در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050
کتاب انگلیسی مجازی آنلاین

جستجو

کتابهاي انگليسي

نمونه سوال و کتابهای معلم جواب ورک بوک کانون زبان دانلود کتابهای فامیلی اند فرندز محل تبليغات شما محل تبليغات شما منابع آموزشی کتابهای اسپیک نو محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان بزرگسالان
کتابهای زبان نوجوانان
کتابهای زبان کودکان
منابع آزمونهای زبان
آموزش زبان انگلیسی
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت
آموزش آی تی
زبان آلمانی
ترفند

به مجازی آنلاین خوش آمدید

جواب کتاب انگلیسی کانون زبان
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : Telegram Channel : @Majazionline

آموزش یادگیری واژگان زبان انگلیسی بدون فراموشی

آموزش یادگیری واژگان زبان انگلیسی بدون فراموشی

حتما"شنیدیدکه می گوینددرکلاسهای زبان انگلیسی به هیچ عنوان نبایداززبان فارسی استفاده نمودچراکه دریادگیری زبان انگلیسی اخلال ایجادمی کنددرحالیکه اگرباروشی که یکی ازاساتیدایجادنموده پیش برویدکتاب504لغت رابا15متدنوین می توانیددرحافظه بلندمدت خودنگاه دارید.

1- تکنیک ارتباط سازی(کددادن به هرواژه):

تجربه نشان داده اطلاعاتی که بین آنهانخ ارتباطی وجودداردبهتردرحافظه انسان جای می گیرند مامعتقدیم که اگربرای هرواژه زبان انگلیسی ومعنای آن یک ارتباط برقرارکنیم کمک بسیارزیادی خواهدکرددرماندگاری اطلاعات درحافظه بلندمدت.

پس قدم اول برقراری وپایه ارتباط بین واژه ومعنای آن می باشد.البته نکته بسیارمهمی که وجوددارداینست که مادرکنارتکنیک ارتباط سازی بایدازروشهای دیگری هم برای تقویت بهتراین تکنیک استفاده کنیم.

مثال:

shriek=جیغ یافریادزدن

ارتباطی که برقرارمی کنیم اینست: کلمه شرک مثل شریک خوانده می شودکه شریک مادرحال جیغ وفریادمی باشد.

برای تمرین تکنیک اول بین واژه معنای ذیل ارتباط سازی نمائید:

peril=خطرناک

must=باید

پاسخ تمرینهای تکنیک شماره1:

peril=خطرناک

مایع ظرفشویی پریل برای استفاده خطرناک است

must=باید

بایدبرای قوی شدن ماست خورد.

واماتکنیک شماره2:

2- تکنیک تصویرسازی(تجسم سازی):

بعدازاجرای تکنیک اول بایدروش تصویرسازی رابکاربرد.چراکه حافظه انسان قدرت آنراداردکه تصاویرمختلفی رادرخودش ثبت وضبط نماید.بعنوان مثال:شماچندسال قبل به یک سفررفته ایدوبه راحتی می توانیدتصاویرآن سفررابرای دوست یاهمکلاسی وغیره تعریف کنیدواین قدرت وتاثیرتصویرسازی برحافظه انسانرانشان می دهد.

دراین تکنیک بعدازارتباط سازی برای مدت10ثانیه تصویرهمان ارتباط رادرذهن خودببینیم که این امرباعث ماندگاری ارتباط ومعنای واژه درحافظه بلندمدت می شود.

مثال:

torrent=طوفان وسیلاب

خودواژه تورنتو(شهری درکانادا) خوانده می شود.تصویرشهرتورنتوراببینیم که درآن طوفان وسیلاب آمده است.

تمرین:

برای واژه های ذیل بعدازارتباط سازی تصویرآن ارتباط رادیده وتصورمربوطه رامکتوب نمائید.باتشکر

Unearth=کشف کردن

kill=  کشتن

پاسخ تمرین درس 2:

Unearth=کشف کردن

جمله ای که میشه بکاربرد:زمین راکشف کردن است.بدون درنظرگرفتن حروفunکه به تنهایی به معنای زمین است.

تکنیک 3:تکنیک قطعه قطعه کردن واژه ها:

شماخیلی مواقع به این مسئله برخوردکرده ایدکه یک شماره تلفن رابایدحفظ نمائید.بعنوان مثال شماره 8456525

اگربااین تکنیک آنرابه 3قسمت تقسیم گنیم یادگیری وبخاطرسپردن آن آسانترخواهدشد یعنی:845-65-25

درنتیجه دربرخی ازواژ ه های زبان انگلیسی لازم است واژ ه هارابه دویاسه قسمت تقسیم کنیم سپس ارتباط بین واژه ومعنای آنراایجادنمائیم.

مثال:

Un fore seen=پیش بینی نشده

Un+عدد4+seen

کلمه (آن)+عدد4و(هفت سین)

آن 4 سین ازهفت سین پیش بینی نشده

براتون جالب بودنه؟

بله ازطریق تکه تکه کردن وارتباط بین کلمات می توان پی به معنی لغت بامتدنوین بردکه درحافظه هم باقی می ماند.

تمرین:

واژ ه های ذیل راازطریق تکنیک قطعه قطعه کردن کلمات ، ارتباط سازی وتصویرسازی نمائید:

Nourish=تغذیه خوب

Forbid=ممنوع

پاسخ تمرین تکنیک3:

Nouerish=تغذیه خوب

تکنیک نوین= بدون ریش

forbid=ممنوع

خیابان 4 بیدممنوع است.

4- تکنیک خاص بودن ارتباطات:

لابددیده ایدکه انسانهامعمولا"لحظه هاوصحنه های خاص رابهتربه حافظه می سپارند.بعنوان مثال انسان وقتی که یک عزیزی مثل پدریامادرراازدست می دهدهیچ موقع آن لحظات تلخ رافراموش نمی کندوهمیشه ان حادثه رادرحافظه بلندمدت خودنگه می دارد(هم تصویرآن حادثه رادرذهن دارد(تصویرسازی) وهم چون حادثه ای خاص می باشددرذهن باقی می ماند)لذاهنگام اجرای تکنیک ارتباط سازی بتوانیم ارتباطات خاص وجالبتری رابین کلمه وواژه برقرارنمائیم خوداین خاص بودن ارتباط به ماندگاریآن دررحافظه بلندمدت کمک می کند.

مثال:

Village=دهکده- روستا

باتکنیک نوین=اخیرا"درروستاهای ماویلامی سازند.

تمرین:

برای واژ های ذیل ارتباطات خاص وعجیب برقرارنمائید

Attention=توجه کردن

Polite=  باادب

 

پاسخ تمرین4:

Attention=توجه کردن

آتن پایتخت توجه کردن است

Polite=باادب

باادب باش تاپلی باشی بسوی خورن

تکنیک 5:تکنیک تحرک دادن به ارتباط:

معمولا"درمدارس معلمین چهره دانش آموزانی، که تحرک بیشتری دارندرابهتربه حافظه می سپارند.مثلا"اگر3نفردانش آموزدریک صف ببینیم معمولا"چهره دانش آموزی رابهتربه حافظه می سپاریم که تحرک بیشتری دارد.برهمین ساس زمانی که بین واژه وعنای آن ارتباط برقرارمی کنیم بهتراست که به تصویرآن ارتباط درحافظه خودتحرکی بدهیم.

بعنوان مثال:

واژهobesity= چاقی مفرط

ببینیم که یک آدم چاق باشکم بزرگش درحال بالاوپائین رفتن می باشد.

تمرین:

برای واژ ههای ذیل بعدازارتباط سازی تصویرآنرلدرحافظه باحرکت دادن ببینیدویادداشت نمائید.

Flexible=انعطاف پذیر

maim=معلول-ناتوان

تکنیک شماره6:طبقه بندی واژ ه ها:

این تکنیک می تواندبه دوشکل کلی صورت گیرد:

1- واژه هایی که معنای آنهایکی ویانزدیک به هم می باشندرادریک گروه طبقه بندب نمائیم.

بعنوان مثال:تاریک- دلگیر-گرفته= dismal-gloomy-dark

2- طبقه بندی واژه هابراساس نزدیکی تلفظ واژ ه ها

بعنوان مثال:

detect=دی تیکت= کشف کردن

defect= دی فکت - عیب ونقص

-----------------------------------

idel = آیدل= وقت تلف کردن

idol = ای دل = بت

مزایای تکنیک طبقه بندی آنست که دریک نگاه مامی توانیم مرورجامع وکاملی داشته باشیم برواژ ه های مختلف که این مسئله سبب مب شودکه بازمان خیلی کم آنهارامرورنمائیم وتکنیک تصویرسازی راباسرعت بیشتری انجام دهیم.چراکه این امرباعث ایجادنظم درواژه هامی باشدوخودمنظم بودن اطلاعات عامل مهمی  دریادگیری بهتراست.

تمرین:

واژ ه های ذیل رابراساس تکنیک طبقه بندی واژ ه هادسته بندی نمائیدودرذیل آنهارامکتوب کنید:

comprehensive=جامع-کامل

Absurd=احمقانه

comprehend=درک کردن

Absorb=جذب کردن

understand=فهمیدن

Attractive=جذب کردن

تکنیک شماره7:تکنیک سیستم عصبی انگشتان وارتباط سازی درچگونگی درست نوشتن واژ ه ها:

برای اینکه مابتوانیمwrittingیانحوه نوشتن درست هرواژه رایادبگیریم، می توانیم ازارتباط سازی بین واژه ومعنای آن کلمه کمک بگیریم همانگونه که گفتیم چون ارتباطات ازخودکلمه گرفته شده ویاباواژه مرتبط می باشدبرای 10ثانیه روی ارتباط ایجادشده تمرکزکنیم وآنرادرحافظه خودببینیم این خودباعث می شودکه ترتیب کلمات رادرواژه به خوبی فرابگیریم وبعدازآنکه آنرادرحافظه خودثبت کردیم اطلاعات ثبت شده راروی انگشتانمان پیاده کنیم وبدین ترنیب ساختاردرست کلمه واردحافظه انگشتانمان می شود.

مثال: یک تایپیست بدون آنکه به صفحه کلیدکامپیوترنگاه کندتایپ می کندچراکه اطلاعات صفحه کلیدواردحافظه انگشتانش شده است.

تمرین ویادداشت:

واژ ه هایی که ازتکنیک ارتباط سازی تاتکنیک طبقه بندی درقسمت تمرین ویادداشت قیدشده است رابراساس تکنیک عصبی انگشتان درذیل مکتوب نمائید:

تکنیک شماره8:تکنیک تقطیع:

ازاین تکنیک به راحتی می توان دریادگیری همزمان چندواژه استفاده نمود.درتکنیک تقطیع مامی توانیم حروف اول کلمات رادرکنارهم قرارداده وازآنهایک جمله جدید بسازیم وبه خاطرسپاری آن جمله کوتاه ومختصرمی توانددرتداعی کردن کلیه واژه هاومعانی مارایاری نماید.

البته لازم است که درکناراین تکنیک دوروش ارتباط سازی بین واژ ه هاوریتم راهم زمان استفده نمود.بااین روش یادگیری درروزهای هفته یاماههای سال به زبان انگلیسی می توان استفاده نمود.مهمترازهمه آنکه بتوان ترتیب این روزهاوماههارارعایت نمود.البته بااین روش می توان درامتحانات سایردروس هم پیروزشد.موفق باشید

بعنوان تمرین می توانید ابتدای حروف روزهای هفته ویاماههای سال رابرای خودتون دریک جمله داشته باشید.

برای شش ماه اول سال تکنیک تقطیع راپیاده نمائیدوارتباطات آنرامکتوب کنید:

March=-مارچ

April=اپریل

May=می

June=جون

July=جولای

August=آگست

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

تکنیک شماره9: تکنیک چگونگی یادگیری واژگان ازفارسی به انگلیسی:

بااستفاده ازتکنیکهایی که بیان کردیم یادگیری واژگان ازانگلیسی به فارسی کاری ساده وراحت خواهدبودحال چه بکنیم که بتوانیم فارسی به انگلیسی هرواژه رایادبگیریم؟

چرامی گوئیم یادگیری واژگان ازفارسی به انگلیسی جهت تثبیت بیشترواژه درحافظه بلندمدت می شوداین روش به این شکل اجرامی شودکه چون ازقبل یک پل ارتباطی بین واژه ومعنای آن ایجادشده است جهت یادگیری فارسی به انگلیسی واژگان می توانیم ازروش ارتباط استفاده نمائیم ومعنی واژه رابصورت پرسشی برای خودمان مطرح نمائیم ناازآن طریق به اصل واژه انگلیسی برسیم.(یعنی همان راهی راکه ازانگلیسی به فارس رفته ایم رابرگردیم).

بعنوان مثال:

shriek=جیغ- فریاد

درارتباط بین این واژه ومعنای آن گفتیم(شریک ماجیغ وفریادمی زند)

حال برای یادگیری فارسی به انگلیسی می گوئیم:

کی جیغ وفریادمی زند؟shriek

Torrent=طوفان وسیلاب

گفتیم درتورنتو طوفان وسیلاب آمده

حال برای فارسی به انگلیسی می گوئیم :

درکجاطوفان وسیلاب آمده؟ تورنتو

تمرین:

واژگان انگلیسی معانی زیررابنویسید:

1- پیش بینی نشده

2- دهکده وروستا

3- چاقی مفرط

4- کشف کردن

5- عیب ونقص

تکنیک10:تکنیک نشانه گذاری:

وقتیکه داریم واژ ه های مختلف زبان انگلیسی رامرورمی کنیم به واژ ه هایی برخوردمی کنیم که ساختارونحوه نوشتم واژ ه هاخیلی به هم شبیه هستندکه متاسفانه این شباهت درخیلی مواقع سبب می شودکه مخاطب معنای آنهارااشتباه نمایدحال برای اینکه بتوانیم اینگونه واژ ه هاراازهم تفکیک نمائیم می توان بطورخلاصه بادرنظرگرفتن علامتهاونشانه های خاص برای واژ ه هاآنهارادرحافظه خودطبقه بندی نمودبدون انکه تداخلی درمعنای آنهاایجادشود.

بعنوان مثال واژ ه: بمعنی سهم وسهمیه و،(quota

وquote=نقل وقول.(( تفاوت این دوواژه فقط درحروف آخرآنهامی باشد.

اگرخوب دقت نمائیددرواژ ه ا ول aآمده که معنای واژه سهم میباشد.

دیدیدانسانهاهمیشه برای گرفتن سهم خودسرشان رابالا می گیرندمثل آ حرف کوچک اول انگلیسی که سربه بالاست درحالیکه درواژ ه دوم حرف کوچک ا"ای" آمده که بمعنای واژ ه نقل وقول می باشد.

انسان برای نقل وقول کردن وخواندن مطلبی بایدسرش راپایین بگیردوآن مطلب رابخواندمثل حرف کوچک انگلیسی"ای" که سربه پایین می باشد.

تمرین:

برای واژ ه های ذیل بااستفاده ازتکنیک نشانه گذاری علامت گذاری نمائیدتاازتداخل معانی آنهاجلوگیری نمائید:

vocation

vacation

van

ven

 

تکنیک شماره11:تکنیک ریتم وآهنگسازی

وقتی که صحبت ازریتم می شودناخواسته خیلی ازمابه یادآهنگهایی می افتیم که درگذشته وحال شنیده ایم.باتوجه به اینکه ریتم وآهنگ بسیارمی توانددرحفظ وبازنگری اطلاعات مفیدباشدپس می توانیم ازآن بعنوان یک روش مفیددریادگیری واژگان زبان انگلیسی استفاده نمائیم.

درخیلی ازمواقع شماره تلفنهایی راکه بتریتم وآهنگ یادمی گیریم بهتردرحافظه بلندمدت مامی ماند.ماحتی شاهدهستیم که درخیلی ازکتابهای درسی سعی برآن شده است که جهت یادگیری بهترریتم وآهنگ به ان مطلب افزوده شودحال اگربتوانیم مثل بیت شعرذیل واژه های زبان انگلیسی رادرقالب آهنگ یادبگیریم برای ماندگاری آن می تواندمفیدباشد.

تن آدمی.......است به جان آدمیت                                     نه همین....... زیباست نشان آدمیت

دوستان درمصرع اول بجای نقطه چین کلمه روبروقرارمی گیرد:honest

ودرمصرع دوم:clothes

بدلیل مخلوط نشدن حروف انگلیسی وفارسی درنحوه تایپ مجبورشدم ازنقطه چین استفاده کنم.

این بدامن معنی نیست که ماحتما"بایدشاعرباشیم تابتوانیم این چنین قافیه بندی کنیم.بلکه باهمان اهنگ سازی ساده درزبان انگلیسی یادگیری انجام می شود.

تمرین ویادداشت:

کس نخارد.......................من                                   جزناخن................من

دوموردازچهارموردزیرراجایگزین کنید:Finger-back

Attract-absurd

 

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

تکنیک12: تکنیک ریشه یابی ارتباطات شکل گرفته شده:

نکته بسیارمهی که وجوددارداینست که یادگیری واژگتن زبان انگلیسی برای همیشه وبدون فراموشی زمانی رخ خواهددادکه ارتباطاتی که بین واژه ومعنای آن می باشدازدوشکل ذیل استخراج شده باشد:

1- ارتباط ازخودکلمه ایجادشده است.

2- ارتباط ازتلفظ کلمه ایجادشده است.

چراکه اگرسرنخها(ارتباطات) ازاین دوبخش خارج باشدارتباط بین کلمه ومعنای آن بی ربط می باشدوخوداین مسئله باعث اختلال دریادگیری می باشد(باعث فراموشی می شود).

بعنوان مثال کلمه شرور=villain

ویلن .بهتراست که موقع ارتباط سازی بگوئیم افرادشرورتوخیابانهاویلن.ول هستن

چراکه دراین حالت به اصل تلفظ واژه ارتباط نزدیک  می باشدوخوداین باعث ماندگاری طولانی مدت درحافظه می شود.

درواژه :مردمجرد

bachelor

درخودواژه مااصطلاح بچه راداریم ومی گوئیم چون بچه است کسی به آن زن نمی دهد(پس مجرداست).

تمرین:

برای واژ ه های ذیل ارتباط سازی نمائیدومشخص کنیدارتباطات ازکجاهانشات گرفته:

ill=مریض -بیمار

coal=زغال سنگ

تکنیک13: تکنیک یادگیری بهترتلفظ واژ ه ها:

یکی ازمهمترین مهارتهای زبان انگلیسی تلفظ درست هرواژه وگوش دادن آن می باشدازآنجائیکه مادرمحیط انگلیسی زبان زندگی نمی کنیم همواره گوشمان باتلفظهای درست غریب میباشدخوب شنیدن وخوب گوش دادن خودعامل مهمی است دریادگیری بهتر.

تمامی انسانهاازحافظه شنیداری برخوردارهستندحال آنکه دربرخی این حافظه قویترودربرخی دیگرضعیفترمی باشداگرمابتوانیم نقاط ضعف حافظه شنیداری خودراشناسائی وآنرابرطرف نمائیم این خودمی تواندکمک بزرگی دریادگیری تلفظ وگوش دادن واژ ه به ماکمک نمایدو برای حل مشکل شنیداری افرادروشی رادرقالب تست زنی پیشنهادمی شودتحت عنوان تست آوا که هم نقاط ضعف حافظه شنیداری رابرطرف می نمایدوهم راهکارهای تقویت حافظه شنیداری راارائه می دهد.همیشه سعی نمائیدهنگام مطالعه واژه هاتلفظ آنهاراباصدای بلندبرای خودتان تلفظ نمائیدکه گوش شمامتوجه تلفظ آن واژ ه شودتاصدارادرخودثبت وضبط نماید.چراکه متاسفانه خیلی هابه گونه ای تلفظ واژه هاراتکرارمی کنندکه حتی خودشان هم متوجه آن نمی شوند.

این نکته راهم درنظربگیریدکه کلمه وتلفظ آن مثل ماهی واقیانوس می باشد.که مامیتوانیم این دوراازهم جدانمائیم(یعنی موقع مرورهردورابایدباهم ببینیم).تکنیکهای فوق علاوه برماندگاری واژ ه هادرحافظه بلندمدت چه مزایای دیگری دارد؟

اولا":معمولا" برای یادگیری واژگان زبان انگلیسی همیشه بایددقت وزمان طولانی صرف شوددرحالیکه بااین روش هرمخاطبی باهرشرایط علمی که اززبان داشته باشدمی توانددرمدت زمان بسیارکوتاه بیشترین بهره گیری رانماید.

دوما": همیشه مرورمنابع مختلف برای ماوقت گیربوده درحالیکه بااین روشهامرورواژگان زمان زیادی نخواهدبردچراکه بانگاه کردن به واژ ه معنای آن برای ماتداعی می شود.

سوما": همیشه این نظروجودداشته است که اگرمی خواهیم واژه رایادبگیریم بایدآنرادرجمله بکارببریم تاباعث ماندگاری آن درحافظه شوددرحالیکه بااین روش ماشاهدآن هستیم که واژ ه رابه راحتی وبدون کاربرددرجمله به حافظه بلندمدت می سپاریم.

تمرین:

تلفظ درست واژه های زیررابنویسیدوباصدای بلندتکرارنمائید:

rehabilitute=به جای اول بازگشتن

Kindergarten=کودکستان

Fun=جالب

World=جهان

Kneel=زانوزدن

Wrathعصبی

تکنیک 14: تکنیک دخیل سازی(یااضافه نمودن کلمه به واژه):

منظورازتکنیک دخیل سازی ایجادزمینه مناسبتروراحتترجهت ارتباط سازی بین واژه زبان انگلیسی ومعنای آن می باشد وبدین شکل اجرامی شود که دربرخی ازواژگان زبان انگلیسی مایک کلمه اززبان انگلیسی رابه خودواژه اضافه می نمائیم که این ترتیب دخیل سازی یااضافه نمون حرف به واژه باعث تغییرات درساختارواژه میشودوکمک میکندتامابتوانیم باارتباط سازی دقیق ونزدیک به اصل واژه معنای آنرابه خاطربسپاریم. 

مثال:

in habit=اقامت یاسکونت کردن

اگرمابه جای حرف t درکلمه ، حرف b راقراردهیم کلمه habit میشود habib = دوست که بعدازاقدام می گوئیم کنارin habibخودمان in habit کنیم(یعنیکناردوستانمان اقامت کنیم).

تمرین:

برای وا ه های ذیل بااستفاه ازتکنیک دخیل سازی ، ارتباط سازی نمائید:

Prohibit= ممنوع

Reveal = نشان دادن- آشکار کردن

تکنیک 15:

تکنیک مرور:

برای آنکه اطلاعات دریافت شده مربوط به واژ ه هابه حافظه بلندمدت برودبایدتلفظ واژه وارتباط ایجادشده بین واژه ومعنای آنرا درذهن خودببینیم چراکه هرچقدرهم روش مطالعه درست بوده باشدولی بعداز48 ساعت اطلاعات به مرزفراموشی نزدیک می شودوبااین اقدام مانع ریزش اطلاعات ازحافظه خودخواهید شد.

نکته مهمی که موقع مروراطلاعات بایدبه آن توجه کرداینست که هنگام مرورباانگشتان یاباخودکاروقلم ریز همان واژ ه ای راکه دارید مطالعه می نمائید اشاره نمائید چراکه دراین حالت دقت وتوجه شمارابه آن واژه زیادمی شود ومانع ازخطای چشم شماخواهدشد وازدریافت ناخودآگاه اطلاعات غلط درحافظه خودداری می نماید.

ازطرف دیگر این عمل باعث می شودمه سرعت مطالعه واژگان بالارودچراکه افزایش سرعت مطالعه باعث یادگیری بهترمطلب می گردد.

تمرین:

کلیه مطالبی راکه تابحال گفته شدرادراین پست بعدازمرورکامل بیان نمائید:

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : .آموزش. یادگیری .واژگان .زبان .انگلیسی .بدون .فراموشی ,
1327 پنجشنبه 07 اسفند 1393 majazionline نظرات (0)موضوع(آموزش کاربردی زبان انگلیسی)

مطالب مرتبط

تاثیر گیمیفیکیشن در یادگیری زبان انگلیسی
30 نکته جالب و بامزه درباره زبان انگلیسی
آموزش 26 روش برای خداحافظی در انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی در خانه
آموزش تند خوانی متن های انگلیسی
آموزش چرا قادر به مکالمه روان نیستیم؟
گزارشی از درآمد باورنکردنی آموزشگاههای زبان در ایران
آموزشگاه زبان خوب را چگونه بشناسیم ؟
زبان انگلیسی را به جهنم تبدیل کنید
آموزش نکات مهم برای هر زبان آموز در روز جمعه
آموزش راهکارهای موفقیت در کلاس زبان انگلیسی
آموزش اسم توله حیوانات به انگلیسی
آموزش 5روش یادگیری زبان انگلیسی بدون معلم
آموزش تقویت یادگیری سریع زبان انگلیسی با نرم افزارSRS
آموزش یادگیری انگلیسی بازرگانی
آموزش حفظ لغات انگلیسی به روش باب اسفنجی
معرفی 9 فیلم برتر کلاسیک برای یادگیری زبان انگلیسی
توضیح کامل درباره پفک در زبان انگلیسی
بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس ایران
آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار
بهترین مدرس زبان کیست؟
آموزش نحوه نوشتن رزومه Curriculum Vitae (انگلیسی با ترجمه فارسی)
مشکلات آموزش زبان انگلیسی در ایران
10اصطلاح درمورد کلمه "TIME"
یادگیری زبان در خواب، آیا واقعی است یا رویاست؟؟؟
مزایای استفاده از آهنگ های انگلیسی برای آموزش زبان انگلیسی
آموزش چند نکته جالب و جذاب در زبان انگلیسی
آموزش7نکته برای فراگیری زبان از مترجمان TED
آموزش ۴ نکته‌ای که معلمین انگلیسی به شما نگفته‌اند!
آموزش ارتقا اسپیکینگ هنگام سفر به یک کشور خارجی زبان
آموزش تسلط بر زبان انگلیسی
آموزش از سیر تا پیاز یادگیری زبان انگلیسی
کامل ترین آموزش الفبای زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت متفرقه آموزش زبان انگلیسی
آموزش حل مشکل فراموشی املای کلمات در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها
متن کامل قرآن کریم با ترجمه انگلیسی به تفکیک سوره (مخصوص رایانه)
آهنگ های خارجی همراه متن و ترجمه فارسی
خصوصیت زنان و مردان به زبان انگلیسی
21 پيشنهاد براي يادگيري سريع تر زبان انگلیسی
آموزش مهمترین نکات در Listening زبان انگلیسی
چند مثال تصویری با Wh questions
رایج ترین سوال در تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش 50راه جادویی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی
تفاوت آموزش زبان انگليسي در موسسات زبان و مدارس
آموزش کلمات و جملات کاربردی در کلاسهای زبان انگلیسی
با استفاده از این اصطلاحات انگلیسی معلمتون رو تحت تأثیر قرار بدید!
آموزش تفاوت برخی کلمات هم معنی در زبان انگلیسی
دانستنیهای جالب در زبان انگلیسی
شوخی با کلمات انگلیسی
آموزش چگونه تست زبان انگلیسی بزنیم؟

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


کد امنیتی رفرش
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

کانال مجازی آنلاین

کانال تلگرام مجازی آنلاین

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

مطالب پربازديد

آمار سايت

کل مطالب : 7587
کل نظرات : 1463
افراد آنلاين : 51
تعداد اعضا : 9717
بازديد کل سايت : 37,916,594