) رودروايسي داشتن
1072) Backwater
1073) برگشت آب
1074) bad egg
1075) آدم نفرت انگيز، مشمئز کننده
1076) Bad excuse is worse than none
1077) عذر بدتر از گناه.
1078) bad hair day
1079) روز بد
1080) bake
1081) پختني-پختن
1082) ball point pen
1083) خودکار
1084) bank's safe
1085) گاو صندوق بانک
1086) bare one s heart
1087) دل خود را خالي کردن-سفره دل خود را باز کردن
1088) BARK UP THE WRONG TREE
1089) تيرت خطا رفت-بيراهه رفتن. اشتباه رفتن
1090) BARK WORSE THAN ONE'S BITE
1091) به اندازه اي كه نشون ميده بد نيست
1092) Barking dogs don't bite
1093) آز آن نترس هاي و هو دارد از آن بترس كه سر به زير دارد
1094) barking dogs seldom bite
1095) سگي كه پارس ميكنه گاز نميگيره
1096) base a fate
1097) بر اساس قضا، بر حسب اتفاق
1098) Base flow
1099) آب پايه
1100) Basic data
1101) داده هاي پايه
252) at the expense of
253) با کم گذاشتن در، با ضرر رساندن به،
254) At the front
255) جلوي
256) at the moment
257) در اين لحظه
258) at will
259) هر موقع که بخواهي/به ميل خودت
260) at your desk
261) پشت ميزت

262) at your earliest convenience
263) در اولين فرصت
264) Attention to detail is essential in this job
265) در اين شغل توجه به جزئيات ضروري است
266) Attractive
267) جذاب-قشنگ
268) augment
269) افزودن، زياد کردن
270) Aunt sally
271) آلت دست، بازيچه
272) Auricular
273) شنوايي
274) Automatic Delineation of Watershed
275) استخراج اتوماتيك حوزه آبخيز
276) Average
277) متوسط
278) Average minds discuss events
279) مغزهاي متوسط به حادثه ها فکر مي کنند
280) Average velocity
281) سرعت متوسط
282) Avert
283) دفع کردن - مانع وقوع چيزي شدن
284) avoid
285) اجتناب کردن
286) Avoid climbing unnecessary stairs
287) از بالا رفتن غير ضروري از پله ها اجتناب كنيد.
288) Avoid overexertion
289) از ورزش زياد (فعاليت زياد) اجتناب كنيد
290) Award
291) تقديم كردن
292) away from
293) دور از
294) away with
295) گير افتادن
296) b.c
297) قبل از ميلاد
298) ba a good
299) در کاري مهارت داشتن
300) Baby I got this feeling
301) عزيزم من اين احساس دارم
202) As you think fit
203) هر طور صلاح ميدونيد
204) asbestos
205) ماد? نسوز، پنب? نسوز
206) Ashamed of
207) خجالت زده از
208) aside
209) کنار
210) Ask and you shall receive
211) پرسان پرسان مي روند هندوستان

212) ask for trouble
213) زماني بكار ميره كه يه نفر خودش به استقبال درد سر ميره
214) Ask much to have a little
215) به مرگ بگير تا به تب راضي بشه
216) asked the crowd to cheer
217) از حضار خواست که مشروب صرف کنند
218) Aspect
219) جنبه
220) assure
221) اطمينان دادن
222) Asymmetrical distribution
223) توزيع نامتقارن
224) at
225) در-کنار-نزديک-دم
226) at a loss
227) با سردرگمي، با ترديد
228) at a snail s pace
229) به سرعت مورچه-خيلي يواش
230) at all cost
231) به هر قيمتي
232) at call
233) عند المطالبه
234) at home
235) در خانه
236) at last
237) سرانجام-بالاخره
238) At odd times
239) وقت و بي وقت
240) at present
241) در حال حاضر
242) at school
243) در مدرسه
244) at the case maybe
245) تا مورد چه باشد
246) At the end of
247) در انتها-در پايان
248) AT THE END OF ONE'S ROPE
249) جان كسي به لب رسيدن. كارد به استخوان كسي رسيدن
250) At the end of the day
251) سر آخر
151) As smooth as a baby’s bottom
152) مثل برگ گُل
153) As smooth as a velvet
154) مثل مخمل
155) As sober as a judge
156) مثل لقمان حکيم
157) As soft as wax
158) مثل موم
159) as soon as
160) به محض اينکه

161) As sour as a crab
162) مثل برج زهر مار
163) As steady as a rock
164) مثل کوه استوار
165) As stubborn as a mule
166) مثل اسب وحشي
167) As stupid as a donkey
168) مثل خر
169) As sure as dead
170) قطعا، بدون شك
171) as sweet as honey
172) به شيريني عسل
173) as tall as
174) هم قد
175) As the creator of people
176) به عنوان خالق انسانها
177) As the question, so the answer
178) از هر دستي بدي از همون دست پس ميگيري
179) As thick as pea soup
180) مثل سرشير غليظ
181) As thin as a rack
182) مثل ني قليان
183) As thin as the gossamer wings
184) مثل پوست پياز
185) as to
186) براي اينکه
187) as usual
188) طبق معمول
189) As white as a sheet
190) مثل پنبه ي سفيد
191) As white as snow
192) مثل برف سفيد
193) as yet
194) تا کنون
195) As you make your bed, so you must lie in it
196) خودکرده را تدبير نيست.
197) آش کشک خالته، بخوري پاته، نخوري پاته!
198) As you salute, you'll be saluted
199) احترام گذار ، احترام مي بينه.
200) As you sow, so shall you reap
201) هر چه کني کشت، همان بدروي
101) As likely
102) به احتمال قوي
103) as long as
104) ماداميکه
105) As loose as a rope of sand
106) مثل ماست شُل
107) As mad as a hatter
108) مثل ديوانه ها
109) As mad as a hornet
110) مثل پلنگ تير خورده

111) as mad as a wet hen
112) وقتي كه يك نفر خيلي عصباني باشه
113) As meek as a lamb
114) مثل بره
115) As much as I love you
116) خيلي دوست دارم
117) As much as I need you
118) خيلي بهت نياز دارم
119) As old as
120) مثل عمر نوح
121) As old as adam
122) به اندازه ي عمر هفت کرکس زندگي کرده
123) As pale as a ghost
124) مثل مُرده رنگ پريده
125) As pale as ashes
126) مثل گچ رنگ پريده
127) As patient as job
128) مثل ايوب صبور
129) As people say
130) به قول معروف
131) As plain as the nose on one’s face
132) مثل روز روشن
133) As plentiful as blackberries
134) مثل ريگ بيابان-مثل رستم
135) As poor as a church mouse
136) اه ندارد با ناله سودا کند
137) As pretty as a picture
138) مثل ماه شب چهارده
139) As proud as peacock
140) انگار از اسمان افتاده-انگار از دماغ فيل افتاده
141) As quick as a wink
142) مثل تير شهاب
143) As quiet as a mouse
144) مثل موش
145) As right as rain
146) مثل شاخ شمشاد
147) As scare as hen’s teeth
148) مثل زعفران ناياب
149) As slippery as an eel
150) همانقدر که روي زمين است ده باربر زير زمين است
51) As fat as a pig
52) مثل خرس چاق
53) As fierce as a tiger
54) مثل ببر
55) As flat as a pancake
56) مثل کاغذ صاف
57) As fresh as a rose
58) مثل يک دسته گُل
59) As full as a tick
60) مثل خيک پُر شده

61) As funny as a crutch
62) مثل يخ بي مزه
63) As good as gold
64) مثل يک تيکه جواهر
65) As grasping as a miser
66) ناخن خشک است
67) As greedy as a wolf
68) مثل گرگ
69) As happy as a lark
70) مثل پرنده پر در اورد
71) As hard as nails
72) مثل سنگ سفت
73) As harmless as a dove
74) مثل مورچه بي ازار
75) As heavy as a lead
76) مثل سرب سنگين
77) As high as a kite
78) مثل کوه سر به فلک کشيده
79) As high as sky
80) مثل کوه سر به فلک کشيده
81) As hot as fire
82) مثل فلفل تند
83) As hot as hell
84) مثل جهنم گرم و سوزان
85) As hungry as a bear
86) مثل گرگ گرسنه
87) as if
88) گويي-انگار
89) As if I have a rapid pulse
90) گويا نبضم سريع ميزند.
91) As innocent as a dove
92) مثل فرشته معصوم
93) As innocent as a lamb
94) مثل فرشته معصوم
95) As large as life
96) دزد حاضر بز حاضر
97) As like as two peas
98) مثل سيبي که از وسط نصف کرده باشند
99) AS LIKE AS TWO PEAS IN A POD
100) مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشند. كاملا شبيه هم بودن
1) As bright as a day
2) مثل روز
3) As brittle as glass
4) مثل شيشه
5) As busy as a bee/a beaver
6) مثل خر کار کردن
7) as busy as grand central station
8) مثل کاروانسرا
9) as clean as a whistle
10) کاملا تميز

11) As clear as a day
12) مثل روز
13) As clear as a sunny day
14) مثل روز روشن
15) As clear as crystal
16) مثل اشک چشم
17) As clear as day
18) مثل روز روشن
19) As clear as the nose on one’s face
20) مثل روز روشن
21) As cold as ice
22) مثل يخ
23) as cool as a cucumber
24) انگار نه انگار-خونسرد
25) as crazy as a loom
26) مثل خُل و چل ها
27) as cruel as nero
28) مثل شمر ذلجوشن
29) As cunning as a fox
30) مثل روباه پير
31) As dark as night
32) چشم چشم را نمي بينه
33) As dead as a dodo
34) مثل سنگ بي جان
35) As dead as a doornail
36) مثل چوب خشک هفت کفن پوسانده
37) as dry as a bone
38) مثل چوب خشک
39) As dumb as a statue
40) مثل مجسمه
41) As easy as abc
42) مثل اب خوردن
43) As egg as egg
44) مثل روز روشنه
45) As fair as a rose
46) مثل ماه شب چهارده
47) As far as
48) تا آنجائي كه
49) as far as i m concerned
50) تا اونجايي كه من ميدونم يا به نظر من
1) Are you in pain
2) آيا درد داريد؟
3) Are you nauseated
4) آيا حال تهوع داريد
5) Are you nuts
6) خُل شدي
7) Are you pulling my leg
8) دستم مي ندازي؟
9) Area
10) منطقه – ناحيه-مساحت
11) Area Ratio
12) نسبت مساحت
13) Arithmetic mean
14) ميانگين حسابي
15) Arms akimbo
16) دست به کمر
17) around
18) به دور -اطراف
19) as
20) همانند
21) As a last resort
22) مثل اخرين تير در تيردان
23) As a matter of fact
24) راستشو بخواي
25) As a pain in the neck
26) مثل استخواني که در گلو گير کرده
27) as a rule
28) قانوناُ
29) As bad as another
30) سنگ زرد برادر شغال است
31) As bare as a bone
32) مثل کدو
33) As bare as the palm of one’s hand
34) مثل کف دست خالي
35) As big as life and twice as ugly
36) مثل اينکه مويش را اتش زده اند
37) as bitter as gull
38) سنگ مي خورد پيشواز گرگ مي رود
39) As black as coal
40) مثل زغال
41) As black as hell
42) مثل شب تار
43) As black as one is painted
44) بشنو و باور نکن
45) As blind as a bat
46) مثل موش کور
47) As bold as brass
48) روش مثل سنگ پا قزوينه
49) As brave as a lion
50) با اسمان شاخ به شاخ شدن

201) anybody
202) هيچ کسي
203) anymore/any longer.
204) ديگه نه-بيشتر نه
205) Anything else, madam?
206) چيز ديگري لازم داريد خانم ؟
207) Apathy
208) بي علاقه گي - نداشتن انگيزه
209) appeal
210) درخواست/ التماس
211) Appearances are deceptive
212) گول ظاهر رو نبايد خورد
213) Apple of someone`s eye
214) نور چشمي
215) apple polisher
216) پاچه خوار
217) Apply this ointment to the effected area
218) اين پماد را روي محل بماليد.
219) appreciate
220) تحسين کردن
221) Appropriate
222) مربوط-مناسب
223) Are there ant side effects
224) آيا عوارض هم وجود دارد؟
225) are there any remarks
226) کسي حرفي دارد
227) are used to
228) عادت داشتن به
229) Are you absolutely sure you don't mind
230) مطمئني که اهميتي نمي دهي؟
231) Are you aware of consequences to you
232) از عواقب کارت خبر داري
233) Are you aware of what you make me feel, baby
234) اصلا حواست حس که باعث شدي چه احساسي داشته باشم، عزيزم؟
235) Are you bored
236) آيا خسته شدي؟
237) are you bullshiting me
238) داري منو دست ميندازي
239) Are you cruising for brusing.
240) تنت ميخواره؟
241) Are you drowsy
242) آيا احساس خواب آلودگي ميكنيد؟
243) Are you enjoying yourself?
244) آيا به شما خوش ميگذرد؟
245) Are you getting into trouble at school lately
246) تازگي ها تو مدرسه مشکل پيدا کردي (تو دردسر افتادي)؟
247) Are you getting into trouble at school lately?
248) تازگي ها تو مدرسه مشکل پيدا کردي؟
249) Are you happy or married.
250) مجردي يا متاهل.؟
Chicken out......اين اصطلاح براي فردي استفاده ميشه که جا ميزنه تو کارا
to make two ends meat..........به معني بخور و نمير(بيشتر براي جواب دادن در مورد شغل استفاده ميشود)
First learn the rules then break some....اول قانون رو ياد بگير بعد اونو زير پا بزار
Great people come late........ادماي با کلاس دير ميان
He has money to burn......اصطلاح براي ادم خرپول
He is loaded with money..../ / / / / / / / / /
He is made of money......................../ /
He is rolling in it............................../ /
He is well off................................../ /
He was born with a silver spoon in his mouth........../ /
the weather has changed.....شرايط عوض شده
She was born on the wrong side of the bed........حرام زاده
I wasn`t born yesterday.......موهامو تو اسياب سفيد نکردم
talk of devils...........(حلال زاده) وقتي در مورد کسي صحبت ميکنيم و همان موقع وارد ميشود اصطلاحا ميگوييم طرف حلال زاده است
rool the red carpet for somebody..........جلوي کسي گاو کشتن...احترام خيلي زياد
to flatter....پاچه خواري
to kissup somebody.....پاچه خواري
apple polisher.....پاچه خوار
give someone lip service.......شير کردن کسي با حرف
chicken chicken.....چقدر ترسو
chicken feed....پول خرد...ناچيز
chicken scrach....خرچنگ قورباغه
how much bread have u got..........مايه تيله چقد داري؟
bread line......خط فقر
copy cat.......کسي که زود هر چيز را تقليد ميکند

back breaking job......شغل سخت و کمر شکن
has the penny dropped........دوزاريت افتاد؟
get off my bag..........بابا ولمون کن..دست از سرم بردار
dress up like a cristmas tree.....تيپ زدن
you shine like a new penny......اصطلاح براي تعريف از افراد خوشتيپ
thick skull.....کله پوک
how can i put it into your thick skull......چطوري توي کله پوکت فرو کنم
you look lost.....گيج ميزني
error is human........انسان جايز الخطاس
when there is a will, the is a way........خواستن توانستن است
christ sake........خدا به دادمون برسه
i put it down to experience.......پشت دستم رو داغ گذاشتم
I learned my lesson.........../ /
I got the message............/ /
براي ابراز عقيده چند تا جمله و راه بلديد؟........هر وقت از شما سوالي ميشه اکثرا ميگيد.....I think
ولي جمله هاي ديگه اي هم وجود دارن که براتون مينويسم...


In my book
Im of the opinion that
In my point of view
I express the idea that
I feel strongly that
In my estimation
It`s important........مهمه که.....
It is of capital importance......در راس مسائل مهم.....
It is of crucial importance....../ /
I pot significant................../ /
One is important is that........يه چيزي که خيلي مهمه اينه که......
to the best of my knowledge.........تا اونجايي که ميدونم

Goody Goody........کسي که پاچه خواري يا خود شيريني ميکنه بهش ميگن
Im just picking on you......فقط سر به سرت ميزارم....سر کارت گذاشتم
i will fix you........پدرتو در ميارم
i will put you in your place.........حالتو ميگيرم
i will teach you a good lesson......./ /
I will send you on a trip......يه کاري کنم حال کني
give it to him.........بزار تو کاسش
kick someone`s ass.......تو برجک کسي زدن
X Y Z...........eXamine Your Zipper.......زيپت بازه
you`ve got belly.........شکم اوردي
your shirt is what i really adore............لباست منو کشته........لباس فقط براي مثال هست
stop talking rubbish...........شر و ور نگو
stop talking nonsense.........مزخرف نگو
excuse my french..........گلاب به روت...روم به ديوار
don`t you just love it..........حال ميکنيا
Im having fun with you.......دارم باهات حال(صفا) ميکنم
free loader.......اصطلاح براي ادمهاي چتر باز که خونه فک و فاميل يا دوستاشون چتر بازي ميکنن

white wash.......ماست مالي
I will rip you in half........دو شقه ات ميکنم
I will eat you without salt.......اصطلاحي که دختر و پسرهاي جوون به همديگه ميگن (جيگرتو بخورم)
there`s the bell....زنگ خورد
the class is missed.../ /
tell me what to do..........تکليف منو روشن کن
I was ruined.......پدرم در اومد
I had one of those days......../ /
It`s a big bell......اين يه اخطاره
He has a hand in high places.........طرف خرش خيلي ميره
Im getting nicked.......دارم کلافه ميشم
You look like an apple on stick........اين اصطلاح را براي افرادي استفاده ميکنيم که موهايشان نا مرتب و بسيار بلند است
Cause my finger.........وقتي چيزي رو به سمت کسي پرتاب ميکنيم براي عذر خواهي اين اصطلاح رو ميگيم
Apple of someone`s eye.......نور چشمي
Be in harmony.........هماهنگ باش
To be in tune with.......هماهنگي
No offence........دور از جون........و بعضي مواقع به معني جسارت نباشه
We are moving at snail`s pace......خيلي کند پيش ميريم
Im loaded........توپ توپم(وقتي غذا زياد خورديم)
I stuffed my face........تا خرخره خوردم
Home boy ..Home girl........هر دو به معني بچه محل
It rings a bell to me.......برام اشناس
He is a man full of shit........ادم ....است
He is a bunch of shit........... / /
he is an understanding boy.........پسر فهميده اي است
he is impossible........اون غير قابل تحمله
You cant eat your cake and have it...........هم خدا رو ميخواد هم خرما
he is a head and shoulder above me..........يه سر و گردن بلند تره
dont let the cat out of the bag...........راز رو فاش نکن
as cold as cucamber........ادم بي روح و بي احساس (سيرابي)
Any body for tennis...........کسي حاضره؟....کسي داوطلب هست؟
let me set the fire.........بذار دعواتون بندازم

منبع: www.majazionline.ir

Not Hold Water

بي معني بودن. غير منطقي بودن. به عقل جور در نيامدن

The Kiss Of Death

فاتحه چيزي را خواندن

Get The Hang Of Something

قلق چيزي را به دست آوردن. راه كاري را ياد گرفتن

Raise A Stink

الم شنگه به پا كردن. قشقرق راه انداختن

Get Off Someone's Back

دست از سر كسي برداشتن

Be Greek To One

قابل درك نبودن. سر در نياوردن

Dressed To The Teeth

با سليقه لباس پوشيدن

Not Have A Leg To Stand On

حتي يك دليل خوب براي ادعا نداشتن

Out On A Limb

در موقعيت خطرناك قرار داشتن

Up One's Sleeve

آماده داشتن. زير سر داشتن

Fork Over

سلفيدن. رد كردن (پول)

Eat One's Heart Out

حسودي كردن. دل كسي سوختن. غصه خوردن

Give Someone A Buzz

به كسي زنگ زدن. تلفن زدن

The Salt On The Earth

آدم هاي نازنين. آدمهاي بي نظير

IN THE SAME BOAT

همدرد بودن

I am broke, can you lend me a couple of bucks?
Sorry I am at the same boat.

TWIST ONE'S ARM

مجبور كردن. تحت فشار قرار دادن

Daddy won't buy me the car unless I twist his arm.

IN ONE'S BOOK

به عقيده شخص

In my book, you are the most generous person in the world!STRAIGHT FROM THE HORSE'S MOUTH

از منبع موثق. از دهان خود شخص شنيدن. دست اول


I have heard straight from the horse's mouth that he is gonna be the next president of the company.

JUMP DOWN SOMEONE'S THROAT

به كسي پريدن. از كسي به شدت عصباني شدن

Why do you jump down my throat before you listen to what I have to say?

AT SIX AND SEVENS

سر در گم. هاج و واج. حيران و سرگردان

Henry was all at six and sevens since he lost his job.

GO FLY A KITE!

برو پي كارت! بزن به چاك!

Stop bothering me! Go fly a kite!

TOOT ONE'S OWN HORN

لاف زدن. منم منم كردن. از خود تعريف كردن

Richard's always tooting his own horn. All he does is to talk about how good he is.

HANG IN THERE!

استقامت به خرج دادن. تاب آوردن. با اوضاع ساختن

I know things are pretty tough me. If you hang in there things will come out ok.

HIT BELOW THE BELT

نامردي كردن. نارو زدن

I'll never do any business with Peter again. He really hits below the belt.

LET THE CAT OUT OF THE BAG

رازي از دهان كسي پريدن. پته كسي را روي آب انداختن

Nobody was supposed to tell him about the surprise party, but my sister let the cat out of the bag.

GET A KICK OUT OF SOMETHING

از چيزي كيف كردن. از چيزي حظ كردن

I always get a kick out of his jokes.

COUGH UP

سلفيدن. اخ كردن

Come on man! Cough up the money you owe me!

TALK SOMEONE'S EAR OFF

با پر حرفي سر كسي را بردن

My grandmother talks my ear off whenever I see her.

GO GREAT GUNS

حسابي رو به راه بودن. قبراق بودن

How's business Ted? It's going great guns!

ALL THUMBS

دست و پا چلفتي. ناشي

Let me do the dishes myself, you're all thumbs.

HAVE SOMEONE'S NUMBER

دست كسي را خواندن. از نيت كسي آگاه بودن

Joe has been so friendly to me recently. But I have his number. He just needs my money.

LIKE A BULL IN A CHINA SHOP

دست و پا چلفتي. بي ملاحظه. بي فكر. بي احتياط

Each time you enter the room, you knock something down. You are really like a bull in a china shop!

THE FAT IS IN THE FIRE

ديگه كار از كار گذشته. ديگه نميشه كاريش كرد. آب ريخته را نميشه جمع كرد

The fat's in the fire! There's 10 thousand $ missing from office safe.

HIT THE ROAD

راه افتادن. عازم سفر شدن

It's getting really late. Let's hit the road

JUMP OUT OF ONE'S SKIN

از ترس زهره ترك شدن. از ترس قالب تهي كردن

You really scared me. I nearly jumped out of my skin!

KICK IN THE PANTS

ترغيب. تشويق

All he needs is a kick in the pants to get him going.

PAIN IN THE NECK

مايه دردسر. مايه عذاب. بلاي جان

There's something wrong with my car almost everyday. It's really become a pain in the neck!

GET THE JUMP OF SOMEONE

پيش دستي كردن. روي دست كسي بلند شدن

No one has ever been able to get the jump on Margie in swimming.

OFF THE RECORD

غير رسمي. محرمانه

The mayor emphasized that what he had said was off the record.

MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL

از كاه كوه ساختن. چيزي را گنده كردن

Don't let such a trivial thing bother you so much. You're just making a mountain out of a molehill.

You are not in the picture

تو باغ نیستی

worm book

خر خوان

a kick on the back

اردنگی

He was discharged with a kick in the pants.

GET INTO HOT WATER

تو هچل افتادن. توي دردسر افتادن

I really get into hot water whenever I play hooky.

DOG-EAT-DOG

هر كي هر كي. ظالم بي رحم

It's pretty though to survive in this dog-eat-dog world.

GO COLD TURKEY

يك مرتبه عادتي را كنار گذاشتن. بي مقدمه اعتياد را ترك كردن

The doctor believes in that if he opium addict had gone cold turkey, he might have not survived

SKELETON IN ONE'S CLOSET

راز شرم آور. نقطه ضعف

My father was once behind bars. That's our family's skeleton in the closet.

MONEY TALKS!

پول رو رو سنگ بذاري سنگ آب ميشه! پول حلال مشكلاته!‌پول حرف اول رو مي زنه!

ِDon't worry. I have a way of getting things done. Money talks!

MIND ONE'S P'S AND Q'S

مواظب رفتار و زبان خود بودن. مودب بودن

You must mind your p's and q's at the reception tonight.

Sake a leg

عجله كردن، جنبيدن

It's getting late. Come on, shake a leg!

GO (Be) BANANAS

از شدت خوشحالي يا عصبانيت ديوانه شدن

The children will go bananas when you tell them that trip is cancelled.

GO INTO A NOSEDIVE

سريع افت كردن. مثل برق پايين آمدن. شديدا تنزل كردن

Oil prices are going into a nosedive.

TAKE A RAIN CHECK

به وقت ديگري موكول كردن

I'm pretty busy on Friday, could I take a rain check on your invitation?

GET AWAY CLEAN

از مجازات فرار كردن

After robbing the bank, the robbers spent off in a waiting car and got away clean.

CATCH SOMEONE RED-HANDED

سر بزنگاه كسي را دستگير كردن. مچ كسي را گرفتن

The hoodlums were tempering with the public phone when the police arrived and caught them red-handed.

CROSS MY HEART!

به جون خودم قسم مي خورم!

I didn't break the glass. Cross my heart!

GET THE SHORT END OF THE STICK

كلاه سر كسي رفتن. به حق خود نرسيدن

Martin's very unhappy because he got the short end of the stick again.

BEAT ABOUT THE BUSH.

صغري كبري چيدن و طفره رفتن. حاشيه رفتن

Stop beating about the bush! Answer my question frankly!

HIT THE NAIL ON THE HEAD

تو خال زدن. به هدف زدن. درست حدس زدن

I guess we need a lot of money to carry out the plan. You're absolutely right. You've hit the nail right on the head!

LET SLEEPING DOGS LIE

پا روي دم سگ نگذاشتن. دنبال دردسر نگشتن. پا روي دم كسي نگذاشتن

Don't raise the issue again. It's almost forgotten. Let sleeping dogs lie.

DOG IN THE MANGER

آدم بخيل. ادم تنگ نظر

Kathryn never gives away anything she herself has no use for. She is such a dog in the manger.

WHEEL AND DEAL

ساخت و پاخت كردن. زد و بند كردن. گاوبندي كردن

You can't do any business in this town if you don't wheel and deal.

MONKEY BUSINESS

دوز و كلك. حقه بازي. مسخره بازي

Stop the monkey business. This is serious.

GO DOWN THE DRAIN

به هدر رفتن. بر باد رفتن. نقش برآب شدن

All the money I invested in that damned business went down the drain.

GET UP ON THE WRONG SIDE OF THE BED

از دنده چپ بلند شدن. عبوس بودن

Why are you so grouchy today? Did you get up on the wrong side of the bed?

JUMP THE GUN

زودتر از وقت شروع كردن. قبل از موعد مقرر كاري را انجام دادن. عجله كردن

They were scheduled to be married in June, but they jumped the gun.

MAKE A SPLASH

كولاك كردن. معركه كردن. غوغا كردن

She made quite a splash in literary with her first book.

GET ANTS IN ONE'S PANTS

بي قرار شدن. دلشوره گرفتن

I always get ants in my pants before a lecture.

GIVE SOMETHING ONE'S BEST SHOT

نهايت سعي خود را كردن

Do you think you can fix the washing machine? I'm not sure, but I'll give it my best shot.

COOL ONE'S HEELS

زياد معطل شدن. زياد منتظر شدن

We arrived on time,but the lawyer let us cool our heels outside of his office for hours.

LEAD A DOG'S LIFE

با فلاكت زندگي كردن. زندگي رقت بار داشتن. زندگي سگي داشتن

I gotta get rich real soon. I'm quite tired of leading a dog's life.

GET ONE'S TICHET PUNCHED

شناسنامه كسي باطل شدن. مردن. كشته شدن

The poor man got his ticket punched while he was crossing the street!

DIFFERENT STROKES FOR DIFFERENT FOLKS

سليقه ها مختلفه. هر كسي به چيزي علاقه داره

My husband likes watching T.V., but I like reading books. Well, different strokes for different folks.

MISS THE BOAT

دير جنبيدن. فرصت را از دست دادن

There were still some tickets available last week. You could have bought one, but you missed the boat.

GET THE AX

اخراج شدن. از كار بر كنار شدن


I got the ax two months ago. I have been able to find a new job yet.

GO TO BAT FOR SOMEONE

از كسي طرفداري كردن. از كسي جانبداري كردن

I expect you to go to bat for me whenever you hear anyone gossip about me.

اسمش سر زبانم است .
His name is on the tip of my tongue.

مرا خر فرض کردی ؟
How dumb do you think of me?

از کجا باید بدانم ؟
How on earth should I know?

اسم شما چی بود ؟
I didn't catch your name?

از آن سر در نمی آورم .
I can`t make head or trail of it.
 
حسابی دارم حال می کنم .
I am having the time of your life.

در خدمت شما هستم .
I am at your service.

 حرف خود را پس می گیرم .
I eat my words.

 اگر نظر مرا بخواهید.
If you ask me ,
 
این طور می گویند.
I heard it on the grapevine.
 
به زحمتش می ارزد.
It`s worth trying.

بخشُکی شانس.
It`s just my luck.
 
به دردِ سرش نمی ارزد .
It is not worth the trouble.
 
بچه که نیستم .
I was not born yesterday

 بلایی بر سرت بیارم که حظ کنی.
I will cook your goose.

 سرم را می دهم .
I will eat my hat.

 به نظر حقیر
In my humble opinion.
 کارش نمی کرد.
It can`t be helped.

 سر در نمی آورم چرا ...
It beats me why …

 از شوخی گذشته ...
Joking apart…

 دعایم من .
Keep your fingers crossed for me.

 می خواهی بخواه , می خواهی نخواه
Like it or lump it.

 کم پیدایی ؟
Long time no see!

 رشته افکارم پاره شد .
I have lost my train of thought.

 باید گربه را دم حجله بکشم .
 I should show her who`s boss.

این خط و این نشان
Mark my words.

 خدا به دادش برسد!
May God help him!
 
من  زبانم قرص است ( به کسی نمی گویم )
My leaps are sealed.

 عمراً اگر من اینکار را بکنم .
Not in a thousand years.
 
مگر از روی جسدم رد بشی.
Over my dead body.

 بچه باری در نیار.
Put a stop to this childish behavior.

به بابا سلام برسون .
Remember me to your father .

بگو سیب. ( موقع عکس گرفتن )
Say cheese.

 اول شما بفرمایید.
After you.

 چه جور هم !
And how!

با دیوار که حرف نمی زنم !
Am I talking to a brick wall?

 این هم از این
And that`s that.

 مسیرت به مسیر من میخوره ؟
Are you going my way?
 
دنبال شر می گردی ؟
Are you looking for a trouble?

 هر طور میل شماست.
As you wish.

خدا شاهده که ...
As God my witness …

 بهتره در موردش حرف نزنیم .
Better left unsaid.

 بین خودمان باشد.
Between you , me and bedpost

اِیول
Bravo!

 بعدا می بینمت
Catch you later .

 راه را باز کنید
Clear the way.
 
کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)
Climb down .

 زود باش !
Come on !
 
دست از شوخی و مسخره بازی بردار.
Cut the comedy.

با کسی چپ افتادن
to turn on somebody

 بابا غوری
cat's eye

 به خدا توکل کردن
trust in God

 امتحان کردن
have a go

 بس کن
knock it off     

 حق با شماست
You are reason

به امید دیدار
so long

به سلامتی شما
cheer you

 طرفدار
in favor of

 مو لای درزش نمی رود
Hard & fast

 مژده      
 good news

 مشکل پسند
choosy-choosy

محض احتیاط
 just in case

به ضرر کسی تمام شدن
count against

حقیقت تلخ است
Bitter pill to swallow

بی چشم و رو
ungrateful

منبع: www.majazionline.ir
 

5.He can't make both ends meet. هشتش گرو نهشه!

6.Don't pester me! پا رو دمم نذار!

7.Cut nonsense! دري وري نگو!

8.Don't horse-play! شوخي هاي خركي اتو جمع نكن!

9.He has gone too far! شورش رو درآورده!

10.He freezed flabbergasted. هاج و واج مونده بود.

 back out  جر زدن، خلف وعده کردن

put off  به تعویق انداختن
 
show off  خودنمایی کردن

The cat dreams of mice     

شتر در خواب بیند پنبه دانه ، گهی لف لف خورد گه دانه دانه

You must ask your neighbor if you Shall live in peace  

اول همسایه ات را بشناس بعد خانه را بخر

 The darkest hour is just before the dawn

در ناامیدی بسی امید است ، پایان شب سیه سفید است

 When one door shut, another opens

خدا گر ز حکمت ببندد دری ، ز رحمت گشاید در دیگری

 
Get something off one's chest

معادل فارسی: دل خود را خالی کردن / معنی ظاهری: چیزی را از سینه خود خارج کردن
 
Get up on the wrong side of the bed

معادل فارسی: از دنده چپ برخاستن / معنی ظاهری: از سمت نادرست تخت برخاستن
 
Give someone the cold shoulder

معادل فارسی: با کسی سرد برخورد کردن / معنی ظاهری: به کسی شانه سرد دادن!
 
Stand on one's own two feet

معادل فارسی: روی پای خود ایستادن / معنی ظاهری: روی دو پای خود ایستادن
 
Open a can of worms

معادل فارسی: آتش در لانه زنبور کردن / معنی ظاهری: یک قوطی پر از کرم را باز کردن
 
Scrape the bottom of the barrel

معادل فارسی: کفگیر به ته دیگ رسیده / معنی ظاهری: ته بشکه را تمیز کردن
 
Two heads are better than one

معادل فارسی: یک دست صدا ندارد / معنی ظاهری: دو تا کله بهتر از یکی است
 
Keep something under one's hat

معادل فارسی: تو دل خود نگه داشتن / معنی ظاهری: چیزی را زیر کلاه خود نگه داشتن
 
A bad vessel is seldom broken

معادل فارسی: بادمجان بم آفت ندارد / معنی ظاهری: یک ظرف بد به ندرت می‌شکند
 
White lie

معادل فارسی: دروغ مصلحت آمیز / معنی ظاهری: دروغ سفید
منبع: www.majazionline.ir

Just as you say هر چی تو بگی

Take it or leave it یا قبول کن یا یرو

Haggle چونه نزن

Would you follow me? میشه دنبالم بیایین؟

Saving your presence! دور از حضور شما

He is a he مردی یه واسه خودش

She is a she شیرزنیه واسه خودش

Leave me alone تنهام بزار

Be serious جدی باش

Sorry to in terrupt you معذرت می خوام حرفت رو قطع کردم

May I jump in? میتونم وسط حرفت بیام؟

I see your point می فهممت

Excuse my back ببخشید پشتم به شماست

May I be excused? اجازه مرخص شدن می دید؟

You are in shape to today امروز سرحالی

You don’t have a prayer هیچ شانسی نداری؟

Keep your nose clean پاتو از این قضیه بکش بیرون

What a dopey عجب خنگی هستی تو

Enjoy your self خوش بگذرونی

Make up your mind تصمیمتو بگیر

Tank a bunch خیلی متشکرم

You’re the best شما بهترینی

You are an angel تو یه فرشته ای

What would I do with out you? من بدون توچیکارکنم؟

What's perfect عالیه

Sorry to hear that متاسفم که می شنوم

I a pologise معذرت می خوام

Sorry for keeping you waiting معذرت می خوام که منتظرت گذاشتم

Sorry I am late ببخشید دیر کردم

Please for give me لطفا منو ببخش

Sorry, I didn't meat do that ببخشد منضوری نداشتم

I owe you an apology بهت یه معذرت خواهی بدهکارم

My bad! تقصیر من بود

How much is the tax? مالیاتش چقدره؟

Is this an sale? این حراجه؟

What is the price after discount? قیمتش بعد تخفیف چقدر میشه؟

What's the total? جمعا چقدر میشه؟

May I try this on? میتونم اینوامتحان کنم؟

It’s the wrong size سایزش اشتباهیه

I need to take this back میخوام اینو پس بدم

I lost my receipt رسیدم را گم کردم


این اصطلاحات را در رستوران ها به کار می بریم:

Could I get you sth to drink? می خوای برات نوشیدنی بگیرم

Care for another? بازم میل دارید؟

What are you having? چی دارید-چی میخوری

Could I have the cheek? صورت حساب لطفا

Could I have a table for two,pls?

میشه لطفا واسه ما میز دو نفره بدی؟

What would you like for dessert?

دسر چی میل دارید؟

Would you like sth to eat?

چیزی می خوای میل کنی؟

What would you like to drink?

نوشیدنی چی میل دارید؟

Can I see the menu pls? میتونم منوتونو ببینم؟

Can I get you a drink? برات نوشیدنی بگیرم؟

Have you booked a table?

حتما میز رزرو کردید؟

How many are you? چند نفرید؟

Would you follow me? میشه دنبالم بییاین؟

Keep your nose clean پاتو از این قضیه بکش کنار

Enjoy your self خوش بگذرونی

Makeup your mind تصمیمتو بگیر

What's perfect عالیه

What would I do with out you?

من بدون تو چیکار کنم یا میکردم

Sorry to hear that متاسفم که میشنوم

Sorry for keeping you waiting

معذرت میخوام که منتظرت گذاشتم

Please forgive me لطفا منو ببخش

Sorry, I didn’t mean to do that

معذرت میخوام منظوری نداشتم

I own you an apology بهت یه معذرت خواهی بدهکارم

I wasn't born yesterday

موهامو تو آسیاب سفید نکردم

How much bread have you got? مایه تیله چقدر داری؟

Error is human انسان جایزالخطاس

I will put you in your place حالتو میگیرم

No offence دور از جون

He is so behind طرف شوته

Night night boy سوسول

Christ sake خدا به دادمون برسه

You’ve got belly شکم آوردی

I will rip you in half دو شقه ات می کنم

منبع: www.majazionline.ir

Dot the l’s and cross the t’s
مو به مو بررسی کردن

Give me a break
چاخان نکن

Get a kick out of something
لذت بردن

Have a visit from the stork
بچه دار شدن

Skip town
جیم شدن

Wouldn’t be caught dead
نمیمیرم که – اتفاقی نمیفته

Cut one’s teeth(on)
تجربه کسب کردن

Be on the wagon
لب به مشروب نزدن-غیر الکلی

On the line
از دست دادن

Pull the plug on something
جلوگیری کردن-مانع شدن

Crystal clear
کاملا واضح و روشن

Take a walk down memory lane
یادی از خاطرات گذشته کردن

A ball park figure
حساب سرانگشتی

You can say that again
باهات موافقم

A rule of thumb
عرف-قانون

Be all thumbs
دست و پا چلفتی
A soft touch
آدم ساده لوح که به راحتی می توان از او پول گرفت

At eleventh hour
آخرین لحظه

Eighty-six somebody
از شر کسی خلاص شدن

Have had it
دیگه طاقت ندارم


it'll spoil my appetite 
اشتهامو کور کرده

my GOD damn him
خدا رحمت کند

my GOD bless him
خدا رحمتش کند

my GOD for give him
خدا ببخشدش

my GOD kill him
خدا بکوشدت

im done
تا خر خره خوردم

i will get it
من جواب میدم

poor you
اخی

panking calll
مزاحم تلفنی

you have a screw loose
یک تختش کمه

no pain no gain
نامبرده رنج گنج میسر نمیشود

tit for tat
این به اون در

easy come easy go
باد اورد رو باد میبره

its raining cats and dog
مثل چی داره بارون میاد

play of the job
ماست مالی کردن

apple polishing
پاچه خواری

dont beat around the bushes
برو سر اصل مطلب

im unity there is stregh
یک دست صدا نداره

shake your leg
عجله کن

goody to shoes
پاچه خوار

ingratiater
پاچه خوار

take it easy
ریلکس باش

he's over the hill
کسی که دلش جوان است

haste make waste
عجله کار شیطونه

dount caunt your chikend before the hatch
جوجه را اخر پاییز می شمارند


Get on somebody's nerves
رو اعصاب کسی راه رفتن

Take something with five-finger discount
از مغازه جنس بلند کردن

Game
اهلش بودن

Put somebody away
کسی را زندانی کردن

Be thrown in at the deep end/get thrown into the deep end
کار را به غیر اهلش سپردن

Take a rain check
به وقت دیگری موکول کردن

Go Dutch with
دانگی حساب کردن-هزینه ها را به طور مساوی تقسیم کردن

Give somebody/something two thumbs up
مورد تایید قرار دادن

A dime a dozen
صد تا یه غاز

The real McCoy
جنس اصل

Con-artist
شیاد

The tip of the iceberg
اول مسئله است

End in tears
عاقبت بد

Do time
زندانی کشیدن

On the house
به خرج کسی بودن

Lie through one's teeth
مثل ریگ دروغ گفتن

Greasy spoon
رستوران کثیف و درجه 3

Kickback
رشوه-حق الحساب

Catch-22
گره کور-مشکل حل نشدنی

Give somebody the third degree
سوال پیچ کردن

Hit the sack
خوابیدن

It hits the fan
اوضاع خراب شدن

Stick out like a sore thumb
مثل گاو پیشانی سفید

dead beat;dead tired

كاملا خسته و فرسوده

dead drunk
كاملا مست

 

dead loss
خسارت كامل و غیر قابل جبران
شخص نا قابلی كه نمی توان از وجودش استفاده كرد

a dead silence
سكوت كامل و مداوم

dead calm  نیز به همین معناست.

dead slow
تقریبا غیر متحرك ، متوقف

for good or ill
هرچه باداباد ، هرچه می خواهد بشود

great and small
همه انواع جانداران،همه موجودات زنده،ریزودرشت

good,bad or indifferent
خوب ، بد ، یا بی نظر

high and dry
تك و تنها ، بدون حامی

high and low
همه جا ، هر جا

drunk or sober
چه خواب و چه بیدار ، چه مست و چه هوشیار

by fair means or foul
بطور درست یا نادرست ، مشروع یا نامشروع

fair and square
بطور عادلانه ، به طریق منصفانه

few and far between
نا یاب،نادر،غیر مكرر

free and easy
دمدمی ، لا قید ، بی ملاحظه 

To air
خشك كردن ، تهویه كردن،اطلاع رسانی

to alleviate
آرام كردن ، تسكین دادن

to apprehend
بیم داشتن ، دستگیر گردن

to ask
پرسیدن / خواستن / جویا شدن / درخواست كردن

to attend
شركت كردن ، حضور یافتن

to bandy words (with someone)
رد و بدل كردن حرف های تند ( با كسی‌) در دعوا ، با كسی مشاجره لفظی داشتن

to abandon
ترك كردن/قطع امید كردن/از طرح یا نقشه ای صرف نظر كردن/از زن و فرزند خود متاركه كردن

to achieve
برآورده كردن هدف/منظور/به موقعیتی نائل شدن/در زندگی اجتماعی وجهه ای كسب كردن

to acknowledge
وصول نامه ای را اعلام كردن/پذیرفتن شكست/به اشتباه خود مقر بودن/از لطف كسی قدر شناسی كردن

to acquire
كسب كردن دانش/بدست آوردن ذوق(برای كار یا چیزی)/بخود گرفتن نوعی تلف 

to adopt
كودكی را به فرزندی قبول كردن/پذیرفتن طرح یا نظری/خو گرفتن به عمل/اختیار كردن مقیاس های جدید

ancient and modern
در سراسر طول تاریخ / اعم از گذشته و حال

for better (or) for worse
هرچه باداباد/هرچه می خواهد بشود

black and blue
(در مورد كوفتگی و ضربه خوردن) سیاه و كبود

cut and dried
صاف و پوست كنده/قاطع و روشن/سنجیده و بی پرده

dead and gone ; dead and buried
مرده و از دست رفته/مرده و فراموش شده

dead

هر گاه بصورت اصطلاح بكار رود می تواند معانی مختلفی داشته باشد مثلا:

a dead language
زبانی را گویند كه دیگر تكلم نمی شود

a dead letter
نامه ای كه در پست خانه به علت معلوم نبودن آدرس بلا تكلیف مانده است
قانونی كه ضامن اجرایی ندارد

a dead line
كالایی كه مغازه دار بعلت عدم تقاضای مشتری از خرید و فروش آن دست كشیده

dead stock
كالایی در بازار كه خریدار ندارد 

a dead wire
سیمی كه برق در آن جریان ندارد
منبع: www.majazionline.ir

1. a bird's eye view چشم انداز از بالا – نگاه کلی  

2. a gleam in eyeبرق نگاه    

3. all my eye!     همش کشکه! 

4. An eye for an eye    چشم در برابر چشم

5. a sight for sore eyes مایه روشنی چشم – منظره ی دلپذیر

6. be all eyes چهار چشمی مراقب بودن             

7. be easy on the eye    جالب بودن – به چشم خوش آمدن

8. be in the eye of the storm   در مرکز توفان – در قلب مشاجرات

9. be in the public eye    مشهور بودن – مطرح بودن

10. be up to the eyes in   تا خرخره در – تا گردن در- غرق در

11. cast an evil eye on sb   کسی را چشم زدن

12. cast one's eyes over   ورانداز کردن

13. Beauty is in the eye of the beholder علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

14. clap eyes on sb  چشم کسی به کسی افتادن

15. could with eyes closed  چشم بسته – به راحتی

17. cry one's eyes out    زار زار گریستن

18. eagle eye   چشم تیز بین

19. feast one's eyes on sb/sth  از تماشای کسی/چیزی لذت بردن

20. get one's eye in   در کاری تجربه پیدا کردن

21. give sb the black eye  زیر چشم کسی بادمجان کاشتن

22. give the glad eye به کسی نخ دادن – با چشم کسی را خوردن

23. have a roving eyeچشم سفید بودن – چشم های هیزی داشتن  

24. have an eye for  در شناختن چیزی خبره بودن   

25. have an eye for the main chance  به دنبال سود شخصی بودن – فرصت طلب بودن

26. have eyes in the back of head   از پشت سر چشم داشتن

27. have one's eyes on stalks چشمان کسی از تعجب چهار تا شدن

28. in the blink of an eyeدر یک چشم به هم زدن  

29. in the eye of the wind   در خلاف جهت باد

30. in the twinkling of an eye در یک چشم به هم زدن    

31. keep a weather eye on   مراقب چیزی بودن

32. keep an eye on زیر نظر گرفتن - پاییدن

33. keep an eye out for مواظب بودن

34. keep eyes open حواس خود را جمع کردن

35. keep one's eyes peeled  حواس خود را جمع کردن

36. keep ones eye on از نظر دور نداشتن

37. keep weather eye open on sth مراقب چیزی بودن

38. look sb/sth  in the eye با شهامت با چیزی روبرو شدن

39. make eyes at   نگاه عاشقانه کردن به

40. make sheep's eyes at sb   به کسی نگاه عاشقانه کردن

41. Mind your eye?   مواظب باش

42. not bat an eyelid /eye بی خوابی کشیدن – به روی خود نیاوردن

43. not believe one's eyes    آنچه را می بینم باور نمی کنم        

44. one's eyes are bigger than stomach  شکمش سیر می شود اما چشمش نه

45. only have eyes for  sb  عاشق کسی بودن 

46. Open sb's eyes to sth    کسی را متوجه چیزی کردن 

47. out of the corner of eye    به کسی چپ چپ نگاه کردن

48. pull the wool over eyes      سر کسی شیره مالیدن

49. see eye to eye  همدل بودن

50. see sth with half an eye  زیر چشمی مواظب چیزی بودن

51. set eyes on   دیدن

52. swim before sb's eyes دور سر کسی چرخیدن

53. the apple of one's eye  نور چشم کسی بودن

54. The scales fall from eyes  متوجه حقیقت شدن

55. turn a blind eye  نادیده گرفتن

56. with an eye to sth   با توجه به

57. with eyes closed چشم بسته – به راحتی

58. with eyes open با چشم باز  

59. with the naked eye  چشم غیر مسلح

60. without batting an eye   بی انکه خم به ابرو بیاورد

1- bend sb's ear                          درباره مسئله خود با کسی حرف زدن

2- box sb's ears                                   توی گوش کسی خواباندن

3- cock an ear for/at sb/sth                   گوش به زنگ بودن

4- be easy on the ear                           جالب بودن  - به گوش خوش آمدن

5- give sb/get a thick ear بیخ گوش کس خواباندن - کسی را کتک زدن

6- make a pig's ear out of sth               خراب کردن - افتضاح کردن

7- be music to one's ears قند توی دل  آب شدن - دل کسی را شاد کردن

8- not believe one's ears                      باور کسی نشدن

9- be out on one's ear                         اخراج شدن - ازکار بیکار شدن

10- shut one's ear to sb/sth                 حرف کسی را نشنیدن

11- smile from ear to ear                    نیش کسی تا بناگوش باز شدن

12- walls have ears                            دیوار موش دارد موش هم گوش دارد

13- with a flea in one's ear                  سرزنش - ملامت

14- listen with half an ear                    گوش نکردن - توجه نکردن

15- be all ears                                    سراپا گوش بودن

16- fall on deaf ears                            ناشنیده ماندن

17- my ears are burning احساس می کنم دارند پشت سرم حرف می زنند

18- go in one ear and out the other  شنیدن همان و فراموش کردن همان

19- have/keep an/ one's ear to the ground      گوش به زنگ بودن

20- have a word in sb's ear                           در گوشی با کسی حرف زدن

21- have sb's ear                                         مورد اعتماد کسی بودن

22- win sb's ear                                           اعتماد کسی را جلب کردن

23- over head and ear                                  تا خرخره

24- be over head and ear in love                یک دل نه صد دل عاشق بودن

25- lend an ear to sb                                     گوش فرا دادن به

26- prick up one's ear                                     گوش تیز کردن

27- set (persons) by the ears                           دو به هم زنی کردن

28- turn a deaf ear        به روی خود نیاوردن - گوش کس بدهکار نبودن

29- be up to one's ear in sth                           سخت مشغول کاری بودن

30- be wet behind the ears          دهان کسی بوی شیر دادن - خام بودن

31- come to/reach sb's ears                          به گوش کسی رسیدن

32- have a good ear for music                       گوش موسیقی داشتن

33- play sth by earاز بر اجرا کردن - به مقتضای وضع و موقعیت عمل کردن

To eat humble pie به عذر خواهی افتادن / به غلط کردن افتادن                     

A flash in the pan
درخشش کوتاه مدت
The rookie hit many home runs in spring training , but once the season began he proved to be a flash in the pan

To pour oil on troubled water
آب بر آتش ریختن / غائله را خواباندن
When i tried to pour oil on troubled water , both the angry husband and his wife stopped their quarrel and began to attack me

A feather in ones cap
موجب افتخار
If she could get the movie star s autograph,she  knew it would be a feather in her cap

Out on a limb
لبه ی پرتگاه
He went out on a limb and predicted he would in election by a wide margin

To take French leave
جیم شدن
The star player was fined $100 when he took French leave from the training camp

In the arms of Morpheus
هفت پادشاه را خواب دیده
The days activities were so enervating, he was soon in the arms of Morpheus

To get away with something از چیزی قسر در رفتن   He got away with cheating on the test

To cut class از مدرسه جیم شدن  I'm going to cut class today

To freak out عصبانی شدن          If he doesn't arrive in five minutes,  I'm  going to freak

To go for it ولش نکن                 .Don't  worry and just go for it

To be the pits افتضاح بودن          .This party is the pit

منبع: www.majazionline.ir
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

آموزش چرا قادر به مکالمه روان نیستیم؟
آموزش مهارت های خوب صحبت کردن در زبان انگلیسی
لیست کامل سوالات مورد استفاده در مکالمات انگلیسی
140 اصطلاح در محيطهاي پزشكي و رفتن به دكتر به انگلیسی
مكالمه تلفني به زبان انگلیسی
نمونه سوالات امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی برای علاقمندانی که می خواهند مکالمه یادبگیرند
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Borrowing Class Notes
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Finding an Error in Your Test Score
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Turning Homework in Late
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Making an Appointment with Your Professor
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Meeting New Students
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Registering for a Class
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Leave-Taking
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Ending a Conversation
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Declining an Invitation to a Party2
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Declining an Invitation to a Party 1
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Accepting an Invitation to a Party
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Waiting for an Invitation
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-A Sick Classmate
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Invitation to a Movie
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Sports
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Favorite Music
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Favorite Movie
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Leisure Activities
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Complimenting Someone's Clothes
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Expressing Joy at Someone's Success
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Expressing Concern for Someone
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Describing People
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Calling a Friend
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 3
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 2
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 1
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Greetings
دانلود کتابهای مکالمه زبان انگلیسی برای سطوح مختلف
800مکالمات روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی
مشکلات نامفهوم بودن مکالمه تلفنی در زبان انگلیسی
50مکالمه فیلم های انگلیسی
50مکالمه روزمره امریكایی(مکالمه انگلیسی)
دانلود چندکتاب برای تقویت مکالمه درزبان انگلیسی
مکالمات انگلیسی در کلاس درس – آنچه معلم می گوید
آموزش مکالمه مهاجرت و گمرک به زبان انگلیسی
مکالمه در مورد تحویل گرفتن وتخلیه کردن اتاق در هتل به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد استعفا دادن از شغل به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کاربه انگلیسی
آموزش مکالمه درمورد مرخصی گرفتن به انگلیسی
آموزش مکالمه در اداره یا شرکت به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد سیگار کشیدن به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد سینما و فیلم به انگلیسی
آموزش مکالمه درباره آب و هوا - تابستان و پاییزبه انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد کسل بودن به انگلیسی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد

امید ميگه :
امید
یک راهنمایی هم برای دوستان بذار مثلاٌ با فشردن دکمه
Ctrl + G
در گوگل کروم می تونن اصطلاح مورد نظرشون رو به راحتی پیدا کنن
من فقط گوگل کروم رو می دونم
پاسخ : ممنون از شما
نیم سکه ميگه :
نیم سکه
آقا دستتون درد نکنه فقط یکم خلاطه تر و مرحله به مرحله ارسال میکردید بهتربود.
مهرداد ميگه :
مهرداد
مرسیییییییییییییییییییییییییییییی خیلی عالی بود بی نظیر بود اگه برام بفرسید ممنون میشه
پاسخ : باسلام
دوست عزیز این پست فایل دانلود نیست که من براتون بفرستم.موفق باشید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1205
افراد آنلاين : 10
تعداد اعضا : 7415
بازديد کل سايت : 14,655,808

چت باکس

[My_Chat_Box]