در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

وﻳﺮوسﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲزﻧﺪ؟

ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﭼﺮا ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻪی ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ، ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را اﺟﺮا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟

اﻣﺮوزه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎت وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎتﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ وﻳﺮوسﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ. وﻳﺮوسﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲزﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮانﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮد.
www.majazionline.ir
برنامه مخرب چیست:
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ، ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ Visual Basic ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی او ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺮب ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻫﺪف او ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن دارای اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲ ، رﻗﺎﺑﺖ ، ﺷﻬﺮتﻃﻠﺒﻲ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ” ﺧﺮابﻛﺮدنﺳﺎدهﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ” روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎ ی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
۱- انواع برنامه های مخرب از لحاظ نوع آسیب رسانی:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ، اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺪرت آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و آﺳﻴﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺨﺮب اﻣﺮوزیﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪی آﺳﻴﺐرﺳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
- آسیب رسان های نرم افزاری:
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﺮاب ﻛﺮده ﻳﺎ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ آن ها را ازﺑﻴﻦ میﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺣﻤﻠﻪ می ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮدآﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ میﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺮبﺣﻤﻠﻪﻛﻨﻨﺪه را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
- آسیب رسان های نفوذ کننده:
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼً از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖدراﻳﻮﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ آنﻫﺎ را ﻓﺮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
- آسیب رسان های سخت افزاری:
ﻳﻜﻲ از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ، آﺳﻴﺐ رﺳﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ دیسک ﺳﺨﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮد اﺻﻠﻲﺻﺪﻣﻪ می زﻧﻨﺪ.
۲- انواع برنامه های مخرب از لحاظ نوع عملکرد:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب در ﻫﺪف ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ازﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
 
- ویروس ها:
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺑـﻪوﻳﺮوسﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری زا ، وﻳﺮوس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ وﻳﺮوس طبیعی ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎج دارد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪﻣﺮﺣﻠﻪی رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد.همچنین
وﻳﺮوسﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛـﻮﭼﻜﻲ، زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ ﺧـﻮاص وﻳﺮوسﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوسﻫـﺎی ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪﻛـﻪ وارد ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮمیﺷﻮﻧﺪ.
- کرم ها (worms):
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ وﻳﺮوسﻫﺎﺳﺖ ( ورود ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ، آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ) اﻣﺎ ﻛﺮمﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺷﻬﺮتﻛﺮمﻫﺎ در ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪی Ram و ﻛﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ در Ram ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

- اسب های تروایی (trojans):

ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب از واﻗﻌﻪی ﺗﺎریخی اﺳﺐ ﺗﺮوا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺐﻫﺎی ﺗﺮاوا ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪون ﺧﻄﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ (ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﺑﺎزی ﻳﺎﻣﻘﺎﻟﻪی ﻋﻠﻤﻲ ) اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺟﺮا ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻔﺎوت ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ, اﻣﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
- انواع برنامه های مخرب از لحاظ محل تاثیرگذاری:

- تاثیر بر روی فایل های اجرایی:
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی اﺟﺮایی ﻣﻲﭼﺴﺒﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮای آﻧ ﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﻨﺪ . ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺮایﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﻛﻪ ﺣﺎوی وﻳﺮوس اﺳﺖ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار می دﻫﻨﺪ.
- تاثیر بر روی فایل های غیر اجرایی:
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﻨﺎد را وﻳﺮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺜﻴﺮ میﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﻮﻫﻦ ارﺳﺎل میﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺨﺮب زودﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ.
- تاثیر روی رکورد راه انداز ( boot record ):
رﻛﻮرد راه اﻧﺪاز، ﺳﻜﺘﻮر ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ دﻳﺴﻚ راه اﻧﺪاز ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. وﻳﺮوسﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻛﻮرد ﻣﻲﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﺎﻓﻈﻪی اﺻﻠﻲ، ﺻﻨﺪﻟﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت را دارﻧﺪ.
راه های انتقال برنامه های مخرب:
- ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎیﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل:
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ Flash memory , Floppy , CD اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪو در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻتﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺨﺮبرا ﺟﺎﺑ ﻣﻲﻪﺟﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
- ﺷﺒﻜﻪ:
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ( در ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ) و ﻳﺎﮔﺴﺘﺮده ( اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ) ﺑﺎشند . اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺳﺖ. Email و Download اﺑﺰار ﻣﻔﻴﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ روزﺑﻪروز ﺑﻴﺸﺘﺮ میﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺨﺮبﻳﻚ ﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
www.majazionline.ir
راه های مقابله با برنامه های مخرب:
- پیشگیری از آلودگی سیستم:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن، ﺑﺎﻳﺪ راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖزﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ، ﺑﺮخی از روشﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
- ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺿﺪوﻳﺮوس ( ﻣﺎﻧﻨﺪ Symantec )ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ Update ﻛﺮد.
- ﺗﻬﻴﻪیﻧﺴﺨﻪﻫﺎیﭘﺸﺘﻴﺒﺎندر ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ.
- ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﻣﺸﻜﻮک
- ﺑﺎزﻧﻜﺮدنﻧﺎﻣﻪﻫﺎیاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهیآﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎسﻫﺴﺘﻨﺪ.
- Download – ﻧﻜﺮدنﻓﺎﻳﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
- ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﻜﺮدنﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎیﻣﺸﻜﻮک اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ.
- ﺣﺴﺎسﺑﻮدنﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢآﻟﻮدﮔﻲ ( ﻛﻨﺪیﺳﻴﺴﺘﻢو رﺧﺪادﻫﺎیﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه )
- ﻋﺪم اﺗﺼﺎل دﻳﺴﻚ، CD و Flash disk ﻣﺸﻜﻮک ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
- از بین بردن آلودگی ها:
رﻓﺘﺎر ﻣﻮذﻳﺎﻧﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺎﻋﺚ میﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦمی ﻛﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از آﻟﻮده ﺷﺪنﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
- ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﺟﺪاﺷﺪنی را ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺎدامی ﻛﻪ از ﭘﺎک ﺷﺪﻧﺸﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﻳﺪ، از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ.
- ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ ﺑﺎزﻳﺎبی ﻛﻨﻴﺪ.
- از ﻳک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺿﺪوﻳﺮوسﺑﺮای ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
گردآوری وتنظیم: www.majazionline.ir
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد

مطالب مرتبط

با اختراع کننده سی‌ دی (CD)آشنا شوید؟!!!
چطور بعد از مرگمان صفحات اجتماعی خود را حذف کنیم؟!!
هشتگ یعنی چه؟
آیا میدانیدچرا کامپیوتر با ریست کردن درست می شود؟
هرآنچه باید درباره هک بدانید!!!
سامسونگ به چه معناست؟
تفاوت فرمت سریع و فرمت کامل چیست؟
وب ۳ چیست؟
سی پی یو – CPU چیست؟
نرم افزار Open Source (منبع باز) چیست ؟
Auto Run چیست و چگونه به وجود می آید؟
گراواتار یا آواتار چیست؟
کوکی چیست و با امنیت ما چه می‌کند؟
اندروید چیست ؟ برنامه نویسی اندروید چگونه است؟
پهنای باند چیست؟
دانستنیهایی درباره جعبه های کوچک با نوشته های عجیب برای پر کردن
آیا میدانید چرا حرف i ابتدای نام آیفون، آی‌پاد و آی‌پد قرار گرفت؟
استانداردهای USB 2.0 و USB 3.0 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
اسم شرکت های مهم کامپیوتری چگونه انتخاب شد؟
آیا می دانید چرا بعد از نصب یک برنامه باید رایانه را ریستارت کنیم؟
وسایل اپل برای تعمیر آی‌فون چیست؟
آشنایی با مدارک مایکروسافت
آشنایی باآرایش دکمه ها در کیبورد استاندارد فارسی
هیستوگرام چیست؟
اندروید بهتر است یا ویندوزفون؟
بررسی Line و WhatsApp
All-In-One چیست؟
ويندوز فون چيست و چه معايب و ويژگي هايي دارد؟
همه چیز در مورد الکسا
سوالات متداول کاربران واتس اپ(WhatsApp)
تخم مرغ های شانسی در کامپیوتر شما: سیستم عامل ویندوز و مرورگر فایرفاکس
تاریخچه ایجاد اینترنت
چگونه پسورد شما هک می شود ؟
چه کسی نخستین بار Control-Alt-Delete را گرفت؟!
چرا لوگوی اپل سیب گاز زده است؟
آموزش نحوه کارکردن GPS
3G چیست ؟
تفاوت ویندوز ۳۲ بیتی با ۶۴ بیتی در چیست ؟
آشنایی ساده با بخش های مختلف مادربرد
فرایند یکپارچه رشنال (RUP)چیست؟
فناوری کوکی چیست؟
صفحه کلید و ماوس Wireless چگونه کار می کند؟
Auto Run چیست و چگونه به وجود می آید؟
مفاهيم پروتکل TCP/IP در شبكه
دانستنیهایی درباره Firewall
تفاوت http با https در امنیت اطلاعات
LAN يا شبكه محلي چیست؟
فایروال ها چگونه کار می کنند؟
چطور از وایرلس خانگی بهتر استفاده کنیم؟
تکنولوژی NFC چیست و چه کاربردهایی دارد؟

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1207
افراد آنلاين : 60
تعداد اعضا : 7429
بازديد کل سايت : 14,732,868

چت باکس

[My_Chat_Box]