* * * * *جملات انگلیسی زیبا و معنی دار* * * * * * * *
 
 Beauty is start of life
 Beauty is art of life
 Risk is part of life
 And good friend is heart of life
 
 زیبایی شروع زندگیه زیبایی هنر زندگیه
 خطر کردن قسمتی از زندگیه و یه دوست خوب قلب زندگیه
 
 * * * * * * * * * * * * *sms انگلیسی عارفانه * * * * * * * * * *
 
 Whenever I miss You , Stars falls down from the Sky
 So any day if you find the sky empty , Don't blame me
 It's all your fault ; You made me Miss You So Much
 وقتی تنها میشم ، آسمون از ستاره خالی میشه
 پس هروقت آسمون رو خالی دیدی ، منو لعنت نکن
 این اشتباه توئه که باعث شدی خیلی تنها باشم
www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

 
 * * * * * * * * * * * جملات انگلیسی عاشقانه* * * * * * * * * * * *
 
 Friend : Someone who tells you things while you are alive
 Things that others tell after you die
 دوست واقعی چیزایی رو توی زندگی بهت میگه
 که بقیه بعد از مردن در موردت میگن
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 if u say run ، i will ask how far
 if u say jump ، i will say how high
 if u say swim ، i will say how deep
 if u say go away ، i will say no way
 اگه بگی بدو !!! من میگم تا کجا ؟
 اگه بگی بپر !!! من میگم چقدر ؟
 اگه بگی شنا کن !!! من میگم توی چه عمقی ؟
 اگه بگی برو ، من میگم هیچ راهی وجود داره !!!!
 
 * * * * * * * * * *جملات انگلیسی در مورد دوستی * * * * * * * * * * * * *
 
 Friendship is not a game to play
 It is not a word to say
 It doesn't start on March and ends on May
 It is tomorrow, yesterday, today and everyday
 دوستی بازی کردن نیست
 گفتن یک کلمه نیست
 دوستی مثل سفر نیست که آغاز و پایان داشته باشه
 دوستی فرداست ، دیروزه و همیشه
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 A good friend is like a computer
 Enter your life , Save you in their heart
 Format your problam
 Shift ' you to opportunities
 &
 Never delete you from memory
 دوست خوب مثل کامپیوتره
 وارد زندگی میشه
 تو رو توی قلبش ذخیره می کنه
 مشکلاتت رو فرمت می کنه
 تو رو به خوشبختی ارسال می کنه
 و
 هرگز از حافظش پاکت نمی کنه
 
 * * * * * * * * * * *جمله انگلیسی در مورد دوستی * * * * * * * * * * * *
 
 Moon said to me , if your friend is not messaging you why dont you leave your friend
 I looked at moon and said does your sky ever leave you when you dont shine
 ماه به من گفت : چرا دوستی رو که یادی ازت نمیکنه رو فراموش نمی کنی
 به ماه نگاه کردم و گفتم : مگه وقتی تو نمیدرخشی ، آسمون تو رو فراموش می کنه