در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050
کتاب انگلیسی مجازی آنلاین

جستجو

کتابهاي انگليسي

نمونه سوال و کتابهای معلم جواب ورک بوک کانون زبان دانلود کتابهای فامیلی اند فرندز محل تبليغات شما محل تبليغات شما منابع آموزشی کتابهای اسپیک نو محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان بزرگسالان
کتابهای زبان نوجوانان
کتابهای زبان کودکان
منابع آزمونهای زبان
آموزش زبان انگلیسی
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت
آموزش آی تی
زبان آلمانی
ترفند

به مجازی آنلاین خوش آمدید

جواب کتاب انگلیسی کانون زبان
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : Telegram Channel : @Majazionline

آموزش کامل فرمول اصلی برای نوشتن جملات انگليسی

آموزش فرمول اصلی برای نوشتن جملات انگليسی

قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید مواردزیر را بدانیم

فاعل

مفعول

فعل

قید حالت

قید مکان

قید زمان

تعریف فاعل چگونه است؟

 

جای فاعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

تعریف فاعل: به کسی یا چیزی میگویند که کاری از او سرزده باشدفاعل میگویند.

  .Ali opened the door

.The airplane took many people to Shiraz

در این دو جمله Ali و airplane چون  کاری را انجام داده اند فاعل بحساب میآیند.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله در اول جمله و به عبارت دیگر قبل از فعل می آید.

و تمامي كلمات ضمير

Ttey, she, he, you,we, I

تعریف مفعول چگونه است؟

 

جای مفعول در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 

تعریف مفعول::به کسی یا چیزی که کاربرروی او انجام شده مفعول میگویند

Ali opened the door.

.The airplane took many people to Shiraz

در این دو جمله.اما the door و many people کار بر روی آنها انجام شد مفعول بحساب می آیند

 

.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله بعد از فعل است.

تعریف فعل چگونه است؟

 

جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 تعریف فعل :  فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یاانجام پذیرفتن یا روی دادن حالتی در زمان حال و گذشته و آینده را نشان می دهد.

 

.Ali washed the car yesterday

 

در جمله بالا washed فعل است چون شسته شدن اتومبیل را در زمان دیروز نشان میدهد. جای افعال در جمله بع از فاعل میباشد.

قید های حالت کدامند؟ 

 

جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 سایت آموزشی مجازی آنلاین www.majazionline.ir

تعریف قید حالت: کلمه ای است که حالت انجام گرفتن فعل را نشان می دهد.مانند:

We washed the car carefully

در جمله بالا carefully  قید حالت است چون چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می دهد. قیود حالت عموماً بعد از فعل و مفعول و قبل از قید مکان میباش.

 

طرز درست کردن قید حالت در جملات انگلیسی:

برخی از قیود حالت با اضافه کردن lyبه آخر برخی از صفات درست میشوند.مانند:

Slow        slowly

Happy                happily

برخی از قیود حالت بی قاعده هستند مانند

Good         well

Fast            fast

Hard                hard

 

قید های مکان کدامند؟

 

جای قیود مکان در جمله انگلیسی کجاست؟ 

 

تعریف قید مکان: کلمه ای است که مکان انجام یافتن فعل را نشان می دهد مانند.

.She put her bag in the classroom

در جله بالا classroom قید مکان است چون مکان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.جای آنها بعد از قیود حالت و قبل از قیود زمان می آیند.

قید های زمان کدامند؟

 

جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 سایت آموزشی مجازی آنلاین www.majazionline.ir

تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.

.Maryam played volleyball yesterday

در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.

قید های زمان کدامند؟

 

جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 

تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.

.Maryam played volleyball yesterday

در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.

 

سه قید حالت ، مکان و زمان را در جمله انگلیسی به چه ترتیب می نویسیم؟

 

به نکات زیر نیز  توجه فرمایید.

 

در جمله اول قید حالت دوم قید مکان و سوم قید زمان می آید.

قانون حمز(فرمولی برای حفظ شدن ترتیب قرار گرفتن قیود حالت ،مکان و زمان در جمله است):

 

اگر حرف اول  حالت ح ،مکان   و حرف اول زمان ز  را برداریم کلمه حمز بدست می آید.یعنی اول قید حالت دوم قید مکان سوم قید مکان می آید.

He wrote the letters

 

جای برخی از کلمات دیگر در جمل انگلیسی

 

 

جای قید های تکرار در جمله انگلیسی

 

2-قیود تکرار مانند ( usually,often,neverو....) قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی می آیند.

 

He usually writes the letters fast

He can usually write the letters fast

 

 سایت آموزشی مجازی آنلاین www.majazionline.ir

جای صفات در جمله انگلیسی

3-صفات قبل از اسم می آیند

 

I have a small bag

 

 سایت آموزشی مجازی آنلاین www.majazionline.ir

 

جای صفات ملکی در جمله انگلیسی

4- صفات ملکی مانند(my,our,your.his,her.its.their) قبل از اسم می آیند.

It is my bag

 باید توجه کرد که جمله در چه زمانی است و از قوانین مربوط به آن زمان استفاده نمودباید توجه کرد که جمله مثبت است یا منفی
باید توجه کرد که جمله معلوم است یا مجهول
سپس بر اساس چینش قسمتهای مختلف جمله در زبان انگلیسی جمله را می نویسیم.

ساختار یک جمله انگلیسی به صورت زیر است
انواع قید+مفعول+فعل +فاعل

زمان های مختلف در زبان انگلیسی
زمان حال

 
زمان حال ساده

من در را باز می کنم I open the door

 
 
زمان حال استمراری

من دارم در را باز می کنم I am opening the door
 
زمان حال کامل- ماضی نقلی
من در را باز کرده ام I have opened the door

* سوالی و منفی کردن این زمان ها
زمان حال ساده
آیا من در را باز می کنم؟ : Do I open the door? سوالی

من در را باز نمی کنم I don't open the door : منفی

 
زمان حال استمراری من دارم در را باز می کنم؟
Am I opening the door?
من در حال باز کردن در نیستم I am not opening the door?

زمان حال کامل
ماضی نقلی

من در را باز کرده ام؟ Have I opened the door?
من در را باز نکرده ام I have not opened the door?

زمان گذشته

گذشته ساده
من در را باز کردم I opened the door

2-زمان گذشته استمراری
من داشتم در را باز می کردم I was Opining the door

زمان گذشته کاملماضی بعید
من در را باز کرده بودم I had opened the door

* سوالی و منفی کردن این زمان ها

گذشته ساده
آیا من در را باز کردم؟ Did I open the door?
من در را باز نکردم I did not open the door

زمان گذشته استمراری
من داشتم در را باز می کردم؟ Was I opening the door?
من در حال بازکردن در نبودم I was not opening the door

زمان گذشته کامل- ماضی بعید

من در را باز کرده بودم؟ Had I opened the door?
من در را باز نکرده بودم I had not opened the doorسایت آموزشی مجازی آنلاین www.majazionline.ir


زمان آینده
در مکالمه زبان انگلیسی همیشه از زمان آینده ساده استفاده می گردد

زمان آینده ساده من در را باز خواهم کرد
I will open the door


* سوالی و منفی کردن این زمان
زمان آینده ساده
من در را باز خواهم کرد؟ Will I open the door?
من در را باز نخواهم کرد I will not open the door
مجهول تمام زمان ها در زبان انگلیسی
*تعریف جمله مجهول در زبان انگلیسی
جمله ای که در آن فاعل یا کننده کار حذف شده باشد
ولی معلوم نیست که چه کسی در را باز می کند The door is opened

مجهول حال ساده
I open the door←
The door is opened
فاعل جمله را حذف می کنیم
به جای فاعل مفعول را قرار می دهیم
مهمترین قسمت با توجه به مفرد یا جمع بودن مفعول و زمان فعل از بین افعال
Tobe ( am ,is ,are. Was, were) یکی را انتخاب می نماییم و بعد از مفعول که جایگزین فاعل شده است قرار می دهیم و بعد از آن فعل جمله را به صورت شکل سوم (p. p) در می آوریم
مجهول زمان حال استمراری
I am opening the door
The door is being opened
در داره باز می شه اما توسط چه کسی؟
Being نشانه مجهول استمراری می باشد

The doors are being opened

مجهول حال کامل
مجهول این زمان نسبت به دو زمان قبل کمی ساده تر است
I have opened the door
 
been
نشانه مجهول ماضی نقلی می باشد
The door has been opened
در باز شده است
در این زمان به دنبال فعل کمکی نیستیم چون خود جمله دارای فعل کمکی(have/has)
می باشد

مثال برای همین جمله با مفعول جمع
درها باز شده است .اما توسط چه کسی؟
The doors have been opened
مجهول زمان گذشته ساده
در باز شد
I opened the door
The door was opened
مجهول زمان گذشته استمراری
I was opening the door
در داشت باز می شد
The door was being opened
مجهول زمان گذشته کامل
I had opened the door
در باز شده بود
The door had been opened

مجهول زمان آینده ساده
I will open the door
در باز خواهد شد .اما توسط چه کسی ؟
سایت آموزشی مجازی آنلاین www.majazionline.ir
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : "آموزش "فرمول "اصلی "نوشتن" جملات "انگليسی ,نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي- ,

مطالب مرتبط

نمونه سوال زمان گذشته در زبان انگلیسی-SIMPLE PAST
نمونه سوال حروف اضافه زمانها در انگلیسی
تست زمانها وحروف اضافه قیدها در زبان انگلیسی
چند مثال تصویری با Wh questions
نمونه سوال حال کامل-present perfect
نمونه سوال زمان حال استمراری-Present continous
نمونه سوال 'گذشته ساده و استمراری-PAST SIMPLE &CONTINOUS
نمونه سوال گذشته کامل استمراری-past perfect continous
نمونه سوال گذشته استمراری-past continous
نمونه سوال گذشته ساده-Simple past
آموزش ساختار جمله سؤالی درزبان انگلیسی
دانلود کتاب زمانهای انگلیسی
آموزش زمان حال ساده درزبان انگلیسی همراه بامثال
آموزش سوالی و منفی کردن جملات انگلیسی درزمان حال ساده
آموزش کل دستور زبان انگليسي سال سوم راهنمايي همراه با نمونه سوال
آموزش کامل زمان ها در زبان انگليسي
تمرين زمان حال استمراري درزبان انگلیسی
آموزش زمان گذشته ساده(Irregular verbs)-(simple past tense)
آموزش کامل انواع زمان در زبان انگلیسی
آموزش زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
آموزش Guide to Present Tenses راهنمای زمان های حال
آموزش گذشته ساده و گذشته استمراری در زبان انگلیسی
جدول های مربوط به شکل زمان ها در زبان انگلیسی(بصورت تصویری)
آموزش زمان ها در زبان انگليسي
زمان آینده در گذشته درزبان انگلیسی
زمان آینده کامل استمراری درزبان انگلیسی
زمان آینده کامل درزبان انگلیسی
زمان آینده استمراری درزبان انگلیسی
زمان آینده درزبان انگلیسی
زمان گذشته کامل (ماضی بعید) درزبان انگلیسی
زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی
زمان گذشته ساده درزبان انگلیسی
زمان حال کامل استمراری درزبان انگلیسی
زمان حال کامل (ماضی نقلی) درزبان انگلیسی
زمان حال استمراری درزبان انگلیسی
زمان حال ساده در زبان انگلیسی
توضیح کامل درباره انواع زمان در زبان انگلیسی
کاربرد زمان حال به همراه کلمات مربوط به حواس پبج گانه

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


کد امنیتی رفرش
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

کانال مجازی آنلاین

کانال تلگرام مجازی آنلاین

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

آمار سايت

کل مطالب : 7587
کل نظرات : 1463
افراد آنلاين : 46
تعداد اعضا : 9717
بازديد کل سايت : 37,905,551